ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 1

 

วิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2556

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

8 พ.ย. 56 1.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.ญาณิศา ศรีธรรม

  2.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.หทัยชนก สักการะ

  3.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.โยธกาณ์ เหลืองบริบูรณ์

  4.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ปาริฉัตร เอี่ยมชื่นยศ

  5.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.แพรวรุ่ง มิ่งมงคลตระกูล

  6.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.นัฐณี ศิริเมฆากุล

  7.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.วลัยพรรณ จุฬาลักษณ์กุล

  8.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.ชลิดา เต็มบุญบริสุทธิ์

  9.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.กาญจนา การประเสริฐ

  10.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.วธูทิพย์ พวงเงิน

  11.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.ธนกาญจน์ ยวนานนท์

  12.

ม.4/12

เลขที่ 31

น.ส.พัชรรัตน์  แจ่มใส

  13.

ม.4/9

เลขที่ 45

น.ส.อริยา อุทธิยา

  14.

ม.4/12

เลขที่ 34

น.ส.รัตนา ชุ่มรอด

  15.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.เอวิตรา  มะแก้ว 

  16.

ม.4/11

เลขที่ 4

น.ส.อภิญญา แหวนสว่างคล้าย

  17.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วิไลวรรณ เตชะไตรศร

  18.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.ชาลินนา  แก่นสนธิ์

  19.

ม.4/10

เลขที่ 37

น.ส.เบญญา  ภารบาล

  20.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.ฟ้า วงศ์วรเชษฐ์

  21.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.นิติกาญจน์ นวลหงษ์

  22.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ชุดาภา อรัญเอี่ยมฟ้า

  23.

ม.4/11

เลขที่ 43

น.ส.ปลายฝน รุ่งเรืองรัศมี 

  24.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.สุพิชชา อุดม

  25.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.จิราพร ญวนพลอย

  26.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.เมธาดา  ธนกวินนนท์

  27.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.ดวงฤดี พินิจมนตรี

  28.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ฐิตาพร   เดชโยา 

  29.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ศศิชา เป่าแตรสังข์

  30.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.ภารวี สุภามาลา

  31.

ม.4/11

เลขที่ 45

น.ส.ศศิกาญจน์  มั่นยืน

  32.

ม.4/12

เลขที่ 46

น.ส.พิชญ์สินี ยูน

  33.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐสินี ชัยสิทธานนท์

  34.

ม.4/9

เลขที่ 44

น.ส.วริศรา นัฐกรานต์นุวัฒน์

  35.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.เพชรมณี  เสริมศิริ

  36.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กนกรัตน์  ประจักษ์วิกรานต์

  37.

ม.4/12

เลขที่ 33

น.ส.มาริสา ผลสมบูรณ์สุข

  38.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.ณิษฐ์คกาณ ถิรพงศ์สรรค์

  39.

ม.4/9

เลขที่ 46

น.ส.อินทิรา  สาลี

  40.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.ชญาภรณ์ สมชัยดี 

  41.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.เพลงพิณ  สุดสวาท

  42.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐรัตน์ เอมบัว

  43.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.วัลยา  แซ่เบ๊ 

  44.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.คณารมย์ จาดสันทัด

  45.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.ฐานันทิยา  อักษรเสือ

  46.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.นัสวี เดวีเลาะ

  47.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.เบญญาพร  ประดับพลอย

  48.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.เหมือนฝัน อัคเนวุทธ

  49.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ปนัสยา เสรีทวีกุล

  50.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญลักษณ์ สายเคน

  51.

ม.4/12

เลขที่ 39

น.ส.วิสุดาพร ทองเฟื้อง

  52.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.ฉัตรสุดา แก่นหิรัญ

  53.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.กรรณิกา แก่นแก้ว

  54.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.จุติมา โกตวัตร

  55.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.วิภาวี   สายงาม  

  56.

ม.4/12

เลขที่ 41

น.ส.ศุภิสรา ประพันธ์วงศ์

  57.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.พรปวีณ์  ทวีศักดิ์วิไล 

  58.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.สุมิตรา ติวารี

  59.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.คันธารัตน์  มืดคำบง

  60.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.นริ  ชลบุญญาเดช

  61.

ม.4/11

เลขที่ 10

น.ส.จินดามณี เลิศสิริปัญญา

  62.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.สิดาพร แย้มวาทีทอง

  63.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ฉัตรลดา กิตติรัตนธาดา

  64.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.พรพิมล สะเดา

  65.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ดนายา ผลาสินธุ์

  66.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.กรรณิการ์ กุลมงคล

  67.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.บุญธิดา ฉิมสุด

  68.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.ธัญญา  เจริญคง

  69.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ธมลวรรณ สำราญวิริยะ

  70.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ญาดา ศรีบุบผา

  71.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ยูถิกา สุวรรณวงษ์

  72.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.จิราพร สิทธิเดชศํกดิ์   

  73.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.กชกร เต็มบุญบริสุทธิ์

9 พ.ย. 56 74.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส. นันทมาลี เสริฐศรี

  75.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.นิฐิกุล เชาว์น้อย

  76.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.วรารักษ์ ทิพเนตร

  77.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.ขวัญฤดี เสาสมภพ

  78.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.วริยา คำแพทย์

  79.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.กฤษฏ์ณภัทร  พงศ์พัฒนาชาติ

  80.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.นิดารัตน์ สงวนบุญ

  81.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร

  82.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.แพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

  83.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติภา มีไชโย

  84.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.เปรมกมล ไชยชวลิตสกุล

  85.

ม.4/11

เลขที่ 31

น.ส.อริสา คำภีระ

  86.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ชนัญชิดา ดิษฐแก้ว

  87.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ณัฏฐณิชา รัตนชินกร

  88.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.สุชานาถ   ยอดกล้า

  89.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ปริชญา อัศวนนท์วิวัฒน์

  90.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.กัณทิมา ศุกระกาญจน์

  91.

ม.4/11

เลขที่18

น.ส.ดวงกมล รัตนกอง

  92.

ม.4/11

เลขที่ 46

น.ส.สิริมนต์ พงศาเจริญนนท์

  93.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.กัลยาณี ศรีมงคลวิศิษฎ์

  94.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.สุทธิดา   ตรีทวีลาภ

  95.

ม.4/11

เลขที่ 5

น.ส.ณัฐสุดา ทองมาเอง

  96.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.มัชฌิมาย์ โสภณพงษ์

  97.

ม.4/11

เลขที่ 39

น.ส.ณัฐณิชา ดาวเรือง

10 พ.ย. 56 98.

ม.4/11

เลขที่ 48

น.ส.อารียา  เตรียมไธสงค์

  99.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา อากาศโสภา

  100.

ม.4/10

เลขที่ 48

น.ส.ศิริวรรณ ขันพิจิตร

  101.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.สิรินรัตน์ ประทุมมัง

  102.

ม.4/11

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐวดี สุวรรณรงค์

  103.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.จิรัชญา สุรัตน์วิมล

  104.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.สิรินทร์ทพย์ บุญมีมาก

  105.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.พลอยไพลิน พรวรเมธี

  106.

ม.4/11

เลขที่ 44

น.ส.เมรี นิวปันเน

  107.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม

  108.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.นราทิพย์ รัตนเจริญพรชัย

  109.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.มรรษมน   คะพันธ์ 

  110.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.ชนรดี ศิริปาณี

  111.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.บุศรินทร์ กรีแสงศรี

  112.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.ช่อญดา ศิริภาค

  113.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ชนัญญา  จันทรัง

  114.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อารยา คำเครื่อง

  115.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ณัฐวดี  โสรธิวา

  116.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.นิฐิญาภรณ์  สุวรรณโกสินธุ์ 

11 พ.ย. 56 117.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.กุลสตรี สกุลสุธีบุตร

  118.

ม.4/10

เลขที่ 20

น.ส.สุภาพร  ชูแก้ว 

  119.

ม.4/11

เลขที่ 15

น.ส.ขวัญชนก  จุณณวัตต์

  120.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.สุธินี สมบัติเจริญ

  121.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.ปวันรัตน์ วาดเขียน

  122.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.กมลวรรณ  ชลคีรี

  123.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.ดาริน มังคลัง

  124.

ม.4/11

เลขที่ 26

น.ส.ญาณินท์  เรณางกูร

  125.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.รักษิณา  ฤกษ์พาณิชชัย 

  126.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.วลัยพรรณ สมประเสริฐสุข

  127.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ชนัญญา  จันทรัง

12 พ.ย. 56 128.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.กุลนันท์ สุคงคารัตนกุล

  129.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.วริสรา สุวรรณเดชา

  130.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ปฏิมาพร  อนุวัตพรวิสิต

  131.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.ชิษณุชา  บุญกลิ่น

  132.

ม.4/9

เลขที่ 47

น.ส.สุวพร ติรภูริธร

13 พ.ย. 56 133.

ม.4/12

เลขที่ 35

น.ส.ลดาวัลย์ พรมวงค์

  134.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.รัตนาภรณ์ พงษ์สังข์

  135.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.อรอุมา เขมา

  136.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.บุษย์น้ำทอง สีลิ้นลี

  137.

ม.4/11

เลขที่ 38

น.ส.กชกร แก้วอำพล

14 พ.ย. 56 138.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.กชกร ชื่นตา

  139.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.ฐิติพร งามพรหม

15 พ.ย. 56 140.

ม.4/12

เลขที่ 42

น.ส.สุชัญญา  คงจรูญ  

  141.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.สุทัศนา  กุลโฆษะ 

  142.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.มนัสนันท์ กูฎโสม

  143.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.ปณิชา กวีวุฒิกุล

  144.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ชนิดาภา  วงศ์สุขอุทัย 

16 พ.ย. 56 145.

ม.4/12

เลขที่ 36

น.ส.วชิตา ภาวงค์

  146.

ม.4/11

เลขที่ 42

น.ส.นันทนัช สุพลธวณิชย์

17 พ.ย. 56 147.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.อรอนงค์ มีดี

  148.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.สุดารัตน์ สวัสดี

  149.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐนันท์ พันธุรังษี

19 พ.ย. 56 150.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.มณีรัตน์   ชภูทีป  

  151.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

22 พ.ย. 56 152.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.สุวิมล จัตตมโล

23 พ.ย. 56 153.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.ดารารัตน์ ขันทอง

  154.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.ชัชมณฑ์ แซ่ตั้ง

  155.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.ช่อปิ่นกาญจณ์ เชยชื่น

  156.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา ไชยสายัณท์

24 พ.ย. 56 157.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.เบญจวรรณ พันธุ์น้อย

  158.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.รสิตา  อุดมศิลป์

  159.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.นุชาดา สิงสนั่น

30 พ.ย. 56 160.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ณัฐชยา เสรีเสถียรทรัพย์

1 ธ.ค. 56 161.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.รมิดา ภาคย์ปริทัศน์

2 ธ.ค. 56 162.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.พรรณพร วนาลีสุขสันต์

5 ธ.ค. 56 163.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.ศุรัศวดี   บุญหนัก

  164.

ม.4/10

เลขที่ 46

น.ส.ปาริฉัตร พรมแดง

  165.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.รัตนวลี พรามนัติ

7 ธ.ค. 56 166.

ม.4/12

เลขที่ 21

น.ส.ชฎาภรณ์  โสจิศันสนีย์

9 ธ.ค. 56 167.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.จีราวรรณ ปาณลักษณ์

10 ธ.ค. 56 168.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.เบญจมาศ ไทรงามสถิต

15 ธ.ค. 56 169.

ม.4/11

เลขที่ 9

น.ส.อรอุมา  สุวรรณะ

  170.

ม.4/12

เลขที่ 40

น.ส.ศศิธร อยู่เย็น

19 ธ.ค. 56 171.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม 

  172.

ม.4/10

เลขที่ 38

น.ส.ชลธิชา  สุดสนาม

20 ธ.ค. 56 173.

ม.4/12

เลขที่ 45

น.ส. ไอลดา สังข์ทอง

17 ม.ค. 57 174.

ม.4/11

เลขที่ 41

น.ส.ชนัญชิดา ศรีเจริญ

21 ม.ค. 57 175.

ม.4/12

เลขที่ 27

น.ส.นภัส ดิลกธรรมานุกูล

13 ก.พ. 57 176.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐนันท์   พันธุรังษี 

15 ก.พ. 57 177.

ม.4/12

เลขที่ 38

น.ส.วรกานต์ ฝอยทองสำโรง

  178.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.ชญาภรณ์ อบเชย

16 ก.พ. 57 179.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ณัฐมน ทองผล

17 ก.พ. 57 180.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม