ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 6

 

วิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2556

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

13 ธ.ค. 56 1.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.นัฐณี ศิริเมฆากุล

  2.

ม.4/9

เลขที่ 46

น.ส.อินทิรา สาลี  

  3.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.วัลยา  แซ่เบ๊

  4.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.เพลงพิณ  สุดสวาท

  5.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.สิรินทร์ทิพย์ บุญมีมาก

  6.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.นิฐิกุล   เชาว์น้อย

  7.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.ชญาภรณ์  สมชัยดี

  8.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.วริยา คำแพทย์

  9.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.ชาลินนา  แก่นสนธิ์

  10.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ปาริฉัตร เอี่ยมชื่นยศ

  11.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ปริชญา อัศวนนท์วิงัฒน์

  12.

ม.4/9

เลขที่ 45

น.ส.อริยา อุทธิยา

  13.

ม.4/9

เลขที่ 44

น.ส.ฟ้า วงศ์วรเชษฐ์

  14.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.นิติกาญจน์ นวลหงษ์

  15.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.จีราวรรณ ปาณลักษณ์

  16.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.พรพิมล สะเดา

  17.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม

  18.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐสินี   ชัยสิทธานนท์

  19.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.รัตนาภรณ์ พงษ์สังข์

  20.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.ฐานันทิยา  อักษรเสือ

  21.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.สุธินี สมบัติเจริญ

  22.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  รัตนกอง

  23.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.พรรณพร วนาลีสุขสันต์

  24.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.นริ  ชลบุญญาเดช

  25.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.พรปวีณ์ ทวีศักดิ์วิไล

  26.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.นันทมาลี เสริฐศรี

  27.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐรัตน์ เอมบัว

  28.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.แพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

  29.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.กาญจนา การประเสริฐ

  30.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.สุมิตรา ติวารี

  31.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.คณารมย์ จาดสันทัด

  32.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.กัลยาณี ศนีมงคลวิศิษฎ์

  33.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.ชลิดา เต็มบุญบริสุทธิ์

  34.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.คันธารัตน์    มืดคำบง  

  35.

ม.4/11

เลขที่ 48

น.ส.อารียา เตรียมไธสงค์

  36.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.หทัยชนก  สักการะ 

  37.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.ญาณิศา ศรีธรรม

  38.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ฉัตรลดา กิตติรัตนธาดา

  39.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.ภารวี สุภามาลา

  40.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.สุทธิดา   ตรีทวีลาภ

  41.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.เอวิตรา   มะแก้ว

  42.

ม.4/9

เลขที่ 44

น.ส.วริศรา นัฐกรานต์นุวัฒน์

  43.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.ชนรดี ศิริปาณี

  44.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ญาดา  ศรีบุบผา

  45.

ม.4/9

เลขที่ 47

น.ส.สุวพร ติรภูริธร

  46.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.แพรวรุ่ง มิ่งมงคลตระกูล

  47.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.เบญญาพร  ประดับพลอย

  48.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.วรารักษ์ ทิพเนตร

  49.

ม.4/11

เลขที่ 15

น.ส.ขวัญชนก  จุณณวัตต์

  50.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.กรรณิกา แก่นแก้ว

  51.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.กรรณิการ์  กุลมงคล

  52.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.มัชฌิมาย์ โสภณพงษ์

  53.

ม.4/11

เลขที่ 45

น.ส.ศศิกาญจน์  มั่นยืน

  54.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.สิดาพร แย้มวาทีทอง

14 ธ.ค. 56 55.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา อากาศโสภา

  56.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.นิฐิญาภรณ์  สุวรรณโกสินธุ์

  57.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.ณิษฐ์คกาณ ถิรพงศ์สรรค์

  58.

ม.4/11

เลขที่ 31

น.ส.อริสา  คำภีระ

  59.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.วลัยพรรณ จุฬาลักษณ์กุล

  60.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.วริสรา สุวรรณเดชา

  61.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ชุดาภา อรัญเอี่ยมฟ้า

  62.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.ฉัตรสุดา  แก่นหิรัญ

  63.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.โยธกาณ์ เหลืองบริบูรณ์

  64.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.รัตนวลี  พรามนัติ

  65

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ชนัญชิดา ดิษฐแก้ว

  66.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.รักษิณา ฤกษ์พาณิชชัย

  67.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.ศุรัศวดี  บุญหนัก

  68.

ม.4/11

เลขที่ 4

น.ส.อภิญญา แหวนสว่างคล้าย

  69.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.รมิดา ภาคย์ปริทัศน์

  70.

ม.4/12

เลขที่ 33

น.ส.มาริสา ผลสมบูรณ์สุข

  71.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ธมลวรรณ สำราญวิริยะ

  72.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.มรรษมน  คะพันธ์ 

  73.

ม.4/11

เลขที่ 46

น.ส.สิริมนต์  พงศาเจริญนนท์

  74.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.วิภาวี สายงาม

15 ธ.ค. 56 75.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.นราทิพย์ รัตนเจริญพรชัย

  76.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.จิราพร สิทธิเดชศักดิ์

  77.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร

  78.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.สิรินรัตน์  ประทุมมัง

  79.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.จิราพร ญวนพลอย

  80.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.บุศรินทร์ กรีแสงศรี

  81.

ม.4/12

เลขที่ 39

น.ส.วิสุดาพร ทองเฟื้อง

  82.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.นัสวี เดวีเลาะ

  83.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.จิรัชญา สุรัตน์วิมล

  84.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ณัฐวดี   โสระธิวา

  85.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.กุลสตรี สกุลสุธีบุตร

  86.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ณัฏฐณิชา รัตนชินกร

  87.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.สุทัศนา   กุลโฆษะ

  88.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.กชกร เต็มบุญบริสุทธิ์

  89.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.นุชาดา  สิงสนั่น

  90.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.นิดารัตน์ สงวนบุญ

  91.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.เพชรมณี เสริมศิริ

  92.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.พลอยไพลิน พรวรเมธี

  93.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.กฤษฏ์ณภัทร พงศ์พัฒนาชาติ 

  94.

ม.4/11

เลขที่ 9

น.ส.อรอุมา  สุวรรณะ

  95.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.มัณทนา คุ้มสระพรหม

  96.

ม.4/11

เลขที่ 5

น.ส.ณัฐสุดา ทองมาเอง

  97.

ม.4/12

เลขที่ 40

น.ส.ศศิธร อยู่เย็น

  98.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.กชกร ชื่นตา

  99.

ม.4/10

เลขที่ 20

น.ส.สุภาพร  ชูแก้ว

  100.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วิไลวรรณ เตชะไตรศร

  101.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.ดวงฤดี พินิจมนตรี

  102.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.จุติมา โกตวัตร

  103.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.สุพิชชา  อุดม

  104.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญลักษณ์ สายเคน

  105.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ชนัญญา  จันทรัง

  106.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.วลัยพรรณ สมประเสริฐสุข

  107.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ปนัสยา เสรีทวีกุล

  108.

ม.4/12

เลขที่ 41

น.ส.ศุภิสรา ประพันธ์วงศ์

  109.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.ช่อญดา ศิริภาค

16 ธ.ค. 56 110.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ฐิตาพร  เดชโยธา

  111.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.ปวันรัตน์ วาดเขียน

  112.

ม.4/11

เลขที่ 40

น.ส.ดวงกมล ศรีวนิชยอดชัย

  113.

ม.4/12

เลขที่ 34

น.ส.รัตนา  ชุ่มรอด

  114.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.ฐิติพร งามพรหม

  115.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.กมลวรรณ ชลคีรี

  116.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ศศิชา เป่าแตรสังข์

  117.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา  ไชยสายัณท์

  118.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.อรอนงค์  มีดี

17 ธ.ค. 56 119.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ณัฐชยา เสรีเสถียรทรัพย์

  120.

ม.4/12

เลขที่ 46

น.ส.พิชญ์สิน ยูน

  121.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.วธูทิพย์ พวงเงิน 

  122.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ยูถิกา  สุวรรณวงษ์

18 ธ.ค. 56 123.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.ธนกาญจน์ ยวนานนท์

  124.

ม.4/11

เลขที่ 7

น.ส.พรรษมน ศรีหาโท

  125.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.มณีรัตน์  ชมภูทีป

19 ธ.ค. 56 126.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม 

  127.

ม.4/12

เลขที่ 36

น.ส.วชิตา  ภาวงค์

20 ธ.ค. 56 128.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.ช่อปิ่นกาญจณ์ เชยชื่น

  129.

ม.4/9

เลขที่ 45

น.ส.อริยา อุทธิยา

  130.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.ฟ้า วงศ์วรเชษฐ์

  131.

ม.4/10

เลขที่ 38

น.ส.ชลธิชา สุดสนาม

  132.

ม.4/12

เลขที่ 35

น.ส.ลดาวัลย์ พรมวงค์

  133.

ม.4/12

เลขที่ 45

น.ส. ไอลดา สังข์ทอง

21 ธ.ค. 56 134.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.กุลนันท์ สุคงคารัตนกุล

  135.

ม.4/12

เลขที่ 42

น.ส.สุชัญญา  คงจรูญ

  136.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ปฏิมาพร อนุวัตพรวิสิฐ

22 ธ.ค. 56 137.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.อรอุมา   เขมา

  138.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม

  139.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.กัณทิมา  ศุกระกาญจน์

  140.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.ธัญญา   เจริญคง

  141.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.บุญธิดา ฉิมสุด

23 ธ.ค. 56 142.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อารยา คำเครื่อง

  143.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติภา มีไชโย

24 ธ.ค. 56 144.

ม.4/10

เลขที่ 46

น.ส.ปาริฉัตร  พรมแดง

  145.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.มนัสนันท์ กูฎโสม

  146.

ม.4/11

เลขที่ 42

น.ส.นันทนัช สุพลธวณิชย์

  147.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ศศิชา เป่าแตรสังข์

  148.

ม.4/11

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐวดี สุวรรณรงค์

25 ธ.ค. 56 149.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.กนกพร พันธ์สาย

27 ธ.ค. 56 150.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.เปรมกมล ไชยชวลิตสกุล

28 ธ.ค. 56 151.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.สุชานาถ  ยอดกล้า

29 ธ.ค. 56 152.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.ดารารัตน์ ขันทอง

31 ธ.ค. 56 153.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.เหมือนฝัน   อัคเนวุทธ

  154.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.ปณิชา กวีวุฒิกุล

1 ม.ค. 57 155.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.ดาริน  มังคลัง

  156.

ม.4/12

เลขที่ 31

น.ส.พัชรรัตน์  แจ่มใส

  157.

ม.4/11

เลขที่ 44

น.ส.เมรี นิวปันเน

2 ม.ค. 57 158.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.เมธาดา ธนกวินนนท์

4 ม.ค. 57 159.

ม.4/11

เลขที่ 43

น.ส.ปลายฝน รุ่งเรืองรัศมี

6 ม.ค. 57 160.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.บุษย์น้ำทอง สีลิ้นลี

7 ม.ค. 57 161.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.เบญจมาศ ไทรงามสถิต

8 ม.ค. 57 162.

ม.4/11

เลขที่ 39

น.ส.ณัฐณิชา ดาวเรือง  

16 ม.ค. 57 163.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.ชัชมณฑ์ แซ่ตั้ง

17 ม.ค. 57 164.

ม.4/11

เลขที่ 41

น.ส.ชนัญชิดา ศรีเจริญ

19 ม.ค. 57 165.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กนกรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์

  166.

ม.4/10

เลขที่ 37

น.ส.เบญญา ภารบาล

23 ม.ค. 57 167.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

  168.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.สุดารัตน์ สวัสดี

24 ม.ค. 57 169.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.เบญจวรรณ พันธุ์น้อย

25 ม.ค. 57 170.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.รสิตา อุดมศิลป์

26 ม.ค. 57 171.

ม.4/10

เลขที่ 48

น.ส.ศิริวรรณ ขันพิจิตร

27 ม.ค. 57 172.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.ชิษณุชา  บุญกลิ่น

2 ก.พ. 57 173.

ม.4/11

เลขที่ 38

น.ส.กชกร แก้วอำพล

4 ก.พ. 57 174.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.สุวิมล จัตตมโล

12 ก.พ. 57 175.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา ไชยสายัณท์

13 ก.พ. 57 176.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐนันท์   พันธุรังษี 

15 ก.พ. 57 177.

ม.4/12

เลขที่ 38

น.ส.วรกานต์ ฝอยทองสำโรง

  178.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.ชญาภรณ์ อบเชย

16 ก.พ. 57 179.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ณัฐมน ทองผล

17 ก.พ. 57 180.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม

18 ก.พ. 57 181.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ชนิดาภา วงศ์สุขอุทัย