ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 4

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22207) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

 

 

 

 

 

: : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว : :

 

 

1. ข้อใดเป็นปัญหาของการทดลอง
         ก.  พืชคายน้ำได้ดีในตอนกลางวัน
         ข.  ถ้าพืชคายน้ำแล้วจะพบว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบ
         ค.  ทำไมพืชจึงคายน้ำตอนกลางวันได้ดีกว่าตอนกลางคืน
         ง.  พบว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบของพืชเป็นจำนวนมาก


2. ข้อใดเป็นการตั้งสมมติฐาน

         ก.  พืชคายน้ำได้ดีในตอนกลางวัน
         ข.  ถ้าพืชคายน้ำแล้วจะพบว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบ
         ค.  ทำไมพืชจึงคายน้ำตอนกลางวันได้ดีกว่าตอนกลางคืน
         ง.  พบว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบของพืชเป็นจำนวนมาก


3. ข้อใดเป็นการสรุปผลการทดลอง

         ก.  พืชคายน้ำได้ดีในตอนกลางวัน
         ข.  ถ้าพืชคายน้ำแล้วจะพบว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบ
         ค.  ทำไมพืชจึงคายน้ำตอนกลางวันได้ดีกว่าตอนกลางคืน
         ง.  พบว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบของพืชเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *