ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 12

 

วิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2556

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

24 ม.ค. 57 1.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.ชญาภรณ์  สมชัยดี

  2.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.คณารมย์ จาดสันทัด

  3.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.จิราพร ญวนพลอย

  4.

ม.4/11

เลขที่ 48

น.ส.อารียา เตรียมไธสงค์

  5.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.เบญจมาศ ไทรงาสถิต

  6.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.โยธกาณ์ เหลืองบริบูรณ์

  7.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.เบญญาพร  ประดับพลอย

  8.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.หทัยชนก  สักการะ 

  9.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐสินี  ชัยสิทธานนท์

  10.

ม.4/9

เลขที่ 46

น.ส.อินทิรา  สาลี 

  11.

ม.4/9

เลขที่ 44

น.ส.วริศรา นัฐกรานต์นุวัฒน์

  12.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.ช่อปิ่นกาญจณ์ เชยชื่น

  13.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ยูถิกา  สุวรรณวงษ์

  14.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.นิติกาญจน์ นวลหงษ์

  15.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.สุธินี สมบัติเจริญ

  16.

ม.4/9

เลขที่18

น.ส.วรารักษ์ ทิพเนตร

  17.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.กาญจนา การประเสริฐ

  18.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.วริยา คำแพทย์

  19.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.แพรวรุ่ง มิ่งมงคลตระกูล

  20.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.สุทธิดา  ตรีทวีลาภ

  21.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.คันธารัตน์   มืดคำบง

  22.

ม.4/11

เลขที่ 45

น.ส.ศศิกาญจน์ มั่นยืน

  23.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.ชลิดา เต็มบุญบริสุทธิ์  

  24.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.กมลวรรณ ชลคีรี

  25.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.นริ  ชลบุญญาเดช

  26.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.แพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

  27.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.ภารวี สุภามาลา

  28.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.ชาลินนา แก่นสนธิ์

  29.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.กุลสตรี สกุลสุธีบุตร

  30.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.ธนกาจญจน์ ยวนานนท์

  31.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ธมลวรรณ สำราญวิริยะ

  32.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.มัชฌิมาย์ โสภณพงษ์

  33.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.สุมิตรา ติวารี

  35.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร

  36.

ม.4/11

เลขที่ 46

น.ส.สิริมนต์ พงศาเจริญนนท์

  37.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.กรรณิการ์ กุลมงคล

  38.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.พรปวีณ์  ทวีศักดิ์วิไล

  39.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.กัลยาณี ศรีมงคลวิศิษฎ์

  40.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.มรรษมน  คะพันธ์ 

  41.

ม.4/12

เลขที่ 41

น.ส.ศุภิสรา ประพันธ์วงศ์

  42.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ฉัตรลดา กิตติรัตนธาดา

  43.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.ญาณิศา ศรีธรรม

  44.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ชนัญชิดา ดิษฐแก้ว

  45.

ม.4/11

เลขที่ 43

น.ส.ปลายฝน รุ่งเรืองรัศมี 

  46.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ณัฐวดี โสระธิวา

25 ม.ค. 57 47.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.ณิษฐ์คกาณ ถิรพงศ์สรรค์

  48.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ปาริฉัตร เอี่ยมชื่นยศ

  49.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ณัฏฐณิชา รัตนชินกร

  50.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.ฟ้า วงศ์วรเชษฐ์

  51.

ม.4/9

เลขที่ 45

น.ส.อริยา อุทธิยา

  52.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.กัลยาณี ศรีมงคลวิศิษฎ์

  53.

ม.4/11

เลขที่ 39

น.ส.ณัฐณิชา  ดาวเรือง

  54.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ณัฐชยา เสรีเสถียรทรัพย์

  55.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  รัตนกอง

  56.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ญาดา  ศรีบุบผา

  57.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.วลัยพรรณ จุฬาลักษณ์กุล

  58.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.สิดาพร แย้มวาทีทอง

  59.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ชนัญญา  จันทรัง

  60.

ม.4/12

เลขที่ 33

น.ส.มาริสา ผลสมบูรณ์สุข

  61.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.ดารารัตน์ ขันทอง

  62.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.ฐานันทิยา  อักษรเสือ

  63.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.พิชชา  อุดม

  64.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.นัฐณี ศิริเมฆากุล

  65.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.พรพิมล สะเดา

  66.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.นิฐิกุล เชาว์น้อย

  67.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.เหมือนฝัน อัคเนวุทธ

  68.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.รักษิณา  ฤกษ์พาณิชชัย 

  69.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.ชนรดี ศิริปาณี

  70.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.นราทิพย์ รัตนเจริญพรชัย

  71.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.พลอยไพลิน พรวรเมธี

  72.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.นุชาดา สิงสนั่น

  73.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ชุดาภา อรัญเอี่ยมฟ้า

  74.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.จุติมา โกตวัตร

  75.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.สุทัศนา กูลโฆษะ

  76.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.นัสวี เดวีเลาะ

  77.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.บุญธิดา ฉิมสุด

  78.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.รสิตา อุดมศิลป์

  79.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.บุศรินทร์ กรีแสงศรี

26 ม.ค. 57 80.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.รัตนวลี  พรามนัติ

  81.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.กัณทิมา  ศุกระกาญจน์

  82.

ม.4/12

เลขที่ 46

น.ส.พิชญ์สินี ยูน

  83.

ม.4/11

เลขที่ 4

น.ส.อภิญญา แหวนสว่างคล้าย

  84.

ม.4/10

เลขที่ 48

น.ส.ศิริวรรณ ขันพิจิตร

  85.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.วลัยพรรณ สมประเสริฐสุข

  86.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.กุลนันท์ สุคงคารัตนกุล 

  87.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.สุชานาถ ยอดกล้า

  88.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.กรรณิกา แก่นแก้ว

  89.

ม.4/11

เลขที่ 42

น.ส.นันทนัช สุพลธวณิชย์

  90.

ม.4/9

เลขที่ 47

น.ส.สุวพร  ติรภูริธร

  91.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.นิฐิญาภรณ์  สุวรรณโกสินธุ์ 

  92.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.เอวิตรา  มะแก้ว

  93.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.วริสรา สุวรรณเดชา

  94.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.พรรณพร วนาลีสุขสันต์

  95.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.ฉัตรสุดา แก่นหิรัญ

  96.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม

  97.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วิไลวรรณ  เตชะไตรศร

  98.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.สิรินรัตน์   ประทุมมัง

  99.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.เพลงพิณ สุดสวาท

  100.

ม.4/12

เลขที่ 35

น.ส.ลดาวัลย์ พรมวงค์

  101.

ม.4/11

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐวดี สุวรรณรงค์

27 ม.ค. 57 102.

ม.4/11

เลขที่ 15

น.ส.ขวัญชนก  จุณณวัตต์  

28 ม.ค. 57 103.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.เบญจวรรณ  พันธุ์น้อย

  104.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.อรอุมา เขมา

  105.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา อากาศโสภา

  106.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.กชกร เต็มบุญบริสุทธิ์

29 ม.ค. 57 107.

ม.4/12

เลขที่ 34

น.ส.รัตนา  ชุ่มรอด  

  108.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ปริชญา อัศวนนท์วิวัฒน์

30 ม.ค. 57 109.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.เปรมกมล ไชยชวลิตสกุล

  110.

ม.4/12

เลขที่ 39

น.ส.วิสุดาพร ทองเฟื้อง

31 ม.ค. 57 111.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.หทัยชนก  สักการะ 

1 ก.พ. 57 112.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ปฏิมาพร อนุวัตพรวิสิฐ

  113.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.ช่อญดา ศิริภาค

  114.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.วัลยา  แซ่เบ๊

  115.

ม.4/11

เลขที่ 40

น.ส.ดวงกมล  ศรีวนิชยอดชัย

2 ก.พ. 57 116.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.กรรณิกา แก่นแก้ว

  117.

ม.4/11

เลขที่ 31

น.ส.อริสา คำภีระ

  118.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.จิรัชญา สุรัตน์วิมล

  119.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.นันทมาลี เสริฐศรี

  120.

ม.4/11

เลขที่ 44

น.ส.เมรี นิวปันเน

  121.

ม.4/11

เลขที่ 9

น.ส.อรอุมา  สุวรรณะ 

  122.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.มณีรัตน์  ชมภูทีป

3 ก.พ. 57 123.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ดนายา ผลาสินธุ์

  124.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.รมิดา ภาคย์ปริทัศน์

4 ก.พ. 57 125.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

  126.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.สุดารัตน์ สวัสดี

5 ก.พ. 57 127.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ศศิชา เป่าแตรสังข์

7 ก.พ. 57 128.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.วธูทิพย์  พวงเงิน

  129.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.กชกร ชื่นตา

8 ก.พ. 57 130.

ม.4/12

เลขที่ 45

น.ส.ไอลดา สังข์ทอง

  131.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.มนัสนันท์  กูฎโสม

  132.

ม.4/12

เลขที่ 36

น.ส.วชิตา ภาวงค์ 

  133.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ฐิตาพร  เดชโยธา 

  134.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อารยา คำเครื่อง

  135.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.เพชรมณี เสริมศิริ

  136.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญลักษณ์ สายเคน

  137.

ม.4/12

เลขที่ 40

น.ส.ศศิธร อยู่เย็น

  138.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.มัณทนา คุ้มสระพรหม

9 ก.พ. 57 139.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.ธัญญา เจริญคง

  140.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.สิรินทร์ทิพย์ บุญมีมาก

  141.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.ปณิชา กวิวุฒิกุล

  142.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.วิภาวี  สายงาม

  143.

ม.4/12

เลขที่ 42

น.ส.สุชัญญา  คงจรูญ

11 ก.พ. 57 144.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติภา มีไชโย

  145.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.จีราวรรณ  ปาณลักษณ์

  146.

ม.4/10

เลขที่ 46

น.ส.ปาริฉัตร พรมแดง

  147.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.ศุรัศวดี  บุญหนัก

  148.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ปนัสยา เสรีทวีกุล

12 ก.พ. 57 149.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.นิดารัตน์ สงวนบุญ

  150.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.ชัชมณฑ์ แซ่ตั้ง

  151.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.จิราพร สิทธิเดชศักดิ์

  152.

ม.4/12

เลขที่ 31

น.ส.พัชรรัตน์  แจ่มใส

  153.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.กฤษฏ์ณภัทร พงศ์พัฒนาชาติ

  154.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา ไชยสายัณท์

13 ก.พ. 57 155.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

  156.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐนันท์   พันธุรังษี 

  157.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.เมธาดา ธนกวินนนท์

14 ก.พ. 57 158.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กนกรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์

15 ก.พ. 57 159.

ม.4/12

เลขที่ 38

น.ส.วรกานต์ ฝอยทองสำโรง

  160.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.ชญาภรณ์ อบเชย

  161.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐรัตน์ เอมบัว

16 ก.พ. 57 162.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ณัฐมน ทองผล

  163.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.รัตนาภรณ์ พงษ์สังข์

  164.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.อรอนงค์ มีดี

17 ก.พ. 57 165.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.ปวันรัตน์ วาดเขียน

  166.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม

  167.

ม.4/12

เลขที่ 21

น.ส.ชฎาภรณ์ โสจิศันสนีย์

  168.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.ฐิติพร งามพรหม

18 ก.พ. 57 169.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ชนิดาภา วงศ์สุขอุทัย

  170.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.ขวัญฤดี  เสาสมภพ

19 ก.พ. 57 171.

ม.4/11

เลขที่ 41

น.ส.ชนัญชิดา ศรีเจริญ