ม.ต้น

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 9

 

วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22207) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

 

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

     

1. นักเรียนควรวางแผนอย่างไรในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก. มอบหมายให้คนที่เก่งที่สุด จัดทำโครงงานเพียงคนเดียวเท่านั้น
ข. จัดลำดับภาระงานก่อน-หลัง และทำตามแผนงานที่วางเอาไว้
ค. มีการแบ่งงานมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนทำตามความถนัด
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
 

2. การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการวางรูปแบบโครงงานไว้ล่วงหน้า

    จัดอยู่ในขั้นตอนใด

ก. การลงมือทำโครงงาน
ข. การวางแผนในการทำโครงงาน
ค. การเขียนรายงานและแสดงผลงาน
ง. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา


3. กำหนดให้สมมติฐานคือ “ถั่วจะงอกได้ดีต้องใช้น้ำพอเหมาะ” ข้อใดถูกต้อง

    เกี่ยวกับสมมติฐานนี้

ก. ตัวแปรต้น คือ การงอกของถั่ว
ข. ตัวแปรตามคือ ภาชนะที่ใส่
ค. ตัวแปรควบคุมคือ ปริมาณน้ำ 3 ระดับ
ง. นิยามเชิงปฏิบัติการ คือ คำว่างอกได้ดี หมายความว่า การเกิดเป็นต้นอ่อนที่รวดเร็วและงดงาม
 

4. การวางแผนการทดลองให้สอดคล้องกับสมมติฐานตัวแปร การเลือกอุปกรณ์

    เครื่องมือและวิธีการทดลอง เรียกว่าอะไร

ก. การออกแบบการทดลอง
ข. การปฏิบัติการทดลอง
ค. การบันทึกผลการทดลอง
ง. ไม่มีข้อถูก
 

5. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการการจัดแสดงและการนำเสนอผลงาน

ก. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา
ข. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงาน
ค. ผลงานทุกชิ้นที่ทดลองไม่สำเร็จ
ง. วิธีการดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญ


 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

ข้อความ      :   การบ้าน ม.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *