ม.ปลาย

 

 

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 10

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 - 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

: : คำกล่าวต่อไปนี้ ข้อใดถูก ข้อใดผิด : :

 

 

 

1. อิทธิพลภายใต้เปลือกโลกทำให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ ส่วนอิทธิพลภายนอก

    เปลือกโลกทำให้เปลือกโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 

2. กระบวนการที่ทำให้เกิดลักษณะรูปร่างของโลกนี้เรียกว่าการแปรสัณฐาน

    แผ่นธรณีภาค หรือทฤษฎี Plate Tectonics

 

3. การชนกันของแผ่นโลกที่เป็นส่วนของแผ่นสมุทรทำให้เกิดรอยเลื่อน

 

4. การหาอายุสัมพันธ์คือการลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ตามอายุกาลอย่างมีระเบียบ

 

5. การหาอายุสัมบูรณ์มักใช้กับหินที่มีอายุน้อยกว่าแสนปี

 

6. ภูเขาไฟเกิดจากหินหนืดแทรกดันออกมาสู่ผิวของเปลือกโลก ทำให้มี

    การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีภายใน เปลือกโลกขึ้น

 

7. เศษหินแปลกปลอมจะมีอายุน้อยกว่าในหินที่มีอายุมากกว่า

 

8. กลุ่มซากดึกดำบรรพ์ในชั้นหินอายุมาก ย่อมแตกต่างจากกลุ่มซากดึกดำบรรพ์

    ในชั้นหินอายุน้อย

 

9. ซากดึกดำบรรพ์ที่บอกอายุได้แน่นอนเป็นซากดึกดำบรรพ์ดัชนี

 

10. ช้างแมมมอธที่ล้มตายในธารน้ำแข็งจะไม่กลายเป็นหินจึงไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 10

ข้อความ      :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 10

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *