ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 5

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3

 

 

 

: : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว : :

 

 

 

การทดลองเรื่อง " ชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช "
 

1. ข้อใดเป็นตัวแปรต้น
         Aการเจริญเติบโต
         B แมลงกัดกินต้นพืช
         C น้ำ อากาศ แสงแดด ปุ๋ย ชนิดและขนาดของต้นพืช
         D ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

2. ข้อใดเป็นตัวแปรตาม
         Aการเจริญเติบโต
         B แมลงกัดกินต้นพืช
         C น้ำ อากาศ แสงแดด ปุ๋ย ชนิดและขนาดของต้นพืช
         D ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

3. ข้อใดเป็นตัวแปรควบคุม
         Aการเจริญเติบโต
         B แมลงกัดกินต้นพืช
         C น้ำ อากาศ แสงแดด ปุ๋ย ชนิดและขนาดของต้นพืช
         D ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

 

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *