ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 7

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

 

1.  ผืนแผ่นดินแผ่นเดียวกันบนโลกต่อมาแยกเป็นทวีปใหญ่ 2 ทวีป คือข้อใด   

ก.  ลอเรเซียและกอนด์วานา  

ข.  เอเซียและยุโรป   

ค.  ยุโรปและอเมริกา

ง.  ออสเตรเลียและอัฟริกา

 

2.  สาเหตุที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่คือข้อใด

ก.  การปะทุของหินแข็งในชั้นเปลือกโลก 

ข.  การไหลวนของหินหนืดในชั้นเนื้อโลก 

ค.  การเคลื่อนที่ของแร่ธาตุในแก่นโลกชั้นใน 

ง.  การแทรกตัวขึ้นมาของแร่ธาตุจากแก่นโลกชั้นนอก  

 

3.  แผ่นดินของทวีปอเมริกากับทวีปยุโรปและทวีปอัฟริกาแยกห่างกัน

     มากขึ้นตลอดเวลา เพราะเหตุใด

ก.  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เนื่องจากการไหลของแมกมาในชั้นเนื้อโลก 

ข.  หินหนืดในชั้นเนื้อโลกดันแทรกขึ้นมาตามรอยแตกระหว่างเปลือกโลก 

ค.  เกิดการระเบิดของภูเขาไฟและแผ่นดินไหวในบริเวณนี้บ่อยครั้ง 

ง.  สองตัวเลือกแรกถูกทั้งคู่ 

 

4.  เทือกเขากลางมหาสมุทรเกิดขึ้นได้อย่างไร

ก.  ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากัน

ข.  ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน 

ค.  ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน   

ง.  ถูกทุกข้อ 

 

5. ทิศทางการเคลื่อนที่ของเพลตเป็นอย่างไร

ก.  ทุกเพลตเคลื่อนที่เข้าหากัน

ข.  ทุกเพลตเคลื่อนที่แยกจากกันไปคนละทิศทาง

ค.  ทุกเพลตเคลื่อนที่ไปด้วยกัน

ง.  เพลตที่อยู่ใกล้กันเคลื่อนที่เข้าหากัน ส่วนเพลตไกลกันเคลื่อนที่ห่างกันออกไป

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 7

ข้อความ      :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 7

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *