ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 3

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

 

           

 

1. นักดาราศาสตร์ได้ศึกษาวิวัฒนาการของดาวฤกษ์โดยอาศัยความสัมพันธ์ของอะไร

ก.  สีกับอุณหภูมิของดาวฤกษ์   

ข.  มวลกับความสว่างของดาวฤกษ์

ค.  อุณหภูมิกับมวลของดาวฤกษ์  

ง.  อุณหภูมิกับความสว่างของดาวฤกษ์

 

2. ข้อใดอธิบายความหมายของกาแล็กซีได้ถูกต้อง

ก.  กาแล็กซีเป็นกลุ่มอุกาบาตในอวกาศ

ข.  กาแล็กซีเป็นระบบดาวบนท้องฟ้า

ค.  กาแล็กซีเป็นการรวมกันของกลุ่มดาวหาง

ง.  กาแล็กซีเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกัน

 

3.  ข้อใดเรียงลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากๆ ได้ถูกต้อง

ก.  ดาวฤกษ์ - ซูเปอร์โนวา ดาวยักษ์แดงดาวนิวตรอน   

ข.  ดาวฤกษ์ - ดาวนิวตรอน ซูเปอร์โนวา - ดาวยักษ์แดง

ค.  ดาวฤกษ์ - ดาวยักษ์แดง  - ดาวนิวตรอน - ซูเปอร์โนวา    

ง.  ดาวฤกษ์ - ดาวยักษ์แดง - ซูเปอร์โนวา - ดาวนิวตรอน 

 

4. ข้อใดกล่าวถึงวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้ถูกต้อง

ก.  ถ้ามีมวลน้อย จะใช้เชื้อเพลิงในอัตราน้อยและมีช่วงชีวิตยาว      

ข.  ถ้ามีมวลมาก จะใช้เชื้อเพลิงในอัตราน้อยและมีช่วงชีวิตยาว

ค.  ถ้ามีมวลน้อยจะใช้เชื้อเพลิงในอัตรามากและมีช่วงชีวิตสั้น         

ง.  ถ้ามีมวลมาก จะใช้เชื้อเพลิงในอัตรามากและมีช่วงชีวิตยาว

 

5.  ดาวฤกษ์ 2 ดวง มีอันดับความสว่างต่างกัน 4 จะสว่างต่างกัน

ก.  2.5  เท่า

ข.  4  เท่า

ค. 10  เท่า 

ง.  2.5 4  เท่า

 

6. ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ คือ

ก.  ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสฮีเลียม

.  ปฏิกิริยาการเกิดซูเปอร์โนวา

.  ปฏิกิริยาการเกิดดาวแคระขาว

.  ปฏิกิริยาการเกิดดาวแคระดำ

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 3

ข้อความ      :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 3

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *