ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 13

 

วิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2556

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

31 ม.ค. 57 1.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.ญาณิศา ศรีธรรม

  2.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.นัฐณี ศิริเมฆากุล

  3.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.พลอยไพลิน พรวรเมธี

  4.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.สุมิตรา ติวารี

  5.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.กมลวรรณ ชลคีรี

  6.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.ชญาภรณ์    สมชัยดี

  7.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.เบญญาพร. ประดับพลอย

  8.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.โยธกาณ์ เหลืองบริบูรณ์

  9.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.พลอยไพลิน พรวรเมธี

  10.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.คณารมย์ จาดสันทัด

  11.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.จิราพร ญวนพลอย

  12.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.หทัยชนก  สักการะ 

  13.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.ชลิดา เต็มบุญบริสุทธิ์

  14.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.นิติกาญจน์ นวลหงษ์

  15.

ม.4/11

เลขที่ 45

น.ส.ศศิกาญจน์ มั่นยืน

  16.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐสินี  ชัยสิทธานนท์

  17.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.นิฐิกุล  เชาว์น้อย

  18.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.แพรวรุ่ง มิ่งมงคลตระกูล

  19.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.วริยา คำแพทย์

  20.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ยูถิกา สุวรรณวงษ์

  21.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.ชาลินนา แก่นสนธิ์

  22.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.ชนรดี ศิริปาณี

  23.

ม.4/9

เลขที่ 46

น.ส.อินทิรา   สาลี 

  24.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.กาญจนา การประเสริฐ

  25.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.นริ ชลบุญญาเดช

  26.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.ดารารัตน์ ขันทอง

  27.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ชุดาภา อรัญเอี่ยมฟ้า

  28.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.พรพิมล สะเดา 

1 ก.พ. 57 29.

ม.4/12

เลขที่ 39

น.ส.วิสุดาพร ทองเฟื้อง

  30.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.คันธารัตน์  มืดคำบง  

  31.

ม.4/9

เลขที่ 44

น.ส.วริศรา นัฐกรานต์นุวัฒน์

  32.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.วลัยพรรณ จุฬาลักษณ์กุล

  33.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.สุพิชชา  อุดม 

  34.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ณัฏฐณิชา รัตนชินกร

  35.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.วรารักษ์ ทิพเนตร

  36.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.มัชฌิมาย์ โสภณพงษ์

  37.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.สิดาพร แย้มวาทีทอง

  38.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล รัตนกอง

  39.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.ณิษฐ์คกา  ถิรพงศ์สรรค์

  40.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ธมลวรรณ สำราญวิริยะ

  41.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ปฏิมาพร อนุวัตพรวิสิฐ

  42.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส. รักษิณา ฤกษ์พาณิชชัย

  43.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.ช่อญดา ศิริภาค

  44.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.พรปวีณ์  ทวีศักดิ์วิไล

  45.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร

  46.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.เบญจมาศ ไทรงามสถิต

  47.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.พรรณพร วนาลีสุขสันต์

  48.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.นุชาดา สิงสนั่น

  49.

ม.4/12

เลขที่ 41

น.ส.ศุภิสรา  ประพันธ์วงศ์

  50.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.ช่อปิ่นกาญจณ์  เชยชื่น

  51.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ปาริฉัตร เอี่ยมชื่นยศ

  52.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.จุติมา โกตวัตร

  53.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.เอวิตรา   มะแก้ว

  54.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.วริสรา สุวรรณเดชา

  55.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ชนัญชิดา ดิษฐแก้ว

  56.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.กุลนันท์ สุคงคารัตนกุล

  57.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.กรรณิการ์ กุลมงคล

  58.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ฉัตรลดา กิตติรัตนธาดา

  59.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.กัณทิมา  ศุกระกาญจน์  

2 ก.พ. 57 60.

ม.4/11

เลขที่ 48

น.ส.อารียา เตรียมไธสงค์

  61.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.นิฐิญาภรณ์ สุวรรณโกสินธุ์ 

  62.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.สิรินรัตน์   ประทุมมัง  

  63.

ม.4/11

เลขที่ 4

น.ส.อภิญญา แหวนสว่างคล้าย

  64.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.ฐานันทิยา  อักษรเสือ

  65.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.ธนกาญจน์ ยวนานนท์

  66.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา อากาศโสภา

  67.

ม.4/9

เลขที่ 47

น.ส.สุวพร ติรภุริธร

  68.

ม.4/9

เลขที่ 45

น.ส.อริยา อุทธิยา

  69.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.ฟ้า วงศ์วรเชษฐ์

  70.

ม.4/12

เลขที่ 33

น.ส.มาริสา ผลสมบูรณ์สุข

  71.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.นัสวี เดวีเลาะ

  72.

ม.4/11

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐวดี สุวรรณรงค์

  73.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.บุญธิดา ฉิมสุด

  74.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ชนัญญา  จันทรัง

  75.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.ฉัตรสุดา  แก่นหิรัญ

  76.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.จิรัชญา สุรัตน์วิมล

  77.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.มรรษมน  คะพันธ์ 

  78.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.นันทมาลี เสริฐศรี

  79.

ม.4/11

เลขที่ 44

น.ส.เมรี นิวปันเน

  80.

ม.4/11

เลขที่ 9

น.ส.อรอุมา  สุวรรณะ 

  81.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ณัฐวดี   โสระธิวา

  82.

ม.4/11

เลขที่ 15

น.ส.ขวัญชนก จุณณวัตต์

  83.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.มณีรัตน์  ชมภูทีป

3 ก.พ. 57 84.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ดนายา ผลาสินธุ์

  85.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.รัตนวลี  พรามนัติ

  86.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.นราทิพย์ รัตนเจริญพรชัย

  87.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.สุทัศนา  กูลโฆษะ

  88.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.รมิดา ภาคย์ปริทัศน์

4 ก.พ. 57 89.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.เบญจวรรณ พันธุ์น้อย

  90.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

  91.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.กัลยาณี ศรีมงคลวิศิษฎ์

  92.

ม.4/12

เลขที่ 34

น.ส.รัตนา  ชุ่มรอด

  93.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.วัลยา  แซ่เบ๊

  94.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.สุดารัตน์ สวัสดี

5 ก.พ. 57 95.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วิไลวรรณ เตชะไตรศร

  96.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.สุธินี สมบัติเจริญ

  97.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ณัฐชยา เสรีเสถียรทรัพย์

  98.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ศศิชา เป่าแตรสังข์

  99.

ม.4/11

เลขที่ 46

น.ส.สิริมนต์ พงศาเจริญนนท์

6 ก.พ. 57 100.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.เปรมกมล ไชยชวลิตสกุล

7 ก.พ. 57 101.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.วธูทิพย์  พวงเงิน

  102.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.กชกร ชื่นตา

  103.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.ภารวี สุภามาลา

  104.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.บุศรินทร์ กรีแสงศรี

8 ก.พ. 57 105.

ม.4/12

เลขที่ 45

น.ส.ไอลดา สังข์ทอง

  106.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.มนัสนันท์  กูฎโสม

  107.

ม.4/10

เลขที่ 48

น.ส.ศิริวรรณ ขันพิจิตร

  108.

ม.4/11

เลขที่ 43

น.ส.ปลายฝน รุ่งเรืองรัซมี

  109.

ม.4/12

เลขที่ 36

น.ส.วชิตา ภาวงค์ 

  110.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ฐิตาพร  เดชโยธา 

  111.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อารยา คำเครื่อง

  112.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.สุทธิดา  ตรีทวีลาภ

  113.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.เพชรมณี เสริมศิริ

  114.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญลักษณ์ สายเคน

  115.

ม.4/12

เลขที่ 40

น.ส.ศศิธร อยู่เย็น

  116.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.มัณทนา คุ้มสระพรหม

9 ก.พ. 57 117.

ม.4/12

เลขที่ 46

น.ส.พิชญ์สินี ยูน

  118.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.สุชานาถ   ยอดกล้า

  119.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.ธัญญา เจริญคง

  120.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.สิรินทร์ทิพย์ บุญมีมาก

  121.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.ปณิชา กวิวุฒิกุล

  122.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.ดวงฤดี พินิจมนตรี

  123.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.วิภาวี  สายงาม

  124.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.แพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

  125.

ม.4/12

เลขที่ 42

น.ส.สุชัญญา  คงจรูญ

10 ก.พ. 57 126.

ม.4/12

เลขที่ 35

น.ส.ลดาวัลย์ พรมวงค์

  127.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.วลัยพรรณ สมประเสริฐสุข

11 ก.พ. 57 128.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.กชกร เต็มบุญบริสุทธิ์

  129.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติภา มีไชโย

  130.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.จีราวรรณ  ปาณลักษณ์

  131.

ม.4/10

เลขที่ 46

น.ส.ปาริฉัตร พรมแดง

  132.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.ศุรัศวดี  บุญหนัก

  133.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ปนัสยา เสรีทวีกุล

12 ก.พ. 57 134.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.นิดารัตน์ สงวนบุญ

  135.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.ชัชมณฑ์ แซ่ตั้ง

  136.

ม.4/12

เลขที่ 31

น.ส.พัชรรัตน์  แจ่มใส

  137.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.กฤษฏ์ณภัทร พงศ์พัฒนาชาติ

  138.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา ไชยสายัณท์

13 ก.พ. 57 139.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

  140.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐนันท์   พันธุรังษี 

  141.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.เพลงพิณ สุดสวาท

  142.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.เมธาดา ธนกวินนนท์

14 ก.พ. 57 143.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กนกรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์

15 ก.พ. 57 144.

ม.4/12

เลขที่ 38

น.ส.วรกานต์ ฝอยทองสำโรง

  145.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.ชญาภรณ์ อบเชย

  146.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐรัตน์ เอมบัว

16 ก.พ. 57 147.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ณัฐมน ทองผล

  148.

ม.4/11

เลขที่ 42

น.ส.นันทนัช สุพลธวณิชย์

  149.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.รัตนาภรณ์ พงษ์สังข์

  150.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.เหมือนฝัน อัคเนวุทธ

  151.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.อรอนงค์ มีดี

  152.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.รสิตา  อุดมศิลป์

17 ก.พ. 57 153.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.ปวันรัตน์ วาดเขียน

  154.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม

  155.

ม.4/12

เลขที่ 21

น.ส.ชฎาภรณ์ โสจิศันสนีย์

  156.

ม.4/11

เลขที่ 31

น.ส.อริสา คำภีระ

  157.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.ฐิติพร งามพรหม

18 ก.พ. 57 158.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ชนิดาภา วงศ์สุขอุทัย

  159.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.ขวัญฤดี  เสาสมภพ

19 ก.พ. 57 160.

ม.4/11

เลขที่ 41

น.ส.ชนัญชิดา ศรีเจริญ

  161.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ญาดา  ศรีบุบผา