ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 2

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22207) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

 

 

 

 

 

: : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว : :

 

 

 

คำสั่ง จากสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 1 - 2


" หนูนาปลูกต้นคะน้าไว้ 1 แปลง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปลูกพืชอย่างถูกต้อง

แล้วใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน ต้นคะน้าเหมือนกัน หนูนาสังเกตเห็นว่า มีต้นคะน้าต้นหนึ่ง

เจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่นๆ ในแปลงเดียวกัน "

 

1. ข้อใดเป็นปัญหาของการทดลอง
         ก.  มีอะไรเกิดขึ้นกับต้นคะน้าในแปลง

         ข.  การใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน ช่วยให้คะน้าเจริญเติบโต

         ค.  ทำไมต้นคะน้าจึงเจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่นๆ ในแปลงเดียวกัน

         ง.  ถ้ามีต้นคะน้าเจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่นๆ ในแปลงเดียวกัน น่าจะได้รับ

              แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินมากกว่าต้นอื่น ๆ


2. นักเรียนจะช่วยหนูนาตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร

         ก.  มีอะไรเกิดขึ้นกับต้นคะน้าในแปลง

         ข.  การใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน ช่วยให้คะน้าเจริญเติบโต

         ค.  ทำไมต้นคะน้าจึงเจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่น ๆ ในแปลงเดียวกัน

         ง.  ถ้ามีต้นคะน้าเจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่น ๆ ในแปลงเดียวกัน

              น่าจะได้รับแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินมากกว่าต้นอื่น ๆ

 

 

คำสั่ง จากข้อความและตัวเลือกต่อไปนี้ ให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 3 – 5
 

การทดลองเรื่อง " ชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช "
 

3. ข้อใดเป็นตัวแปรต้น
         ก.  การเจริญเติบโต
         ข.  แมลงกัดกินต้นพืช
         ค.  น้ำ อากาศ แสงแดด ปุ๋ย ชนิดและขนาดของต้นพืช
         ง.  ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน


4. ข้อใดเป็นตัวแปรตาม
         ก.  การเจริญเติบโต
         ข.  แมลงกัดกินต้นพืช
         ค.  น้ำ อากาศ แสงแดด ปุ๋ย ชนิดและขนาดของต้นพืช
         ง.  ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

5. ข้อใดเป็นตัวแปรควบคุม
         ก.  การเจริญเติบโต
         ข.  แมลงกัดกินต้นพืช
         ค.  น้ำ อากาศ แสงแดด ปุ๋ย ชนิดและขนาดของต้นพืช
         ง.  ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

 

                   

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *