ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา

       ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา โดยกำหนดให้มีการสมัครและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษานั้น
       จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้

หมายเลขประจำตัว

ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ

1.

ผศ. ว่าที่ ร.ท. พญ. กตัญญู ชูชื่น

2.

ดร.กมล สุดประเสริฐ

3.

พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี

4.

นายกมลวิทย์ โสภิกุล

5.

นายกฤช กาญจนาภา

6.

นายกฤษฎาง แถวโสภา

7.

นายกฤษณ์ เกตุเรืองโรจน์

8.

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

9.

ดร.กล้า สมตระกูล

10.

นางการะเกต แทนกิจการกุล

11.

นายกิตติพงษ์ ขันตี

12.

นายเกรียงไกร โซวเจริญสุข

13.

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

14.

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย

15.

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล

16.

นางเกื้อกุล เตือนกุล

17.

นางขจรจิตร์ ส่งไพศาล

18.

รศ.ดร.ขัตติยา กรรณสูต

19.

นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์

20.

นายครรชิต เหงกระโทก

21.

รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

22.

นายจรวย หนูคง

23.

ดร.จรวยพร ธรณินทร์

24.

นายจรูญ ชูลาภ

25.

นายจเร ผดุงโภค

26.

นายจักรพันธ์ จันทร์คุณา

27.

ดร.จำรัส นองมาก

28.

นางจินตนา ศิริสันธนะ

29.

พล.ต.ต.จิระ สุทธิศรีสังข์

30.

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์

31.

นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ

32.

นายจุฑา เทียนไทย

33.

รศ.จุมพล รอดคำดี

34.

นาย เจต ประภามนตรีพงศ์

35.

พ.อ.เจนยุทธ จอมพุทธางกูร

36.

นายเจษฎา ปัญญาใส

37.

นายเฉลย พูนสวน

38.

ดร.เฉลิม ศรีผดุง

39.

รศ.ดร.ชนะ กสิภาร์

40.

นายชนะ ขาวประภา

41.

นายชนะ รุ่งแสง

42.

นายชม ภูมิภาค

43.

นายชยกร ทองนุ่น

44.

พล.อ.ท.ชรัช ปานสุวรรณ

45.

นายชวลิต สันถวะโกมล

46.

พล.ต.ชัชวาล วงษ์เอก

47.

นายชัยเกษม นิติศิริ

48.

นายชัยทศ จำเนียรกุล

49.

ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช

50.

นายชาญ เมตต์กรุณ์จิต

51.

นายชานนท์ สุวสิน

52.

นายชาติชาตรี โยสีดา

53.

ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์

54.

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

55.

นายชิตวร ลีละผลิน

56.

นายชุมพล เที่ยงธรรม

57.

นายชุมพล พรประภา

58.

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

59.

รศ.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์

60.

นายเชิดศักดิ์ ถาวรเศรษฐ

61.

นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย

62.

นายเชี่ยวเวทย์ ยิ้มศิริกุล

63.

รศ.ดร.ฑิตยา สุวรรณะชฎ

64.

นายณรงค์ กาญจนปาน

65.

ดร.ณรงค์ เทียนส่ง

66.

นายณรงค์ รัตนะ

67.

นายณรงค์ สุขพยัคฆ์

68.

นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์

69.

นายณัฏฐพร สโรบล

70.

ดร.ณัฐ อินทรปาณ

71.

นายณัฐรัฐ ธนธิติกร

72.

นายดะนัย มะหิพันธ์

73.

นายดำรงค์ สุทธิสอาด

74.

ดร.ดิเรก พรสีมา

75.

รศ.ดร.ดิลก บุญเรืองรอด

76.

รศ.ดร.เดือน คำดี

77.

รศ.ดร.เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์

78.

นายเติมชัย ธรรมลักษมี

79.

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด

80.

นายถวิล ทวีวัน

81.

รศ.เถกิง พันธุ์เถกิงอมร

82.

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

83.

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

84.

ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ แสงเงิน

85.

ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ

86.

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

87.

ศ.ทักษินา สวนานนท์

88.

นางสาวเทวี เสรีวัฒน์

89.

ว่าที่ ร.ต.เทอด กัลยาณมิตร

90.

ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันท์

91.

นายธงชัย ปาฐวงศ์

92.

นายธงชัย ลาวรรณ

93.

นายธนานันท์ โฉมอุดม

94.

ดร.ธารินทร์ สงวนเสริมศรี

95.

นายธำมรงค์ ประกอบบุญ

96.

ศ.ดร.ธำรง บัวศรี

97.

ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง

98.

นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ

99.

รศ.ดร.ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์

100.

ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ

101.

รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร

102.

รศ.นคร ณ ลำปาง

103.

ดร.นที บรรเจิดสกุล

104.

นางนภาปิย สิริกรกาญจนา

105.

รศ. นรนิติ เศรษฐบุตร

106.

รศ.นเรศร์ เกษะประกร

107.

นางสาวนวพร เรืองสกุล

108.

นายนัทธี พุคยาภรณ์

109.

นางสาวนันทนา ลำเทียน

110.

นายนันทิช สัปปีนันทน์

111.

นางนันทินี พันธวงศ์

112.

รศ.ดร.น้ำเงิน บุญเปี่ยม

113.

ดร. นิเชต สุนทรพิทักษ์

114.

นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ

115.

ดร.นิยม สุทธิพร

116.

นายบรรจง พงศ์ศาสตร์

117.

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ

118.

นายบำรุง ม่วงไหมทอง

119.

นายบุญช่วย ทองศรี

120.

ดร.บุญทอง ภู่เจริญ

121.

นายบุญเทียม เจริญยิ่ง

122.

นายบุญยงค์ เวชมณีศรี

123.

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

124.

นายบุญรัตน์ สมคเณ

125.

ดร.บุญลือ ทองอยู่

126.

ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์

127.

ดร.บุญเลิศ มาแสง

128.

นายบุญส่ง ชีรจินตน์

129.

นางบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์

130.

นายบุระ ทำทอง

131.

ดร.ปฐมพงศ์ นฤพฤฒิพงศ์

132.

รศ.ประณต นันทิยะกุล

133.

นายประทีป แสงเปี่ยมสุข

134.

รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสูตร

135.

รศ.ประภาภัทร นิยม

136.

นางประยงค์ สุพานิช

137.

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

138.

ผศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ

139.

นายประสิทธิ์ จันทร์ดา

140.

ผศ.ประเสริฐ มาสปรีดิ์

141.

นายปริญญา สุขชิต

142.

นายปรีชา ศรีสมยศ

143.

นางสาวปานทิพย์ ควรทรงธรรม

144.

นางปิยะนาถ บุญมีพิพิธ

145.

ม.ล.ผกามาลย์ เกษมศรี

146.

นายพงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล

147.

ศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย

148.

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์

149.

นพ.พร พันธุ์โอสถ

150.

นายพรชัย นพนาคีพงษ์

151.

รศ.พรชัย รัศมีแพทย์

152.

พระเทพโสภณ

153.

พระธรรมกิตติวงศ์

154.

พระราชกวี

155.

พระราชครูวามเทพมุนี

156.

นางพริ้มพราย สุพโปฎก

157.

รศ.ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์

158.

นายพักตร์ ชูมนตรี

159.

นางพัชรี ภู่บำรุง

160.

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

161.

นายพินิจ หนูเกตุ

162.

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ

163.

ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์

164.

ร.ต.ต.พิสิทธิ์ ธีระชาติ

165.

นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง

166.

นายพิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

167.

ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์

168.

นายพีรศักดิ์ ชุ่มเจริญสุข

169.

ศ.ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

170.

นายพีรศักดิ์ ว่องวชิราพาณิชย์

171.

ดร.พีระ รัตนวิจิตร

172.

นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์

173.

นางเพ็ญจันทร์ ตันสุวรรณ

174.

พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

175.

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

176.

นายไพบูลย์ สำราญภูติ

177.

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

178.

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

179.

นายไพรัช ใหม่ชมภู

180.

พล.ร.ต.ไพโรจน์ แก่นสาร

181.

ดร.ไพโรจน์ ผลชู

182.

รศ.ดร.ไพศาล ไกรสิทธิ์

183.

ผศ.ภักตร์เพ็ญ ทิพยมนตรี

184.

ร.อ.หญิงภารดี โพธิวิจิตร

185.

ผศ.ภาวดี สุรโกมล

186.

รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์

187.

นางมณีนาถ จันทร์คุณา

188.

นายมนตรี ทัดเทียม

189.

ผศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร

190.

ดร.มนตรี อัตถทิพพหลคุณ

191.

นายมนัส คาโอะ

192.

นายมนู ถนอมพวงเสรี

193.

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ

194.

ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง

195.

รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี

196.

นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์

197.

ดร.มัทนา สานติวัตร

198.

นายมานิจ สุขสมจิตร

199.

ดร.มาโนช แจ้งมุข

200.

ศ.ดร.เมธี ครองแก้ว

201.

นายยงยศ พรตปกรณ์

202.

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

203.

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

204.

นายยุทธชัย เฉลิมชัย

205.

นายยุวรัตน์ กมลเวชช

206.

ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว

207.

รศ.รังสรรค์ จันต๊ะ

208.

นางสาวรัชนิดา ชิดสิน

209.

นางรัชนี ธงไชย

210.

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

211.

นายเรวัฒน์ สุธรรม

212.

นางลัดดา รื่นเริง

213.

ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ

214.

รศ.ดร.วงจันทร์ วงศ์แก้ว

215.

ว่าที่ ร.ท.ดร.วงษ์สถิตย์ วัฒนเสรี

216.

ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี

217.

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

218.

นายวสิณธ์ อนันตภักดิ์

219.

นางวัชรีย์ ลลิตลัคณา

220.

ดร.วัฒนา มัคคสมัน

221.

นางวันทา วงศ์ธรรมโอสถ

222.

ดร.วัลลภ สุวรรณดี

223.

นายวาสนา พลเยี่ยม

224.

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

225.

ผศ.ดร. วิชัย ศรีคำ

226.

รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร

227.

รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

228.

นายวิเชียร อุดมศักดิ์

229.

นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์

230.

ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ

231.

นายวิพล นาคพันธ์

232.

ดร. วินัย คำสุวรรณ

233.

รศ.นพ.วิรัตน์ คลังบุญครอง

234.

รศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

235.

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

236.

ดร.วิเรขา กาญจนศิริ

237.

ดร.วิโรจน์ ถิรคุณโกวิท

238.

นายวิโรจน์ ศิริอัฐ

239.

รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร

240.

ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

241.

นายวิสุทธิ์ เจตสันติ์

242.

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์

243.

ดร.วีระชัย วรรณึกกุล

244.

นายวุฒิชัย สามกองาม

245.

ศ.ดร.เวคิน นพนิตย์

246.

นายศรัญย์ ปัญญา

247.

นายศราวุฒิ ประทุมราช

248.

นายศรีณรงค์ ชูศรีนวล

249.

รศ.ดร.ศรีราชา เจริญพานิช

250.

นางศรีศักดิ์ ไทยอารี

251.

นางศรีสมบัติ เทพกาญจนา

252.

นายศักดิ์ชาย อินทะแพทย์

253.

ดร.ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์

254.

รศ.พญ.ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์

255.

ผศ.ศิลปชัย บูรณพานิช

256.

ผศ.ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ์

257.

นางส่งศรี วรรณเสน

258.

นายสถาพร กวิตานนท์

259.

นายสถาพร เกียรติ์อนันต์ชัย

260.

รศ.สนม ครุฑเมือง

261.

นายสนั่น อินอ้น

262.

นายสนิท อาชีพสมุทร

263.

นายสมเกียรติ นิพัทธ์ผลสกุล

264.

นายสมเกียรติ พ่วงรอด

265.

นายสมจิตร ทองน้อย

266.

นายสมชัย วุฑฒิปรีชา

267.

นายสมชาย พรรัตนเจริญ

268.

นายสมเชาว์ เกษประทุม

269.

นายสมโชติ จุลกเสตถ์

270.

นายสมบัติ ศรีสังข์งาม

271.

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

272.

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

273.

นายสมพงษ์ นิยมสรวล

274.

นายสมพงษ์ รุจิรวรรธน์

275.

นายสมพร เทพสิทธา

276.

นายสมภพ ภาสบุตร

277.

พล.ท.สมโภชน์ จินดาวัฒนะ

278.

นายสมยศ มีเทศน์

279.

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

280.

นายสมศักดิ์ ตาไชย

281.

ดร.สมศักดิ์ มีเสถียร

282.

รศ.ดร.สมหมาย เทียบเทียม

283.

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

284.

นายสวัสดิ์ ทองมีเพชร

285.

นายสันติ กลางหล้า

286.

ผศ.ดร.สัมมา รธนิธย์

287.

นายสัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์

288.

นายสาคร ทองทศ

289.

ดร.สายสุรี จุติกุล

290.

นายสาโรช วัฒนสโรช

291.

นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์

292.

ดร.สำเริง กุจิรพันธ์

293.

นายสิทธิพร ณ นครพนม

294.

นายสิทธิฤทธิ์ สายอ๋อง

295.

รศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ

296.

ว่าที่ ร.ต.สิน รองโสภา

297.

ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

298.

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

299.

นายสุกิจ จันทร์เขียว

300.

นายสุขพัฒน์ ทองเพ็ง

301.

นายสุขุม อัครเศรษฐัง

302.

รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม

303.

นายสุจินต์ ใฝ่เจริญ

304.

นายสุชาญ โกศิน

305.

นางสุดา ชวนไชยะกูล

306.

นายสุททิน ชัยผดุง

307.

นายสุทธิ ผลสวัสดิ์

308.

นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

309.

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุทธิพร บุญส่ง

310.

ดร.สุทิติ ขัตติยะ

311.

ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ

312.

นายสุเทพ สุริยาอมฤทธิ์

313.

รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

314.

ดร.สุนทร สุนันท์ชัย

315.

นางสุนีย์ ครุจิต

316.

นางสุนีย์ เอี่ยมดีเลิศ

317.

นายสุพัฒน์ พลสุธรรม์

318.

รศ. คุณหญิง ดร.สุมณฑา พรหมบุญ

319.

ศ.สุมน อมรวิวัฒน์

320.

รศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี

321.

นาวาอากาศตรี ดร.สุมิตร สุวรรณ

322.

ศ.ดร.สุมินทร์ สมุทคุปต์

323.

นายสุรชัย ตรีไพบูลย์

324.

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

325.

รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล

326.

นางสาวสุวรรณี ตระการไพบูลย์

327.

ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

328.

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

329.

นายสุวิทย์ นิคมภักดิ์

330.

ว่าที่ ร.ต.สุวุฒิ สุกิจจากร

331.

นายเสริม จันทร์คำ

332.

นางเสริมสุข ปัทมสถาน

333.

นายเสรี เลิศสุชาตวณิช

334.

นายเสรี ศรีหะไตร

335.

นายเหลี้ยง อนุบุตร

336.

ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล

337.

ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร

338.

ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์

339.

นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ

340.

นางสาวอนินทิตา โปษะกฤษณะ

341.

นายอนุพงศ์ พรพนิต

342.

นายอนุสรณ์ รักษมณี

343.

นายอภินันท์ อมรินทร์

344.

นายอมเรศ ศิลาอ่อน

345.

นางอรพิน จำปาเนตร

346.

ดร.อรัญ ธรรมโน

347.

นายอรุณ งามดี

348.

นายอรุณ สุชาฎา

349.

นางอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

350.

รศ.ดร.อวบ สารถ้อย

351.

ดร.อาชว์ เตาลานนท์

352.

นายอาทร จันทวิมล

353.

นางอารีรัตน์ วัฒนสิน

354.

นายอาวุธ สิงหเดช

355.

ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ

356.

นายอินทร์ สุใจ

357.

นพ. อำพล จินดาวัฒนะ

358.

นายอุดม สมพร

359.

รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ

360.

นางอุสิรา โสตถิพันธุ์

361.

นายเอกชาติ กาญจนศาสตร์

362.

ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2546

(นางสิริพร บุญญานันต์)
รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา