ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 2

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3

 

 

 

 

 

: : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว : :

 

 

 

1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ก. การสังเกตเพื่อระบุปัญหา 

ข. การหาข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล

ค. การนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจ

ง. การคาดคะเนคำตอบของปัญหา

 

2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ก. เกิดการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ข. เกิดการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยอย่างเป็นระบบ

ค. ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ และเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ 

ง. ถูกทุกข้อ

 

3.  ถ้านักเรียนอยากทราบความกว้าง ความยาวของโต๊ะแล็ปวิทยาศาสตร์  

      นักเรียนจะใช้เครื่องมือใด จึงจะได้ค่าผิดพลาดน้อยที่สุด

ก. ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก

ข.  เชือก

ค. ไม้โปรแทรกเตอร์ 

ง.  ตลับเมตร

 

 

                   

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *