ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 1

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22207) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

 

 

 

 

 

: : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ : :

 

        

 

1.  เด็กหญิงน้ำผึ้ง เกิดความสงสัยว่า “ เมล็ดพันธุ์ผักต่างชนิดกัน จะใช้เวลาในการงอก

     นับจากเริ่มเพาะเท่ากัหรือไม่ ” เด็กหญิงน้ำผึ้ง จึงออกแบบการทดลอง โดยมีปัจจัย

     เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้

-  ชนิดของเมล็ดพันธุ์ผักที่นำมาเพาะ

-  ภาชนะและสิ่งที่บรรจุในภาชนะที่จะใช้เพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
-  สถานที่ที่ใช้วางภาชนะเพาะเมล็ด

-  เวลาในการงอกของเมล็ดพันธุ์ผัก
-  ตำแหน่งและลักษณะการวางเมล็ดพันธุ์ผักในภาชนะสำหรับใช้เพาะเมล็ด


1.1) ตัวแปรต้น คือ .....................................................................................
1.2) ตัวแปรตาม คือ ...................................................................................

1.3) ตัวแปรควบคุม คือ ..............................................................................

2. เด็กหญิงฟ้าใส ทำการทดลองว่า “ ไก่ที่เลี้ยงด้วยรำจะเติบโตแตกต่างจากไก่ที่เลี้ยง

           ด้วยข้าวเปลือกหรือไม่ ” เด็กหญิงฟ้าใส ได้ออกแบบการทดลองดังนี้

-  ชนิด ขนาด น้ำหนักตัว และพันธุ์ของไก่

-  เวลาให้อาหารและการให้น้ำ
-  ชนิดของอาหาร (รำ ข้าวเปลือก)

-  สถานที่เลี้ยงไก่
-  การเจริญเติบโตของไก่

 

2.1) ตัวแปรต้น คือ .....................................................................................
2.2) ตัวแปรตาม คือ ...................................................................................

2.3) ตัวแปรควบคุม คือ ...............................................................................
 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *