ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 7

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3

 

 

 

 

: : ให้นักเรียนศึกษาปัญหาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม : :

 

          

 

ปัญหา  :  เด็กหญิงแหวนพลอยสงสัยว่า " ความเข้มข้นของสารละลายผงซักฟอก

 

              ระดับใด มีผลต่อการตายของลูกปลานิล "

 

 

คำถาม

      

     1. ปัญหานี้จะตั้งสมมติฐานได้ว่าอย่างไร

            

        ......................................................................................

 

     2. จะออกแบบการทดลองตรวจสอบสมมติฐานอย่างไร

   2.1 ตัวแปรต้น จะกำหนดอย่างไร

 

       ...............................................................................

 

   2.2 ตัวแปรตาม คืออะไร

 

       ...............................................................................

 

   2.3 ตัวแปรควบคุมได้แก่อะไรบ้าง

 

       ...............................................................................

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *