ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 3

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3

 

 

 

 

: : ให้นักเรียนศึกษาปัญหาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม : :

 

 

           

 

 

ปัญหา  :  แสงสว่างมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนหรือไม่

 

 

คำถาม

1. การทดลองนี้จะกำหนดอะไรให้ต่างกัน (ตัวแปรต้น)

 

ก.  ที่ที่มีแสงกับที่มืด  

 

ข.  การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

 

 

2. สิ่งที่จะต้องติดตามผลการทดลองนี้คืออะไร (ตัวแปรตาม)

 

ก.  ที่ที่มีแสงกับที่มืด  

 

ข.  การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

 

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *