ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุด

ในการสอบกลาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์

 

นางสาว วจนะพร  ใจเกลี้ยง

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5