ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 9

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3

 

 

: : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว : :

 

 

 

คำสั่ง จากสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 1 - 2


" หนูนาปลูกต้นคะน้าไว้ 1 แปลง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปลูกพืชอย่างถูกต้อง

แล้วใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน ต้นคะน้าเหมือนกัน หนูนาสังเกตเห็นว่า มีต้นคะน้าต้นหนึ่ง

เจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่นๆ ในแปลงเดียวกัน "

1. ข้อใดเป็นปัญหาของการทดลอง
         ก.  มีอะไรเกิดขึ้นกับต้นคะน้าในแปลง

         ข.  การใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน ช่วยให้คะน้าเจริญเติบโต

         ค.  ทำไมต้นคะน้าจึงเจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่นๆ ในแปลงเดียวกัน

         ง.  ถ้ามีต้นคะน้าเจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่นๆ ในแปลงเดียวกัน น่าจะได้รับ

              แร่ธาตุที่มีอยู่ในดินมากกว่าต้นอื่น ๆ


2. นักเรียนจะช่วยหนูนาตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร

         ก.  มีอะไรเกิดขึ้นกับต้นคะน้าในแปลง

         ข.  การใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน ช่วยให้คะน้าเจริญเติบโต

         ค.  ทำไมต้นคะน้าจึงเจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่น ๆ ในแปลงเดียวกัน

         ง.  ถ้ามีต้นคะน้าเจริญเติบโตมากกว่าต้นอื่น ๆ ในแปลงเดียวกัน

              น่าจะได้รับแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินมากกว่าต้นอื่น ๆ

 

 

คำสั่ง จากสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้นักเรียนตอบคำถามข้อ 3 - 4

 

" ในการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานว่า

อัตราการระเหยของน้ำขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ผิวของน้ำ "

3. ตัวแปรตาม คือ

      ก. ปริมาณของน้ำ

      ข. อัตราการระเหย

      ค. ขนาดพื้นที่ผิวของน้ำ

      ง. ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ

 

4. ตัวแปรที่ต้องควบคุมคืออะไร

      ก. ขนาดพื้นที่ผิวหน้าของน้ำ ปริมาณน้ำ  ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ

      ข. ปริมาณน้ำ ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ อัตราการระเหย

      ค. ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ ปริมาณน้ำ ชนิดภาชนะ

      ง. ขนาดพื้นที่ผิวของน้ำ รูปร่างภาชนะ ความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *