ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 1

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3

 

 

 

 

 

คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

        

 

1. ข้อความในข้อใด ไม่ได้เกิดจากการสังเกต

ก. วันนี้อากาศร้อนอบอ้าว
ข. โต๊ะตัวนี้สูง 150 เซนติเมตร
ค. น้ำยาขวดนี้มีกลิ่นฉุน
ง. ผ้าผืนนี้มันวาวกว่าผ้าผืนนั้น


2. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ก. การสังเกตเพื่อระบุปัญหา
ข. การหาข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล
ค. การนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจ
ง. การคาดคะเนคำตอบของปัญหา

 

3. ถ้านักเรียนต้องการทำการวัดปริมาตรของน้ำดื่มขวดหนึ่ง ควรเลือกใช้

    เครื่องมือวัดใด เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากที่สุด

ก. ขวดน้ำดื่ม
ข. เครื่องชั่งแบบดิจิตอล
ค. ถังน้ำ
ง. กระบอกตวง

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *