ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 6

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลต่อไปนี้  แล้วตอบคำถาม

 

 

 

 

" ปัญหา : ความเข้มข้นของสารละลายยาพาราเซตามอลระดับใด

 

ที่สามารถทำให้ดอกกุหลาบที่ปักในแจกันมีความสดอยู่ ได้นาน "

 

 

คำถาม

 

1. จากปัญหานี้ ถ้าจะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จะตั้งชื่อโครงงานว่าอย่างไร 

     ......................................................................................................................

     ......................................................................................................................

     ......................................................................................................................

 

2. สมมติฐานของโครงงานนี้ จะกำหนดอย่างไร

     ......................................................................................................................

     ......................................................................................................................

     ......................................................................................................................

 

3. ถ้าวางแผนการทดลองจะกำหนดตัวแปรต่อไปนี้อย่างไร

 

3.1 ตัวแปรต้น คือ ..................................................................................

     

3.2 ตัวแปรตาม คือ ................................................................................

 

3.3 ตัวแปรควบคุม คือ ...........................................................................

 

 

      

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *