ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 6

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

: คำกล่าวต่อไปนี้ ข้อใดถูก ข้อใดผิด : :

 

 

     

 

  

1.  กาแล็กซีแอนโดรเมดา เป็นกาแล็กซีรูปกังหันเหมือนกับกาแล็กซีทางช้างเผือก

     แต่มีขนาดใหญ่กว่า

 

2.  พารัลแล็กซ์เป็นวิธีการวัดหาระยะห่างของดาวอยู่ไกลจากเราได้โดยไม่กำหนด

     ปีแสง

 

3.  ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เป็นกลุ่มดาวชนิดเดียวกันแตกต่างกันที่ดาวเคราะห์

     อยู่ใกล้โลก

 

4.  รัสเซียเป็นชาติแรกที่ส่งมนุษย์อวกาศไปโคจรรอบโลกได้สำเร็จ

 

5.  สหรัฐอเมริกาและรัสเซียเท่านั้นที่สามารถส่งดาวเทียมโคจรรอบโลกสำเร็จ

 

6.  ยาวอวกาศอพอลโล11ของรัสเซียเป็นยาวอวกาศลำแรกที่ไปลงบนพื้นผิวดวงจันทร์

 

7.  จรวดเชื้อเพลิงแข็งของกระสวยอวกาศสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

 

8.  ความเร็วหลุดพ้นของดาวเคราะห์ต่างๆ มีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับค่าแรงโน้มถ่วง

     ของดาวเคราะห์นั้นๆ

 

9.  ในกรณีที่ต้องการให้ดาวเทียมหรือยานอวกาศโคจรรอบโลก  ดาวเทียมหรือ

      ยานอวกาศต้องมีความเร็วน้อยกว่าความเร็วโคจรรอบโลก

 

10.  ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังใช้จรวดเป็นพาหนะในการขนดาวเทียมหรือ

       ยานอวกาศไปปฏิบัติงาน

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 6

ข้อความ      :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 6

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *