ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 5

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

      

 

1.  กล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวสิรินธร  ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด และเป็น

     กล้องโทรทรรศน์ชนิดใด

กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง  ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่         

กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง  ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย          

กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

.   กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย  

 

2. แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ หมายถึงข้อใด

ก.  ความเร็วผละหนี

ข.  ความเร็วหลุดพ้น

ค.  สภาพไร้น้ำหนัก

ง.  แรงโน้มถ่วงของโลก

 

3. เชื้อเพลิงที่ใช้กับจรวดต้องอยู่ในสภาวะของเหลว เป็นเพราะเหตุใด

ก.  เนื่องจากเชื้อเพลิงถ้าอยู่ในสถานะที่เป็นแก๊สจะมีแรงดันต่ำ

ข.  เนื่องจากจรวดต้องการให้มีน้ำหนักจึงใช้เชื่อเพลิงที่เป็นเหลว

ค.  เพื่อให้พื้นที่ในการบรรจุได้มากขึ้นพอกับการเคลื่อนที่

ง.  เพื่อเพิ่มแรงดันจรวดให้มีค่าความเร็วสูงขึ้น

 

4.  ข้อใดคือสาเหตุที่นักบินอวกาศจำเป็นต้องออกกำลังกายอยู่เสมอ

     ในขณะปฏิบัติงานในอวกาศ

ก.  เพราะต้องการให้กล้ามเนื้อทำงานเป็นปกติ

ข.  เพราะให้ร่างกายจะได้มีความอบอุ่นอยู่เสมอ         

ค.  เพราะไม่ต้องการให้เกิดความดันสูงจนเส้นเลือดแตก

ง. เพราะต้องการปรับอุณหภูมิในร่างกาย                   

 

5.  ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมประเภทสื่อสาร

ก.  ฮับเบิล

ข.  ไทยคม

ค.  ปาลาปา

ง.  อินแทลแซท

 

6.  ดาวเทียมที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพส่งข้อมูลมายังโลก รวมทั้งรายงานสภาพ

     ลมฟ้าอากาศ เป็นดาวเทียมชนิดใด

ก.   ดาวเทียมสื่อสาร

ข.   ดาวเทียมสำรวจโลก

ค.   ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

ง.   ดาวเทียมสำรวจอวกาศ

 

7.  ในระบบสุริยะ แถบดาวเคราะห์น้อยอยู่ในบริเวณใด

ก.   อยู่แถบนอกสุดของระบบสุริยะ

ข.   อยู่ระหว่างดาวเคราะห์ชั้นนอกกับเขตของดาวหาง

ค.   อยู่ระหว่างดาวเคราะห์ชั้นในกับเขตของดาวหาง

ง.   อยู่ระหว่างแถบดาวเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอก 

 

8.  ข้อใดที่เกิดจากลมสุริยะ

ก.  การติดต่อสื่อสารโดยเส้นใยนำแสงขัดข้อง

ข.  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียมไหม้

ค.  การเกิดแสงออโรราแถบขั้วโลกเหนือและใต้           

ง.   เข็มทิศเบนไปมา

 

9.  ทฤษฎีกำเนิดระบบสุริยะแต่ละทฤษฎีอธิบายเหมือนกันในเรื่องใด

ก.  ระบบสุริยะมีดวงจันทร์เป็นศูนย์กลาง

ข.  ระบบสุริยะมีโลกเป็นศูนย์กลาง

ค.  ระบบสุริยะมีดาวหางโคจรรอบดวงอาทิตย์

ง.   ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 5

ข้อความ      :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 5

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *