ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 4

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3

 

 

 

 

 

: : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว : :

 

 

 

 

1. สมมติฐานคืออะไร

ก. การระบุคำถามซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกต
ข. การวางแผนการทำงาน
ค. การคาดคะเนคำตอบของคำถาม หรือสิ่งที่สงสัย
ง. การตอบคำถามก่อนทำการทดลอง

 

2. พืชต้องการแสงสว่างในการดำรงชีวิต ถ้าเราปลูกต้นกุหลายไว้ในห้องมืด

    เป็นเวลานานๆ จะเกิดผลอย่างไร

ก. ใบมีสีเขียว ลำต้นไม่แข็งแรง
ข. ใบมีสีขาว ลำต้นไม่แข็งแรง
ค. ใบมีสีขาว ลำต้นแข็งแรง
ง. ใบสีเขียวเข้ม ลำต้นไม่แข็งแรง

 

 

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *