ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 4

 

วิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2556

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

29 พ.ย. 56 1.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.ปวันรัตน์ วาดเขียน

  2.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ชุดาภา อรัญเอี่ยมฟ้า

  3.

ม.4/9

เลขที่ 46

น.ส.อินทิรา สาลี

  4.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.สุมิตรา ติวารี

  5.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.แพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

  6.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.หทัยชนก  สักการะ 

  7.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.จิราพร สิทธิเดชศักดิ์

  8.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.กรรณิกา แก่นแก้ว

  9.

ม.4/9

เลขที่ 44

น.ส.วริศรา นัฐกรานต์นุวัฒน์

  10.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.ช่อปิ่นกาญจณ์ เชยชื่น

  11.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.แพรวรุ่ง มิ่งมงคลตระกูล

  12.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.เหมือนฝัน อัคเนวุทธ

  13.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ชนัญชิดา ดิษฐแก้ว

  14.

ม.4/9

เลขที่ 47

น.ส.สุวพร ติรภูริธร

  15.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.ภารวี สุภามาลา

  16.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.กุลนันท์ สุคงคารัตนกุล 

  17.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.พรปวีณ์  ทวีศักดิ์วิไล

  18.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.ชาลินนา แก่นสนธิ์

  19.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ปริชญา อัศวนนท์วิวัฒน์

  20.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.จีราวรรณ  ปาณลักษณ์

  21.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.โยธกาณ์ เหลืองบริบูรณ์

  22.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.คณารมย์ จาดสันทัด

  23.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.กาญจนา การประเสริฐ

  24.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐสินี ชัยสิทธานนท์

  25.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.นิติกาญจน์ นวลหงษ์

  26.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.นัฐณี ศิริเมฆากุล

  27.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.จีราวรรณ  ปาณลักษณ์  

  28.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.วลัยพรรณ จุฬาลักษณ์กุล

  29.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.วริยา คำแพทย์

  30.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.จุติมา โกตวัตร

  31.

ม.4/11

เลขที่ 46

น.ส.สิริมนต์   พงศาเจริญนนท์

  32.

ม.4/11

เลขที่ 42

น.ส.นันทนัช สุพลธวณิชย์

  33.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.คันธารัตน์   มืดคำบง

  34.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.เอวิตรา  มะแก้ว

  35.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.ชลิดา เต็มบุญบริสุทธิ์

  36.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.สุธินี สมบัติเจริญ

  37.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.สุทัศนา กุลโฆษะ

  38.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  รัตนกอง

  39.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.กรณิการ์   กุลมงคล

  40.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ณัฐวดี  โสระธิวา

  41.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.ฐานันทิยา  อักษรเสือ 

  42.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ยูถิกา  สุวรรณวงษ์

  43.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.ญาณิศา ศรีธรรม

  44.

ม.4/11

เลขที่ 45

น.ส.ศศิกาญจน์ มั่นยืน

30 พ.ย. 56 45.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.บุษย์น้ำทอง สีลิ้นลี

  46.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.นันทมาลี เสริฐศรี

  47.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.สุพิชชา  อุดม

  48.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร

  49.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.กัลยาณี ศรีมงคลวิศิษฎ์

  50.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม

  51.

ม.4/11

เลขที่ 31

น.ส.อริสา คำภีระ

  52.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ณัฏฐณิชา รัตนชินกร

  53.

ม.4/11

เลขที่ 44

น.ส.เมรี   นืวปันเน

  54.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.ฉัตรสุดา  แก่นหิรัญ

  55.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.สิดาพร แย้มวาทีทอง

  56.

ม.4/11

เลขที่ 15

น.ส.ขวัญชนก  จุณณวัตต์

  57.

ม.4/12

เลขที่ 33

น.ส.มาริสา ผลสมบูรณ์สุข

  58.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ฉัตรลดา กิตติรัตนธาดา

  59.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วิไลวรรณ  เตชะไตรศร

  60.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.วัลยา  แซ่เบ๊  

  61.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.ชนรดี ศิริปาณี

  62.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา อากาศโสภา

  63.

ม.4/9

เลขที่ 45

น.ส.อริยา อุทธิยา

  64.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.ฟ้า วงศ์วรเชษฐ์

  65.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.บุศรินทร์ กรีแสงศรี

  66.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.สิรินทร์ทิพย์  บุญมีมาก

  67.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ธมลวรรณ สำราญวิริยะ

  68.

ม.4/12

เลขที่ 41

น.ส.ศุภิสรา ประพันธ์วงศ์

  69.

ม.4/11

เลขที่ 10

น.ส.จินดามณี เลิศสิริปัญญา

  70.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.มัชฌิมาย์  โสภณพงษ์

  71.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ณัฐชยา เสรีเสถียรทรัพย์

  72.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ปฏิมาพร  อนุวัตพรวิสิฐ 

1 ธ.ค. 56 73.

ม.4/11

เลขที่ 48

น.ส.อารียา เตรียมไธสงค์

  74.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.นิฐิกุล   เชาว์น้อย  

  75.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ชนัญญา  จันทรัง

  76.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.รักษิณา ฤกษ์พาณิชชัย

  77.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.วรารักษ์ ทิพเนตร

  78.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.พรพิมล สะเดา

  79.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.รมิดา ภาคย์ปริทัศน์

  80.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.สุชานาถ  ยอดกล้า

  81.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.ดาริน  มังคลัง

  82.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.วลัยพรรณ สม​ประเสริฐสุ

  83.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.นริ  ชลบุญญาเดช

  84.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.มนัสนันท์ กูฎโสม

  85.

ม.4/11

เลขที่ 38

น.ส.กชกร   แก้วอำพล 

  86.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.ขวัญฤดี เสาสมภพ

  87.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.กชกร  ชื่นตา 

  88.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.ธนกาญจน์ ยวนานนท์

  89.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.นราทิพย์ รัตนเจริญพรชัย

  90.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อารยา คำเครื่อง

  91.

ม.4/11

เลขที่ 4

น.ส.อภิญญา แหวนสว่างคล้าย

  92.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.นิฐิญาภรณ์ สุวรรณโกสินธุ์ 

  93.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.วิภาวี   สายงาม

  94.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.เบญญาพร ประดับพลอย

2 ธ.ค. 56 95.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ฐิตาพร  เดชโยธา

  96.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ปาริฉัตร เอี่ยมชื่นยศ

  97.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.ดวงฤดี พินิจมนตรี

  98.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.ณิษฐ์คกาณ  ถิรพงศ์สรรค์

  99.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.สุทธิดา  ตรีทวีลาภ

  100.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.นิดารัตน์ สงวนบุญ  

  101.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

  102.

ม.4/11

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐวดี สุวรรณรงค์

  103.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.ดารารัตน์ ขันทอง

  104.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.เพลงพิณ  สุดสวาท

  105.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.พรรณพร วนาลีสุขสันต์

  106.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.ชญาภรณ์ สมชัยดี

  107.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ศศิชา เป่าแตรสังข์

  108.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.จิราพร ญวนพลอย

  109.

ม.4/12

เลขที่ 42

น.ส.สุชัญญา  คงจรูญ

  110.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐรัตน์ เอมบัว

  111.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.วริสรา สุวรรณเดชา

4 ธ.ค. 56 112.

ม.4/11

เลขที่ 26

น.ส.ญาณินท์   เรณางกูร

  113.

ม.4/12

เลขที่ 31

น.ส.พัชรรัตน์  แจ่มใส

5 ธ.ค. 56 114.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.นัสวี เดวีเลาะ

  115.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.จิรัชญา สุรัตน์วิมล

  116.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.สิรินรัตน์  ประทุมมัง

  117.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.มรรามน  คะพันธ์ 

  118.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.ศุรัศวดี   บุญหนัก

  119.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กนกรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์

  120.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.ปณิชา กวีวุฒิกุล

  121.

ม.4/10

เลขที่ 46

น.ส.ปาริฉัตร พรมแดง

  122.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ดนายา ผลาสินธุ์

  123.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญลักษณ์ สายเคน

  124.

ม.4/12

เลขที่ 39

น.ส.วิสุดาพร ทองเฟื้อง

  125.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.รัตนวลี พรามนัติ

  126.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.กมลวรรณ ชลคีรี

6 ธ.ค. 56 127.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.รสิตา  อุดมศิลป์

  128.

ม.4/12

เลขที่ 34

น.ส.รัตนา   ชุ่มรอด

  129.

ม.4/12

เลขที่ 36

น.ส.วชิตา ภาวงค์

  130.

ม.4/11

เลขที่ 40

น.ส.ดวงกมล  ศรีวนิชยอดชัย

7 ธ.ค. 56 131.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.เมธาดา ธนกวินนนท์

  132.

ม.4/10

เลขที่ 48

น.ส.ศิริวรรณ ขันพิจิตร

  133.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.สิรินทร์ทิพย์  บุญมีมาก 

  134.

ม.4/12

เลขที่ 21

น.ส.ชฎาภรณ์  โสจิศันสนีย์

8 ธ.ค. 56 135.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ญาดา  ศรีบุบผา

  136.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.เปรมกมล ไชยชวลิตสกุล

  137.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.บุญธิดา ฉิมสุด

  138.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติภา มีไชโย

  139.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.นุชาดา   สิงสนั่น

  140.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.กัณทิมา ศุกระกาญจน์

9 ธ.ค. 56 141.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.สุพิชชา  อุดม

  142.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.กชกร เต็มบุญบริสุทธิ์

10 ธ.ค. 56 143.

ม.4/11

เลขที่ 39

น.ส.ณัฐณิชา ดาวเรื่อง

  144.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.ชัชมณฑ์ แซ่ตั้ง

  145.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ปนัสยา เสรีทวีกุล

  146.

ม.4/12

เลขที่ 46

น.ส.พิชญ์สินี ยูน

13 ธ.ค. 56 147.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.รัตนาภรณ์ พงษ์สังข์

15 ธ.ค. 56 148.

ม.4/11

เลขที่ 9

น.ส.อรอุมา  สุวรรณะ

  149.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.กฤษฏ์ณภัทร พงศ์พัฒนาชาติ 

  150.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.มัณทนา คุ้มสระพรหม

  151.

ม.4/11

เลขที่ 5

น.ส.ณัฐสุดา ทองมาเอง

  152.

ม.4/12

เลขที่ 40

น.ส.ศศิธร อยู่เย็น

  153.

ม.4/10

เลขที่ 20

น.ส.สุภาพร  ชูแก้ว

  154.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.ช่อญดา ศิริภาค

16 ธ.ค. 56 155.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.เพชรมณี  เสริมศิริ 

  156.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.ฐิติพร งามพรหม

  157.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา  ไชยสายัณท์

  158.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.อรอนงค์  มีดี

18 ธ.ค. 56 159.

ม.4/11

เลขที่ 7

น.ส.พรรษมน ศรีหาโท

  160.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.มณีรัตน์  ชมภูทีป

19 ธ.ค. 56 161.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม 

20 ธ.ค. 56 162.

ม.4/10

เลขที่ 38

น.ส.ชลธิชา สุดสนาม

  163.

ม.4/12

เลขที่ 35

น.ส.ลดาวัลย์ พรมวงค์

  164.

ม.4/12

เลขที่ 45

น.ส. ไอลดา สังข์ทอง

22 ธ.ค. 56 165.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.อรอุมา   เขมา

  166.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.ธัญญา   เจริญคง

25 ธ.ค. 56 167.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.กนกพร พันธ์สาย

4 ม.ค. 57 168.

ม.4/11

เลขที่ 43

น.ส.ปลายฝน รุ่งเรืองรัศมี

6 ม.ค. 57 169.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.บุษย์น้ำทอง สีลิ้นลี

7 ม.ค. 57 170.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.เบญจมาศ ไทรงามสถิต

  171.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.เบญจวรรณ พันธุ์น้อย

17 ม.ค. 57 172.

ม.4/11

เลขที่ 41

น.ส.ชนัญชิดา ศรีเจริญ

19 ม.ค. 57 173.

ม.4/10

เลขที่ 37

น.ส.เบญญา ภารบาล

23 ม.ค. 57 174.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.สุดารัตน์ สวัสดี

27 ม.ค. 57 175.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.ชิษณุชา  บุญกลิ่น

28 ม.ค. 57 176.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.อรอุมา เขมา

4 ก.พ. 57 177.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.สุวิมล จัตตมโล

12 ก.พ. 57 178.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา ไชยสายัณท์

13 ก.พ. 57 179.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐนันท์   พันธุรังษี 

15 ก.พ. 57 180.

ม.4/12

เลขที่ 38

น.ส.วรกานต์ ฝอยทองสำโรง

  181.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.ชญาภรณ์ อบเชย

16 ก.พ. 57 182.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ณัฐมน ทองผล

17 ก.พ. 57 183.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม

18 ก.พ. 57 184.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ชนิดาภา วงศ์สุขอุทัย