ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 9

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

 

1. หินแบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ หินอะไร

ก. หินอัคนี หินชั้น  หินแปร 

ข. หินอัคนี  หินตะกอน  หินปูน
ค. หินบะซอลต์  หินปูน  หินศิลาแลง 

ง. หินแกรนิต  หินดินดาน  หินอ่อน


 2. การแบ่งหินออกเป็น 3 ชนิด คือ หินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปร นั้น

     นักธรณีวิทยาใช้หลักการใดในการแบ่ง

ก. ลักษณะการเกิด  

ข. ระยะเวลาที่เกิด 

ค. อายุ    

ง. องค์ประกอบของแร่ในหิน
 

3. ซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่สามารถพบได้ในหินชนิดใด

ก. หินแปร   

ข. หินอัคนี   

ค. หินทราย    

ง. หินตะกอน

 

4. ซาดึกดำบรรพ์

ก. หมายถึง สัตว์เท่านั้นที่เก็บรักษาไว้ในสภาพที่กลายเป็นหินและแร่
ข. หมายถึง สัตว์และพืชที่เก็บรักษาไว้ในสภาพที่กลายเป็นหินและแร่
ค. หมายถึง รอยประทับของสิ่งมีชีวิต มีการแทนที่โครงสร้างเดิมของ

    สารละลายซิลิกา

ง. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

 

5. เวลาในทางธรณีวิทยาเรียกว่าอะไร

ก. เวลาธรณี      

ข. ธรณีกาล    

ค. เวลาประยุกต์   

ง. เวลาสัมบูรณ์

 

6. อายุทางธรณีวิทยาแบ่งได้ 2 แบบ คือข้อใด

ก. อายุสัมพัทธ์ อายุสมบูรณ์    

ข. อายุเปรียบเทียบ อายุสมบูรณ์  

ค. อายสัมพันธ์ อายุสัมบูรณ์      

ง. อายุเปรียบเทียบ อายุสัมบูรณ์

 

7. ข้อใดเป็นความหมายของอายุเปรียบเทียบ

ก. การนำหินมาเปรียบเทียบว่าชุดใดมีอายุมากหรือน้อยกว่ากัน

ข. การนำซากดึกดำบรรพ์มาเปรียบเทียบกัน

ค. การนำตะกอนมาเปรียบเทียบกัน         

ง. ถูกทุกข้อ

 

8. พื้นที่จังหวัดลำปางในอดีตเคยเป็นอะไรมาก่อน

ก. ภูเขา      

ข. ทะเล     

ค. ทะเลทราย  

ง. ภูเขาไฟ

 

 9. จากข้อ 8  มีเหตุผลใดที่นักธรณีวิทยาใช้ในการอธิบายว่าพื้นที่จังหวัดลำปาง
     เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน

ก. ลักษณะของหิน      

ข. ซากดึกดำบรรพ์ 

ค. การสะสมของตะกอน              

ง. ข้อ ก และ ข ถูก

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 9

ข้อความ      :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 9

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *