แนะนำคณะ

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Image hosted by Photobucket.com
 

   ความเป็นมาของวิทยาลัยนานาชาติ                                                               

 

           วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College - MUIC)

 

จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2529  ในรูปโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ  (International

 

Students Degree Program - ISDP) เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในระดับ

 

ปริญญาตรีแห่งแรกของมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย  และต่อมาเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า  วิทยาลัยนานาชาติ

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ( Mahidol University International College – MUIC ) ในปีพุทธศักราช 2539

 

เปิดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยใช้ภาษาอังกฤษ

 

เป็นสื่อในการเรียนการสอน มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ระบบบริหารจัดการแบบนอกระบบราชการภายใต้

 

การกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การศึกษาแบบ Liberal Arts Education  ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาที่

 

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

 

มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารเป็นบริษัท

 

จำลอง และชมรมนักศึกษาต่างๆ ของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ  และส่งเสริมให้รู้จักศิลปวัฒนธรรมรวมทั้ง

 

มารยาทไทยและสากลด้วย  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติให้มีคุณภาพ มีภาวะ

 

เป็นผู้นำ ประกอบอาชีพของตนเอง เป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำต่างๆ หรือสามารถศึกษาต่อระดับสูงทั้ง

 

ในประเทศและต่างประเทศได้

 

 Image hosted by Photobucket.com

 

 

    สถานที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวก                                                            

 

           วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายาตั้งอยู่ที่  เลขที่  999  พุทธมณฑลสาย 4

 

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพียง 17 กิโลเมตรจากสะพานปิ่นเกล้า ประกอบด้วยอาคาร

 

เรียน 2 อาคารตกแต่งภายในอย่างงดงาม ห้องเรียนปรับอากาศ โสตทัศนูปกรณ์ทันสมัย ห้องประชุมขนาด

 

ใหญ่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ร้านคัปป้า ห้องสมุด

 

 ห้องอาหาร ห้องออกกำลัง บ้านพักชัยพฤกษ์ บ้านพักกรีนปาร์คโฮม หอพักนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่สะอาด

 

 สะดวก และปลอดภัย  รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น สนามกีฬา

 

 สระว่ายน้ำ สวนสมุนไพร โรงพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ ไปรษณีย์ และหอสมุดกลาง เป็นต้น


 


    ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย                                                                

 

           วิทยาลัยนานาชาติ สร้างมาตรฐานและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ มีความร่วมมือ

 

ทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นัศึกษา

 

 และการศึกษาต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย

 

 นิวซีแลนด์ และประเทศในประชาคมยุโรปด้วย


 


    หลักสูตรที่เปิดสอน                                                                                   

 

           วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอน 4 หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ได้แก่

          1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration – B.B.A.)

แบ่งเป็น 5 สาขาวิชาได้แก่

 • สาขาวิชาการเงิน (Finance)

 • สาขาวิชาระบสารสนเทศ (Information System)

 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

 • สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

 • สาขาวิชาการบริหาร (Management)

          2.  หลักสูตรศิลปศาสตร์ (ฺ Bachelor of Arts – B.A.) แบ่งเป็น 6 สาขาวิชาได้แก่

            2.1 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Travel Industry Management) แบ่งออก 3 แขนงวิชาได้แก่

 • การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Management)

 • การบริหารอุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Management)

 • การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืน (Sustainable Tourism Development )

            2.2 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) แบ่งออก 2 แขนงวิชาได้แก่

 • เอเชียอาคเนย์ศึกษา (Southeast Asian Studies)

 • การศึกษาระหว่างประเทศ (International Studies)

            2.3-2.6 กลุ่มสร้างสรรค์ศิลปะบันเทิง (Entertainment Media) แบ่งออก 3 สาขาวิชาได้แก่

 • การผลิตแอนิเมชัน (Animation Production)

 • การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)

 • การผลิตโทรทัศน์ (Television Production) ร่วมกับบริษัทกันตนา


            3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Bachelor of Science - B.Sc.) แบ่งเป็น 7 สาขาวิชาได้แก่

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)

 • เคมี (Chemistry)

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

 • สิ่งแวดล้อม (Environment)

 • วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science and Technology)

 • ฟิสิกส์ (Physics)

4. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (Bachelor of Nursing Science - B.N.S.)

 

   โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย (Pre-College Program)                                   

 

           เป็นโครงการสำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่สามารถสอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อเข้า

 

เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติได้  แต่เนื่องจากมีผลการสอบโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  ได้แสดงให้เห็น

 

ว่ามีความรู้ในระดับหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ โดยจัดการเรียนการสอน แบ่งออก

 

เป็น 5 ระดับ ระยะเวลาเรียนระดับละ 240 ชั่วโมง ในแต่ละระดับนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

 

 คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน และวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของ

 

วิทยาลัยนานาชาติ

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน                                                          

 

 Image hosted by Photobucket.com

 

            ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน (Salaya Pavilion Hotel and Training Center)

 

อยู่ภายใต้การกำกับของวิทยาลัยนานาชาติ โดยเปิดดำเนิน การในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542  มีจุดประสงค์เพื่อเป็น

 

ศูนย์ปฏิบัติการและสถานที่ฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Travel

 

Industry Management) ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้เทียบได้กับโรงแรมใน

 

ระดับ  4 ดาว ซึ่งเปิดบริการให้กับบุคคลทั่วไปอย่างครบวงจร อาทิ ห้องพักมาตรฐาน (Standard Room)  และ

 

ห้องสูท (Executive Suite) , ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ (Herb Garden) ,ค็อฟฟี่ช็อป (Little Mango Bar) และ

 

ห้องประชุมสัมมนา รวมไปถึงบริการรับจัดเลี้ยงด้วยจากการที่มีสถานที่และอุปกรณ์อย่างครบครันแล้วนั้น นักศึกษา

 

ของที่นี่จึงได้ฝึกปฏิบัติงานอย่างมีทักษะแคล่วคล่อง และชำนาญ  รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

 

เกิดขึ้นในหลายๆครั้งโดยนักศึกษา  จะได้ฝึกงานทั้งหมด 4  แผนกด้วยกัน ได้แก่ แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน

 

แผนกอาหาร-เครื่องดื่ม  และ แผนกครัวโรงแรม โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการของที่นี่นั้น มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

 

โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่บริเวณใกล้โรงแรมฯ ได้แก่ พุทธมณฑล สวนสามพราน ตลาดน้ำ ดอนหวาย  ตลาดน้ำ

 

ลำพญา สวนหลวง 2 เป็นต้น

 

 

    กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่                                                                

 

           เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระบบการศึกษาไทย เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป อังกฤษ

 

และอเมริกา  วิทยาลัยนานาชาติ  จึงเปิดรับนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี  โดยแบ่งเป็น  4  ช่วง ได้แก่  เดือนเมษายน

 

ถึงพฤษภาคม, เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม, เดือนกันยายนถึงตุลาคม และเดือนธันวาคมถึงมกราคม ของทุกปี

 

 การศึกษา
 


    คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                                     

 

            1. ผู้จบการศึกษาในประเทศ สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษา

 

ระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

            2. ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศสอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศนั้น

 

และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

            3. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบัน อุดมศึกษาจาก

 

ต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน

 

(transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (course description) มาประกอบการพิจารณาการโอนย้ายหน่วยกิต
 


   วิธีการรับสมัครและการจัดสอบ                                                                    

 

         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน

 

ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL) การเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 

เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจากข้อเขียนแล้วจึงจะสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้ง

 

 

    หมายเหตุ                                                                                              

 

            1. สำหรับผู้สมัครมีผลสอบภาษาอังกฤษระดับสากล (ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) ได้แก่  TOEFL คะแนน

 • 550 ขึ้นไป (Paper Base)  คะแนน 213 ขึ้นไป  (Computer Base)   และ TWE 4.5 หรือ

 • IELTS คะแนน 6.0 ขึ้นไป และ Writing 6.0 ขึ้นไป หรือ

 • SAT คะแนน1,100 ขึ้นไป ใช้ยื่นแทนการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL) หรือ การเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ได้

2. ผู้สมัครสามารถนำคะแนนการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยมายื่นแทนวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ / ศิลปศาสตร์ ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน