ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 6

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

 

คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

 

1. ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง

A. ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
B. ทฤษฎีต่าง ๆ อาจถูกล้มเลิกได้ เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่เชื่อถือได้มากกว่า
C. แนวความคิดต่างๆ อาจถูกล้มเลิกได้ เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่เชื่อถือได้มากกว่า
D. กฎและทฤษฎีเป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับแล้วว่าเป็นจริงจึงล้มเลิกไม่ได้
 

2. โครงสร้างโลกแบ่งตามลักษณะมวลสารได้ชั้นใหญ่ ๆ 3 ชั้น คือข้อใด

A. ชั้นเปลือกโลก ใต้เปลือกโลก แก่นโลก
B. ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก ธรณีภาค
C. ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก
D. ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก หินหนืด


3. เปลือกโลกแบ่งออกได้เป็น 2 บริเวณ คือข้อใด

A. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป เปลือกโลกภาคพื้นน้ำ
B. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป เปลือกโลกภาคพื้นดิน
C. เปลือกโลกชั้นนอก เปลือกโลกชั้นใน
D. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป เปลือกโลกใต้มหาสมุทร


4. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป ประกอบด้วยธาตุใดบ้าง

A. ธาตุซิลิคอน และซิลิกา
B. ธาตุซิลิคอน และอลูมิเนียม
C. ธาตุเหล็ก และทองแดง
D. ธาตุซิลิคอน และเหล็ก


5. ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลกรวมกันเรียกว่า

A. แมนเทิล
B. ธรณีภาค
C. ธรณีภาคพื้นทวีป
D. ธรณีภาคพื้นเปลือกโลก

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 6

ข้อความ      :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 6

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *