ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 8

 

วิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2556

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

27 ธ.ค. 56 1.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.จิราพร ญวนพลอย

  2.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล รัตนกอง

  3.

ม.4/9

เลขที่ 46

น.ส.อินทิรา สาลี

  4.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.หทัยชนก สักการะ

  5.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.ชลิดา เต็มบุญบริสุทธิ์

  6.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ปาริฉัตร เอี่ยมชื่นยศ

  7.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.เอวิตรา มะแก้ว

  8.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.คณารมย์ จาดสันทัด

  9.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.กรรณิกา แก่นแก้ว

  10.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.กุลสตรี สกุลสุธีบุตร

  11.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.โยธกาณ์ เหลืองบริบูรณ์

  12.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.วลัยพรรณ จุฬาลักษณ์กุล

  13.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.วริยา คำแพทย์

  14.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.นัฐณี  ศิริเมฆากุล

  15.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.วิภาวี   สายงาม

  16.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.กัลยาณี ศรีมงคลวิศิษฎ์

  17.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐสินี  ชัยสิทธานนท์

  18.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ธมลวรรณ สำราญวิริยะ

  19.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.คันธารัตน์  มืดคำบง

  20.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.พรปวีณ์  ทวีศักดิ์วิไล

  21.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.เปรมกมล ไชยชวลิตสกุล

  22.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.ภารวี สุภามาลา

  23.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ณัฐวดี  โสระธิวา

  24.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.นริ  ชลบุญญาเดช

  25.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.แพรวรุ่ง มิ่งมงคลตระกูล

  26.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.สุธินี สมบัติเจริญ

28 ธ.ค. 56 27.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.ช่อปิ่นกาญจณ์  เชยชื่น  

  28.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.สุชานาถ   ยอดกล้า

  29.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.จุติมา โกตวัตร

  30.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.พรพิมล  สะเดา

  31.

ม.4/9

เลขที่ 45

น.ส.อริยา อุทธิยา

  32.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.ฟ้า วงศ์วรเชษฐ์

  33.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ณัฏฐณิชา รัตนชินกร

  34.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.กาญจนา การประเสริฐ

  35.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.สุมิตรา ติวารี

  36.

ม.4/9

เลขที่ 44

น.ส.วริศรา นัฐกรานต์นุวัฒน์

  37.

ม.4/11

เลขที่ 42

น.ส.นันทนัช สุพลธวณิชย์

  38.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม

  39.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.นิฐิญาภรณ์ สุวรรณโกสินธุ์ 

  40.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.รมิดา ภาคย์ปริทัศน์

  41.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.สุทธิดา ตรีทวีลาภ

  42.

ม.4/12

เลขที่ 41

น.ส.ศุภิสรา  ประพันธ์วงศ์

  43.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.มรรษมน  คะพันธ์

  44.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.สิดาพร แย้มวาทีทอง

  45.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ยูถิกา  สุวรรณวงษ์

29 ธ.ค. 56 46.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.ดารารัตน์ ขันทอง

  47.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.นิติกาญจน์ นวลหงษ์

  48.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.ณิษฐ์คกาณ ถิรพงศ์สรรค์

  49.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.วัลยา  แซ่เบ๊  

  50.

ม.4/9

เลขที่ 47

น.ส.สุวพร ติรภูริธร

  51.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.นัสวี เดวีเลาะ

  52.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.นุชาดา  สิงสนั่น

  53.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ชนัญญา  จันทรัง

  54.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.วริสรา สุวรรณเดชา

  55.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.พลอยไพลิน พรวรเมธี

  56.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.วรารักษ์ ทิพเนตร

  57.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.ดวงฤดี พินิจมนตรี

30 ธ.ค. 56 58.

ม.4/11

เลขที่ 4

น.ส.อภิญญา แหวนสว่างคล้าย

  59.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.ชนรดี ศิริปาณี

  60.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.รักษิณา  ฤกษ์พาณิชชัย

  61.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา อากาศโสภา

  62.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.นันทมาลี เสริฐศรี

  63.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ญาดา  ศรีบุบผา

  64.

ม.4/11

เลขที่ 45

น.ส.ศศิกาญจน์  มั่นยืน

31ธ.ค. 56 65.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.นราทิพย์ รัตนเจริญพรชัย

  66.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ศศิชา เป่าแตรสังข์

  67.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.เหมือนฝัน   อัคเนวุทธ

  68.

ม.4/12

เลขที่ 33

น.ส.มาริสา ผลสมบูรณ์สุข

  69.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.พรรณพร วนาลีสุขสันต์

  70.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.ปณิชา กวีวุฒิกุล

  71.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วิไลวรรณ เตชะไตรศร

  72.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.ขวัญฤดี เสาสมภพ

  73.

ม.4/12

เลขที่ 46

น.ส.พิชญ์สินี ยูน

  74.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญลักษณ์ สายเคน

  75.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.แพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

  76.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.ฉัตรสุดา  แก่นหิรัญ

  77.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.ญาณิศา ศรีธรรม

1 ม.ค. 57 78.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.สุทัศนา กูลโฆษะ

  79.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ฉัตรลดา กิตติรัตนธาดา

  80.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.วลัยพรรณ สมประเสริฐสุข

  81.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.มัชฌิมาย์ โสภณพงษ์

  82.

ม.4/12

เลขที่ 39

น.ส.วิสุดาพร ทองเฟื้อง

  83.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญลักษณ์  สายเคน

  84.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.ดาริน  มังคลัง

  85.

ม.4/12

เลขที่ 31

น.ส.พัชรรัตน์  แจ่มใส

  86.

ม.4/11

เลขที่ 44

น.ส.เมรี นิวปันเน

  87.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐรัตน์ เอมบัว

  88.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.บุญธิดา ฉิมสุด

2 ม.ค. 57 89.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.สุพิชชา  อุดม

  90.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.กมลวรรณ ชลคีรี

  91.

ม.4/12

เลขที่ 35

น.ส.ลดาวัลย์ พรมวงค์

  92.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.สิรินรัตน์  ประทุมมัง

  93.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.บุศรินทร์ กรีแสงศรี

  94.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.เมธาดา ธนกวินนนท์

3 ม.ค. 57 95.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร

  96.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.ชญาภรณ์ สมชัยดี

  97.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ปริชญา อัศวนนท์วิวัฒน์

  98.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.ชาลินนา แก่นสนธิ์

  99.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.กุลนันท์ สุคงคารัตนกุล 

4 ม.ค. 57 100.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.ฐานันทิยา  อักษรเสือ

  101.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.ณิษฐ์คกาณ ถิรพงศ์สรรค์

  102.

ม.4/11

เลขที่ 43

น.ส.ปลายฝน รุ่งเรืองรัศมี

  103.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.นิฐิกุล เชาว์น้อย

  104.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.เบญญาพร  ประดับพลอย

  105.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.กชกร ชื่นตา

  106.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อารยา คำเครื่อง

  107.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.จิรัชญา สุรัตน์วิมล

  108.

ม.4/11

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐวดี สุวรรณรงค์

  109.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.กชกร เต็มบุญบริสุทธิ์

5 ม.ค. 57 110.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ณัฐชยา เสรีเสถียรทรัพย์

  111.

ม.4/11

เลขที่ 48

น.ส.อารียา เตรียมไธสงค์

  112.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.เพลงพิณ สุดสวาท

  113.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.รัตนวลี  พรามนัติ

  114.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ปฏิมาพร อนุวัตพรวิสิฐ

  115.

ม.4/12

เลขที่ 34

น.ส.รัตนา ชุ่มรอด  

  116.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.มณีรัตน์  ชภูทีป

6 ม.ค. 57 117.

ม.4/11

เลขที่ 5

น.ส.ณัฐสุดา ทองมาเอง

  118.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.บุษย์น้ำทอง สีลิ้นลี

7 ม.ค. 57 119.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ฐิตาพร เดชโยธา

  120.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.เบญจมาศ ไทรงามสถิต

8 ม.ค. 57 121.

ม.4/12

เลขที่ 42

น.ส.สุชัญญา  คงจรูญ  

  122.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ปนัสยา เสรีทวีกุล

  123.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ดนายา ผลาสินธุ์

  124.

ม.4/11

เลขที่ 39

น.ส.ณัฐณิชา ดาวเรือง  

9 ม.ค. 57 125.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.ศุรัศวดี บุญหนัก

10 ม.ค. 57 126.

ม.4/11

เลขที่ 46

น.ส.สิริมนต์  พงศาเจริญนนท์

  127.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.ปวันรัตน์ วาดเขียน

  128.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.กรรณิการ์ กุลมงคล

11 ม.ค. 57 129.

ม.4/11

เลขที่ 26

น.ส.ญาณินท์   เรณางกูร  

12 ม.ค. 57 130.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.กัณทิมา ศุกระกาญจน์  

  131.

ม.4/10

เลขที่ 46

น.ส.ปาริฉัตร พรมแดง

14 ม.ค. 57 132.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.อรอนงค์ มีดี

15 ม.ค. 57 133.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติภา มีไชโย

16 ม.ค. 57 134.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.ชัชมณฑ์ แซ่ตั้ง

17 ม.ค. 57 135.

ม.4/11

เลขที่ 41

น.ส.ชนัญชิดา ศรีเจริญ

19 ม.ค. 57 136.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กนกรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์

  137.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.มนัสนันท์  กูฎโสม

  138.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.ฐิติพร งามพรหม

23 ม.ค. 57 139.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

  140.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.สุดารัตน์ สวัสดี

24 ม.ค. 57 141.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.เบญจวรรณ พันธุ์น้อย

25 ม.ค. 57 142.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ญาดา  ศรีบุบผา

  143.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.รสิตา อุดมศิลป์

26 ม.ค. 57 144.

ม.4/10

เลขที่ 48

น.ส.ศิริวรรณ ขันพิจิตร

28 ม.ค. 57 145.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.อรอุมา เขมา

1 ก.พ. 57 146.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.นิดารัตน์ สงวนบุญ

  147.

ม.4/11

เลขที่ 40

น.ส.ดวงกมล  ศรีวนิชยอดชัย

2 ก.พ. 57 148.

ม.4/11

เลขที่ 9

น.ส.อรอุมา  สุวรรณะ 

  149.

ม.4/11

เลขที่ 38

น.ส.กชกร แก้วอำพล

4 ก.พ. 57 150.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.สุวิมล จัตตมโล

6 ก.พ. 57 151.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.วธูทิพย์  พวงเงิน

8 ก.พ. 57 152.

ม.4/12

เลขที่ 45

น.ส.ไอลดา สังข์ทอง

  153.

ม.4/12

เลขที่ 36

น.ส.วชิตา ภาวงค์ 

  154.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.เพชรมณี เสริมศิริ

  155.

ม.4/12

เลขที่ 40

น.ส.ศศิธร อยู่เย็น

  156.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.มัณทนา คุ้มสระพรหม

9 ก.พ. 57 157.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.ธัญญา เจริญคง

  158.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.สิรินทร์ทิพย์ บุญมีมาก

11 ก.พ. 57 159.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.จีราวรรณ  ปาณลักษณ์

12 ก.พ. 57 160.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.จิราพร สิทธิเดชศักดิ์

  161.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.กฤษฏ์ณภัทร พงศ์พัฒนาชาติ

  162.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา ไชยสายัณท์

13 ก.พ. 57 163.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐนันท์   พันธุรังษี 

15 ก.พ. 57 164.

ม.4/12

เลขที่ 38

น.ส.วรกานต์ ฝอยทองสำโรง

  165.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.ชญาภรณ์ อบเชย

16 ก.พ. 57 166.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ณัฐมน ทองผล

  167.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.รัตนาภรณ์ พงษ์สังข์

  168.

ม.412

เลขที่15

น.ส.ธนกาญจน์ ยวนานนท์

17 ก.พ. 57 169.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม

18 ก.พ. 57 170.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ชนิดาภา วงศ์สุขอุทัย