ม.ปลาย

 

 

 

 

 

วิชา ลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ม.4)

 

ศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีป หลักฐาน และข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป กระบวนการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ การลำดับชั้นหิน กำเนิดเอกภพ กาแล็กซี วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ์ เนบิวลา แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ มวลของดาวฤกษ์ การกำเนิดระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ เขตของบริวารดวงอาทิตย์ กล้องโทรทรรศน์ การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม ระบบขนส่งอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคูกับความเป็นสากล

 

 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ม.4)  

 

 1.  สืบค้นข้อมูล อธิบาย โครงสร้างของโลกทั้งชั้นนอกและชั้นใน

 2.  สืบค้นข้อมูล  ทดลอง ใช้สถานการณ์จำลอง  อธิบายแผ่นธรณีภาค  และลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

 3.  ทดลอง อธิบายเกี่ยวกับรอยต่อของแผ่นธรณีภาค, สืบค้น ทดลอง นำเสนอ อธิบายเกี่ยวกับ         รอยแยกแผ่นธรณีภาค และอายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร, สืบค้น อธิบายการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ 

 4.  สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม , สืบค้น  ทดลอง และใช้สถานการณ์จำลอง นำเสนอ การอธิบายการเกิดแผ่นดินไหว  และภูเขาไฟ

 5.  สืบค้น  อธิบายเกี่ยวกับอายุทางธรณีวิทยา

 6.  สืบค้น  นำเสนอ  อธิบายเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์   และซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย

 7.  สืบค้นข้อมูล นำเสนอ  ลำดับชั้นหิน และการเปลี่ยนแปลงของชั้นหิน

 8.  สืบค้นข้อมูล และอธิบาย เกี่ยวกับความหมายของเอกภพ  กำเนิดของเอกภพ และทฤษฎีกำเนิดเอกภพ

 9.  สืบค้นข้อมูลและอธิบาย กาแล็กซี และยกตัวอย่างกาแล็กซี

10. สืบค้นข้อมูล อธิบายวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ และพลังงานของดาวฤกษ์ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน  

11. อธิบายความสว่าง สี อุณหภูมิผิว และระยะห่างของดาวฤกษ์   

12. สืบค้นข้อมูล อธิบายเนบิวลา แหล่งกำเนิดของดาวฤกษ์

13. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำเนิดระบบสุริยะ

14.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และตำแหน่งของโลกในระบบสุริยะและในกาแล็กซี 

15. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ดวงอาทิตย์ 

16. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของดาวเทียม ยานอวกาศ และกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆ

17. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการอวกาศและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ  การใช้ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก และในอวกาศ  ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับอดีตและแนวโน้ม ของการเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ บนโลก   

 

 

  คุณลักษณะของนักเรียน

 

1. มีอุปกรณ์การเรียนครบทุกชั่วโมง

2. ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและการทำงาน

3. สนใจและเอาใจใส่ในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

4. ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมาย

 

 

 

 

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ม.5)

 

ศึกษากำเนิดอนุภาคในเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซี ธรรมชาติของดาวฤกษ์ กำเนิดและองค์ประกอบของระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ การส่งและการโคจรของดาวเทียม ประโยชน์จากดาวเทียม การศึกษาโครงสร้างโลกโดยใช้คลื่นไหวสะเทือน ลักษณะโครงสร้างโลก ทฤษฎีทวีปเลื่อน ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทร ทฤษฎีการแปรสัณฐานของแผ่นธรณี การเคลื่อนที่ของแผ่น ธรณีในลักษณะต่างๆ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ โครงสร้างทางธรณีวิทยา การอธิบายประวัติทางธรณีวิทยาของพื้นที่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ม.5)  

 

 1.  สืบค้นข้อมูล และอธิบาย เกี่ยวกับความหมายของเอกภพ  กำเนิดของเอกภพ และทฤษฎีกำเนิดเอกภพ

 2.  สืบค้นข้อมูลและอธิบาย กาแล็กซี และยกตัวอย่างกาแล็กซี

 3.  สืบค้นข้อมูล อธิบายวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ และพลังงานของดาวฤกษ์ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน  

 4.  อธิบายความสว่าง สี อุณหภูมิผิว และระยะห่างของดาวฤกษ์   

 5.  สืบค้นข้อมูล อธิบายเนบิวลา แหล่งกำเนิดของดาวฤกษ์

 6.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำเนิดระบบสุริยะ

 7.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และตำแหน่งของโลกในระบบสุริยะและในกาแล็กซี 

 8.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ดวงอาทิตย์ 

 9.  สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของดาวเทียม ยานอวกาศ และกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆ

10. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการอวกาศและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ  การใช้ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก และในอวกาศ  ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับอดีตและแนวโน้ม ของการเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ บนโลก

11. สืบค้นข้อมูล อธิบาย โครงสร้างของโลกทั้งชั้นนอกและชั้นใน

12. สืบค้นข้อมูล ทดลอง ใช้สถานการณ์จำลอง  อธิบายแผ่นธรณีภาค  และลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

13. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกับรอยต่อของแผ่นธรณีภาค, สืบค้น ทดลอง นำเสนอ อธิบายเกี่ยวกับ         รอยแยกแผ่นธรณีภาค และอายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร, สืบค้น อธิบายการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ 

14. สืบค้นข้อมูล อธิบายและยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม , สืบค้น  ทดลอง และใช้สถานการณ์จำลอง นำเสนอ การอธิบายการเกิดแผ่นดินไหว  และภูเขาไฟ

15. สืบค้น  อธิบายเกี่ยวกับอายุทางธรณีวิทยา

16. สืบค้น  นำเสนอ  อธิบายเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์   และซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย

17. สืบค้นข้อมูล นำเสนอ  ลำดับชั้นหิน และการเปลี่ยนแปลงของชั้นหิน

 

 

  คุณลักษณะของนักเรียน

 

1. มีอุปกรณ์การเรียนครบทุกชั่วโมง

2. ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและการทำงาน

3. สนใจและเอาใจใส่ในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

4. ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมาย