ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 5

 

วิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2556

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

6 ธ.ค. 56 1.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.วิภาวี   สายงาม

  2.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.ธนกาญจน์ ยวนานนท์

  3.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐสินี  ชัยสิทธานนท์

  4.

ม.4/9

เลขที่ 46

น.ส.อินทิรา สาลี

  5.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.นัฐณี  ศิริเมฆากุล

  6.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ณัฏฐณิชา รัตนชินกร

  7.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.สุมิตรา ติวารี

  8.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.หทัยชนก  สักการะ 

  9.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ปาริฉัตร เอี่ยมชื่นยศ

  10.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.จิราพร สิทธิเดชศักดิ์  

  11.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.ชลิดา เต็มบุญบริสุทธิ์

  12.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.ภารวี สุภามาลา

  13.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.สุทธิดา ตรีทวีลาภ

  14.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.คณารมย์ จาดสันทัด

  15.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.ชญาภรณ์  สมชัยดี

  16.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.จุติมา โกตวัตร

  17.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.ขวัญฤดี เสาสมภพ

  18.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.แพรวรุ่ง มิ่งมงคลตระกูล

  19.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.ช่อปิ่นกาญจณ์ เชยชื่น

  20.

ม.4/9

เลขที่ 44

น.ส.วริศรา นัฐกรานต์นุวัฒน์

  21.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.รสิตา  อุดมศิลป์

  22.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.พรปวีณ์  ทวีศักดิ์วิไล

  23.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.แพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

  24.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.สุธินี สมบัติเจริญ

  25.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.เหมือนฝัน อัคเนวุทธ

  26.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.ฐานันทิยา  อักษรเสือ

  27.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.นัสวี เดวีเลาะ

  28.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ชุดาภา อรัญเอี่ยมฟ้า

  29.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.โยธกาณ์ เหลืองบริบูรณ์ 

  30.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.นิติกาญจน์ นวลหงษ์

  31.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.นิดารัตน์ สงวนบุญ

  32.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.เอวิตรา   มะแก้ว  

  33.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.พลอยไพลิน พรวรเมธี

  34.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ธมลวรรณ สำราญวิริยะ

  35.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.พลอยไพลิน พรวรเมธี

  36.

ม.4/12

เลขที่ 39

น.ส.วิสุดาพร ทองเฟื้อง

  37.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.เบญญาพร ประดับพลอย

  38.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.ชาลินนา แก่นสนธิ์

  39.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.พรพิมล สะเดา

  40.

ม.4/11

เลขที่ 45

น.ส.ศศิกาญจน์ มั่นยืน

  41.

ม.4/12

เลขที่ 34

น.ส.รัตนา  ชุ่มรอด

  42.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐรัตน์ เอมบัว

  43.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.สิรินรัตน์  ประทุมมัง

  44.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.วรารักษ์ ทิพเนตร

  45.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.ฟ้า วงศ์วรเชษฐ์

  46.

ม.4/9

เลขที่ 45

น.ส.อริยา อุทธิยา

  47.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร

  48.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.จิราพร ญวนพลอย

  49.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.นริ  ชลบุญญาเดช

  50.

ม.4/9

เลขที่ 47

น.ส.สุวพร ติรภูริธร

  51.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.คันธารัตน์  มืดคำบง  

  52.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.กรรณิกา แก่นแก้ว

  53.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.กัลยาณี ศรีมงคลวิศิษฎ์

  54.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ปฏิมาพร อนุวัตพรวิสิฐ

  55.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.ญาณิศา ศรีธรรม

  56.

ม.4/12

เลขที่ 41

น.ส.ศุภิสรา ประพันธ์วงศ์

  57.

ม.4/11

เลขที่ 40

น.ส.ดวงกมล  ศรีวนิชยอดชัย

  58.

ม.4/11

เลขที่ 10

น.ส.จินดามณี เลิศสิริปัญญา

  59.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ฉัตรลดา กิตติรัตนธาดา

  60.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.กรณิการ์ กุลมงคล

  61.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ยูถิกา  สุวรรณวงษ์

  62.

ม.4/12

เลขที่ 36

น.ส.วชิตา  ภาวงค์

  63.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ณัฐวดี   โสระธิวา

  64.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม

  65.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.กรรณิการ์  กุลมงคล

  66.

ม.4/11

เลขที่ 40

น.ส.ดวงกมล  ศรีวนิชยอดชัย

7 ธ.ค. 56 67.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญลักษณ์ สายเคน

  68.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ปริชญา อัศวนนท์วิวัฒน์

  69.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.นิฐิญาภรณ์  สุวรรณโกสินธุ์

  70.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.เมธาดา ธนกวินนนท์

  71.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.กุลสตรี สกุลสุธีบุตร

  72.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.กาญจนา การประเสริฐ

  73.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.ดารารัตน์ ขันทอง

  74.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.วลัยพรรณ จุฬาลักษณ์กุล

  75.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.ดาริน  มังคลัง

  76.

ม.4/11

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐวดี สุวรรณรงค์

  77.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.นิฐิกุล  เชาว์น้อย

  78.

ม.4/11

เลขที่ 26

น.ส.ญาณินท์  เรณางกูร

  79.

ม.4/11

เลขที่ 4

น.ส.อภิญญา แหวนสว่างคล้าย

  80.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.ฉัตรสุดา  แก่นหิรัญ

  81.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ชนัญชิดา  ดิษฐแก้ว

  82.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.ณิษฐ์คกาณ ถิรพงศ์สรรค์

  83.

ม.4/10

เลขที่ 48

น.ส.ศิริวรรณ ขันพิจิตร

  84.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.มัชฌิมาย์ โสภณพงษ์

  85.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วิไลวรรณ เตชะไตรศร

  86.

ม.4/11

เลขที่ 46

น.ส.สิริมนต์  พงศาเจริญนนท์

  87.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล รัตนกอง

  88.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา อากาศโสภา

  89.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.สิรินทร์ทิพย์  บุญมีมาก 

  90.

ม.4/12

เลขที่ 21

น.ส.ชฎาภรณ์  โสจิศันสนีย์

  91.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.ปณิชา กวีวุฒิกุล

  92.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.สุทัศนา  กุลโฆษะ

  93.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.สิดาพร แย้มวาทีทอง

8 ธ.ค. 56 94.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.วลัพรรณ สมประเสริฐสุข

  95.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.นราทิพย์ รัตนเจริญพรชัย

  96.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ญาดา  ศรีบุบผา

  97.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.เปรมกมล ไชยชวลิตสกุล

  98.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.สุชานาถ   ยอดกล้า

  99.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.บุญธิดา ฉิมสุด

  100.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ศศิชา เป่าแตรสังข์

  101.

ม.4/11

เลขที่ 44

น.ส.เมรี นิวปันเน

  103.

ม.4/11

เลขที่ 48

น.ส.อารียา เตรียมไธสงค์

  104.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติภา มีไชโย

  105.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.มรรษมน  คะพันธ์ 

  106.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.ดวงฤดี พินิจมนตรี

  107.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.รักษิณา ฤกษ์พาณิชชัย

  108.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.ชนรดี ศิริปาณี

  109.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อารยา คำเครื่อง

  110.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ชนัญญา  จันทรัง

  111.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.นุชาดา   สิงสนั่น

  112.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.เพลงพิณ  สุดสวาท  

  113.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.รัตนวลี พรามนัติ

  114.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.วริยา คำแพทย์

  115.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.วริสรา สุวรรณเดชา

  116.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.จิรัชญา สุรัตน์วิมล

  117.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.กัณทิมา ศุกระกาญจน์

9 ธ.ค. 56 118.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.สุพิชชา  อุดม

  119.

ม.4/12

เลขที่ 33

น.ส.มาริสา ผลสมบูรณ์สุข

  120.

ม.4/11

เลขที่ 42

น.ส.นันทนัช สุพลธวณิชย์

  121.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.รมิดา ภาคย์ปริทัศน์

  122.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.วัลยา  แซ่เบ๊

  123.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.กชกร เต็มบุญบริสุทธิ์

  124.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.จีราวรรณ ปาณลักษณ์

10 ธ.ค. 56 125.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.บุศรินทร์ กรีแสงศรี

  126.

ม.4/11

เลขที่ 39

น.ส.ณัฐณิชา ดาวเรื่อง

  127.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.ชัชมณฑ์ แซ่ตั้ง

  128.

ม.4/11

เลขที่ 31

น.ส.อริสา คำภีระ

  129.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.นันทมาลี เสริฐศรี

  130.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

  131.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ปนัสยา เสรีทวีกุล

  132.

ม.4/12

เลขที่ 46

น.ส.พิชญ์สินี ยูน

11 ธ.ค. 56 133.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.สุพิชชา  อุดม

  134.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.มนัสนันท์  กูฎโสม

  135.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ดนายา ผลาสินธุ์

12 ธ.ค. 56 136.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.ศุรัศวดี บุญหนัก

13 ธ.ค. 56 137.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.วธูทิพย์  พวงเงิน

  138.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.รัตนาภรณ์ พงษ์สังข์

  139.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.พรรณพร วนาลีสุขสันต์

15 ธ.ค. 56 140.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.เพชรมณี   เสริมศิริ

  141.

ม.4/11

เลขที่ 9

น.ส.อรอุมา  สุวรรณะ

  142.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.กฤษฏ์ณภัทร พงศ์พัฒนาชาติ 

  143.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.มัณทนา คุ้มสระพรหม

  144.

ม.4/11

เลขที่ 5

น.ส.ณัฐสุดา ทองมาเอง

  145.

ม.4/12

เลขที่ 40

น.ส.ศศิธร อยู่เย็น

  146.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.กชกร ชื่นตา

  147.

ม.4/10

เลขที่ 20

น.ส.สุภาพร  ชูแก้ว

  148.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.ช่อญดา ศิริภาค

16 ธ.ค. 56 149.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ฐิตาพร  เดชโยธา

  150.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.ปวันรัตน์ วาดเขียน

  151.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.ฐิติพร งามพรหม

  152.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.กมลวรรณ ชลคีรี

  153.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา  ไชยสายัณท์

  154.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.อรอนงค์  มีดี

17 ธ.ค. 56 155.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ณัฐชยา เสรีเสถียรทรัพย์

18 ธ.ค. 56 156.

ม.4/11

เลขที่ 7

น.ส.พรรษมน ศรีหาโท

  157.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.มณีรัตน์  ชมภูทีป

  158.

ม.4/11

เลขที่ 15

น.ส.ขวัญชนก  จุณณวัตต์

19 ธ.ค. 56 159.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม 

20 ธ.ค. 56 160.

ม.4/10

เลขที่ 38

น.ส.ชลธิชา สุดสนาม

  161.

ม.4/12

เลขที่ 35

น.ส.ลดาวัลย์ พรมวงค์

  162.

ม.4/12

เลขที่ 45

น.ส. ไอลดา สังข์ทอง

21 ธ.ค. 56 163.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.กุลนันท์ สุคงคารัตนกุล

  164.

ม.4/12

เลขที่ 42

น.ส.สุชัญญา  คงจรูญ

22 ธ.ค. 56 165.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.อรอุมา   เขมา

  166.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.ธัญญา   เจริญคง

24 ธ.ค. 56 167.

ม.4/10

เลขที่ 46

น.ส.ปาริฉัตร  พรมแดง

25 ธ.ค. 56 168.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.กนกพร พันธ์สาย

4 ม.ค. 57 169.

ม.4/11

เลขที่ 43

น.ส.ปลายฝน รุ่งเรืองรัศมี

6 ม.ค. 57 170.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.บุษย์น้ำทอง สีลิ้นลี

7 ม.ค. 57 171.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.เบญจมาศ ไทรงามสถิต

  172.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.เบญจวรรณ พันธุ์น้อย

17 ม.ค. 57 173

ม.4/11

เลขที่ 41

น.ส.ชนัญชิดา ศรีเจริญ

19 ม.ค. 57 174.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กนกรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์

  175.

ม.4/10

เลขที่ 37

น.ส.เบญญา ภารบาล

23 ม.ค. 57 176.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.สุดารัตน์ สวัสดี

27 ม.ค. 57 177.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.ชิษณุชา  บุญกลิ่น

2 ก.พ. 57 178.

ม.4/11

เลขที่ 38

น.ส.กชกร แก้วอำพล

4 ก.พ. 57 179.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.สุวิมล จัตตมโล

12 ก.พ. 57 180.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา ไชยสายัณท์

13 ก.พ. 57 181.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐนันท์   พันธุรังษี 

15 ก.พ. 57 182.

ม.4/12

เลขที่ 38

น.ส.วรกานต์ ฝอยทองสำโรง

  183.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.ชญาภรณ์ อบเชย

16 ก.พ. 57 184.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ณัฐมน ทองผล

17 ก.พ. 57 185.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม

18 ก.พ. 57 186.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ชนิดาภา วงศ์สุขอุทัย