ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา

       ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศเรื่อง การสรรหา และเลือกกรรมการสภาการศึกษา

โดยกำหนดให้มีการสมัครและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา นั้น
       จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้

 

หมายเลขประจำตัว

ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ดร.กมล รอดคล้าย

นางกมลชนก ทัดบุปผา

ดร.กล้า สมตระกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์

นายคมเทพ ประภายนต์

นายจักรพันธุ์ ยมจินดา

นายจิตรนรา นวรัตน์

๑๐

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์

๑๑

นายเจต ประภามนตรีพงศ์

๑๒

นายเจริญ ภักดีวานิช

๑๓

นายฉันท์เชษฐ์ กิตติโสภณ

๑๔

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

๑๕

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะ กสิภาร์

๑๖

นายชัยทศ จำเนียรกุล

๑๗

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

๑๘

นายชิตวร ลีละผลิน

๑๙

ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม

๒๐

นายชุมพล พรประภา

๒๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร

๒๒

คุณหญิง ดร.ณฐนนท ทวีสิน

๒๓

ดร.ณัฐพัชร จันทรสูตร

๒๔

ดร.ดิเรก พรสีมา

๒๕

ดร.เดชณรงค์ วัฒนพันธุ์

๒๖

นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์

๒๗

ศาสตราจารย์ เรืออากาศโททวีป ศิริรัศมี

๒๘

ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ

๒๙

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

๓๐

นายทัตพงศ์ เขื่อนธนะ

๓๑

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

๓๒

นายธงชัย วรไพจิตร

๓๓

ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

๓๔

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธาดา มาร์ติน

๓๕

นายธีรพล ขุนเมือง

๓๖

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

๓๗

นายธีระชัย เชมนะสิริ

๓๘

ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ

๓๙

นายบรรจง พงศ์ศาสตร์

๔๐

ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

๔๑

นายประพล วิระพรสวรรค์

๔๒

นายประยงค์ รณรงค์

๔๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ พรรณวรรณ

๔๔

นายประวิทย์ เอียวตระกูล

๔๕

นายประสาน หวังรัตนปราณี

๔๖

รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ กิจจนศิริ

๔๗

นายปราโมทย์ ไม้กลัด

๔๘

นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง

๔๙

นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม

๕๐

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

๕๑

ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย

๕๒

ดร.พจนา ว่องตระกูล

๕๓

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์

๕๔

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มงคลวนิช

๕๕

นางพรนิภา ลิมปพยอม

๕๖

นางพริ้มพราย สุพโปฎก

๕๗

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

๕๘

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

๕๙

นายพินิจ หนูเกตุ

๖๐

พลอากาศโทพิเนต ศุกรวรรณ

๖๑

ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์

๖๒

นายพิสิษฐ์ ณ พัทลุง

๖๓

นายพีรศักดิ์ ชุ่มเจริญสุข

๖๔

นายพีระพงษ์ อังคุระษี

๖๕

นายพุทธิวงศ์ สวัสดี

๖๖

นายพูนธนา มุสิกบุญเลิศ

๖๗

นางเพทาย ปทุมจันทรัตน์

๖๘

นายไพฑูรย์ จัยสิน

๖๙

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

๗๐

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย

๗๑

นางมยุรี ศรีนาค

๗๒

ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง

๗๓

นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์

๗๔

ดร.มัทนา สานติวัตร

๗๕

รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ

๗๖

นายมานะ สุดสงวน

๗๗

นายมานิจ สุขสมจิตร

๗๘

รองศาสตราจารย์ ดร.เมธี ปิลันธนานนท์

๗๙

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

๘๐

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

๘๑

นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ

๘๒

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสนสุข

๘๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ

๘๔

ดร.วรนาท รักสกุลไทย

๘๕

ดร.วัลลภ สุวรรณดี

๘๖

ดร.วิชัย ตันศิริ

๘๗

นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์

๘๘

รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล

๘๙

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์

๙๐

นายวิพล นาคพันธ์

๙๑

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

๙๒

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

๙๓

นายวิโรจน์ ศิริอัฐ

๙๔

ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

๙๕

นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต

๙๖

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

๙๗

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีราชา เจริญพานิช

๙๘

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

๙๙

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์

๑๐๐

พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ

๑๐๑

นายศิริวัฒน์ พหลทัพ

๑๐๒

นางสาวศุภลักษณ์ สระแก้ว

๑๐๓

พลโท ดร.ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ

๑๐๔

นายสมชัย วุฑฒิปรีชา

๑๐๕

ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์

๑๐๖

นายสมเชาว์ เกษประทุม

๑๐๗

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

๑๐๘

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

๑๐๙

นายสมพงษ์ วนาภา

๑๑๐

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

๑๑๑

นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

๑๑๒

พลเรือตรีสมัคร หนูไพโรจน์

๑๑๓

ดร.สวัสดิ์ ตี๋ชื่น

๑๑๔

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง

๑๑๕

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

๑๑๖

นายสุททิน ชัยผดุง

๑๑๗

นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

๑๑๘

นายสุนันท์ บุญญปุรานนท์

๑๑๙

นายสุบัน ประทุมทอง

๑๒๐

นายสุบิน วิวัฒนะ

๑๒๑

ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์

๑๒๒

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

๑๒๓

ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

๑๒๔

นายเสรี เลิศสุชาตวนิช

๑๒๕

ดร.โสภณ ธนะมัย

๑๒๖

นายไสว สุนทร

๑๒๗

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

๑๒๘

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล

๑๒๙

นายอนันต์ ลี้ตระกูล

๑๓๐

นายอนุพงศ์ พรพนิต

๑๓๑

นายอภิชาติ งามนิยม

๑๓๒

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

๑๓๓

นางอมริสา ตัณสถิตย์

๑๓๔

ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

๑๓๕

นายอมเรศ ศิลาอ่อน

๑๓๖

นายอาคม ศรีเหนี่ยง

๑๓๗

ศาสตราจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

๑๓๘

นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น

๑๓๙

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

๑๔๐

นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร

๑๔๑

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ

๑๔๒

นายอุทิศ ชูช่วย

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
นายอำรุง จันทวานิช
เลขาธิการสภาการศึกษา