ม.ปลาย

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 และ อันดับที่ 2 ในการสอบกลางภาค

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  (ฟิสิกส์ดาราศาสตร์) ว41101

ภาคเรียนที่ 2/2549  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 - 4/12

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  (ฟิสิกส์ดาราศาสตร์) ว41101

 

ภาคเรียนที่ 2 / 2549

ชื่อ - นามสกุล

ชั้น

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

   จริยา ปวีณชนา ม.4/12

ได้   20  คะแนน

   อภิชญา  อู่วัฒนาสมบัติ ม.4/9   ได้ 18.5 คะแนน
   พิมดาว  รัตนประชา ม.4/10 ได้ 18.5 คะแนน
   ธัชญ์ธัมว์  เขียวศิริ ม.4/11 ได้ 18.5 คะแนน
   จิราพร  กิจทวีสถาพร ม.4/12 ได้ 18.5 คะแนน