ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 5

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22207) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

 

 

 

: : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว : :

 

 

 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การศึกษาการตัดใบข้าวโพดที่มีผลกระทบ

    ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต" จัดเป็นโครงงาน ประเภทใด
         A.  ทดลอง
         B.  สำรวจ
         C.  สร้างทฤษฎี
         D.  สิ่งประดิษฐ์

2. "ปุ๋ยบางชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติมโตของผักบุ้งจีน" ตัวแปรอิสระคืออะไร
         A.  การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน
         B.  ปุ๋ย
         C.  แสงแดด
         D.  ผักบุ้งจีน

 

 

คำสั่ง จากข้อความ ให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 3 – 5
 

การทดลองเรื่อง " ชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช "
 

3. ข้อใดเป็นตัวแปรต้น
         Aการเจริญเติบโต
         B แมลงกัดกินต้นพืช
         C น้ำ อากาศ แสงแดด ปุ๋ย ชนิดและขนาดของต้นพืช
         D ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

4. ข้อใดเป็นตัวแปรตาม
         Aการเจริญเติบโต
         B แมลงกัดกินต้นพืช
         C น้ำ อากาศ แสงแดด ปุ๋ย ชนิดและขนาดของต้นพืช
         D ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

5. ข้อใดเป็นตัวแปรควบคุม
         Aการเจริญเติบโต
         B แมลงกัดกินต้นพืช
         C น้ำ อากาศ แสงแดด ปุ๋ย ชนิดและขนาดของต้นพืช
         D ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

 

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *