ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 8

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3

 

 

 

: :  ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลต่อไปนี้  แล้วตอบคำถาม  : :

 

 

 

" นักเรียนกลุ่มหนึ่งมาปรึกษาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กับอาจารย์ที่ปรึกษา

ว่าจะทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ใบสะเดากำจัดแมลงศัตรูของส้ม 

โดยออกแบบการทดลองด้วยการนำใบสะเดามาจำนวนหนึ่ง มาบดแล้วเติมน้ำ

เป็นตัวทำละลาย  และนำไปฉีดพ่นตัวหนอนที่กำลังกินใบส้ม

เพื่อทดสอบความสามารถในการกำจัดตัวหนอน "

 

คำถาม

1. สมมุติฐานของโครงงานนี้  คือ

 

     ......................................................................................................

 

2.  ตัวแปรของโครงงานนี้ คือ

2.1  ตัวแปรต้น คือ

..................................................................................................

 

 

2.2  ตัวแปรตาม คือ

..................................................................................................

 

 

2.3  ตัวแปรควบคุม คือ

..................................................................................................

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *