ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 14

 

วิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2556

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

7 ก.พ. 57 1.

ม.4/12

เลขที่ 39

น.ส.วิสุดาพร ทองเฟื้อง

  2.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.กชกร ชื่นตา

  3.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.ธนกาญจน์ ยวนานนท์

  4.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.นริ  ชลบุญญาเดช

  5.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.หทัยชนก สักการะ 

  6.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.แพรวรุ่ง มิ่งมงคลตระกูล

  7.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐสินี   ชัยสิทธานนท์

  8.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.จิราพร ญวนพลอย

  9.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล รัตนกอง

  10.

ม.4/11

เลขที่ 48

น.ส.อารียา เตรียมไธสงค์

  11.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.โยธาณ์ เหลืองบรบรูณ์

  12.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.วริยา คำแพทย์

  13.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.กมลวรรณ ชลคีรี

  14.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.ช่อปิ่นกาญจณ์  เชยชื่น

  15.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.รักษิณา   ฤกษ์พาณิชชัย

  16.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.ชาลินนา แก่นสนธิ์

  17.

ม.4/11

เลขที่ 45

น.ส.ศศิกาญจน์ มั่นยืน

  18.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.สุมิตรา ติวารี

  19.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.คณารมย์ จาดสันทัด

  20.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.พรปวีณ์  ทวีศักดิ์วิไล 

  21.

ม.4/12

เลขที่ 34

น.ส.รัตนา ชุ่มรอด

  22.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.กัลยาณี ศรีมงคลวิศิษฎ์

  23.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.เบญญาพร   ประดับพลอย

  24.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ธมลวรรณ สำราญวิริยะ

  25.

ม.4/12

เลขที่ 33

น.ส.มาริสา ผลสมบูรณ์สุข

  26.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ฉัตรลดา กิตติรัตนะาดา

  27.

ม.4/11

เลขที่ 46

น.ส.สิริมนต์ พงศาเจริญนนท์

  28.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.ญาณิศา ศรีธรรม

  29.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.ภารวี สุภามาลา

  30.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ยูถิกา  สุวรรณวงษ์

  31.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.บุศรินทร์ กรีแสงศรี

  32.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.สิดาพร แย้มวาทีทอง

8 ก.พ. 57 33.

ม.4/9

เลขที่ 44

น.ส.วริศรา นัฐกรานต์นุวัฒน์

  34.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ชุดาภา อรัญเอี่ยมฟ้า

  35.

ม.4/12

เลขที่ 45

น.ส.ไอลดา สังข์ทอง

  36.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.นราทิพย์ รัตนเจริญพรชัย

  37.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ศศิชา เปาเเตรสังข์

  38.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.สุทัศนา  กูลโฆษะ  

  39.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.คันธารัตน์ มืดคำบง

  40.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ปริชญา อัศวนนท์วิวัฒน์

  41.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.กุลสตรี สกุลสุธีบุตร

  42.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.ชนรดี ศิริปาณี

  43.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.นิติกาญจน์ นวลหงษ์

  44.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.มนัสนันท์  กูฎโสม

  45.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วิไลวรรณ เตชะไตรศร

  46.

ม.4/10

เลขที่ 48

น.ส.ศิริวรรณ ขันพิจิตร

  47.

ม.4/11

เลขที่ 43

น.ส.ปลายฝน รุ่งเรืองรัซมี

  48.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.เบญจมาศ ไทรงามสถิต

  49.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.วรารักษ์ ทิพเนตร

  50.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ชนัญชิดา ดิษฐแก้ว

  51.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.นัฐณี  ศิริเมฆากุล

  52.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.กรรณิกา แก่นแก้ว

  53.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ปฏิมาพร อนุวัตพรวิสิฐ

  54.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.ชญาภรณ์ สมชัยดี

  55.

ม.4/12

เลขที่ 36

น.ส.วชิตา ภาวงค์ 

  56.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.ดารารัตน์ ขันทอง

  57.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ฐิตาพร  เดชโยธา 

  58.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร

  59.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.มัชฌิมาย์ โสภณพงษ์

  60.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ณัฏฐณิชา รัตนชินกร

  61.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.สุทธิดา  ตรีทวีลาภ

  62.

ม.4/9

เลขที่ 46

น.ส.อินทิรา  สาลี 

  63.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.กัณทิมา  ศุกระกาญจน์

  64.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.นิฐิญาภรณ์ สุวรรณโกสินธุ์

  65.

ม.4/11

เลขที่ 4

น.ส.อภิญญา แหวนสว่างคล้าย

  66.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญลักษณ์ สายเคน

  67.

ม.4/12

เลขที่ 40

น.ส.ศศิธร อยู่เย็น

  68.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.เพชรมณี เสริมศิริ

  69.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.มัณทนา คุ้มสระพรหม

  70.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.สิรินรัตน์   ประทุมมัง  

  71.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.นัสวี เดวีเลาะ

  72.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.พรพิมล  สะเดา

9 ก.พ. 57 73.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.กุลนันท์ สุคงคารัตนกุล

  74.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.วริสรา สุวรรณเดชา

  75.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.มรรษมน  คะพันธ์ 

  76.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.รัตนวลี  พรามนัติ

  77.

ม.4/12

เลขที่ 46

น.ส.พิชญ์สินี ยูน

  78.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.ฉัตรสุดา แก่นหิรัญ

  79.

ม.4/11

เลขที่ 47

น.ส.สุพิชชา  อุดม 

  80.

ม.4/9

เลขที่ 47

น.ส.สุวพร ติรภูริธร

  81.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.สุชานาถ  ยอดกล้า

  82.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.ณิษฐ์คกาณ ถิรพงศ์สรรค์

  83.

ม.4/11

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐวดี สุวรรณรงค์

  84.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.ธัญญา เจริญคง

  85.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.นิฐิกุล เชาว์น้อย

  86.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.จุติมา โกตวัตร

  87.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.พรรณพร วนาลีสุขสันต์

  88.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.นุชาดา สิงสนั่น

  89.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.จิรัชญา สุรัตน์วิมล

  90.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.สิรินทร์ทิพย์ บุญมีมาก

  91.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.พลอยไพลิน พรวรเมธี

  92.

ม.4/11

เลขที่ 15

น.ส.ขวัญชนก  จุณณวัตต์

  93.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.ปณิชา กวิวุฒิกุล

  94.

ม.4/12

เลขที่ 41

น.ส.ศุภิสรา ประพันธ์วงศ์

  95.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.วิภาวี  สายงาม

  96.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ณัฐวดี  โสระธิวา  

  97.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.แพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

  98.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ปาริฉัตร เอี่ยมชื่ยศ

  99.

ม.4/12

เลขที่ 42

น.ส.สุชัญญา  คงจรูญ

10 ก.พ. 57 100.

ม.4/12

เลขที่ 35

น.ส.ลดาวัลย์ พรมวงค์

  101.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.กาญจนา การประเสริฐ

  102.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.วลัยพรรณ สมประเสริฐสุข

  103.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม

  104.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พนิดา อากาศโสภา

  105.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.บุญธิดา ฉิมสุด

11 ก.พ. 57 106.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.กชกร เต็มบุญบริสุทธิ์

  107.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.เบญจวรรณ พันธุ์น้อย

  108.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.เอวิตรา  มะแก้ว

  109.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติภา มีไชโย

  110.

ม.4/10

เลขที่ 46

น.ส.ปาริฉัตร พรมแดง

  111.

ม.4/9

เลขที่ 45

น.ส.อริยา อุทธิยา

  112.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.ศุรัศวดี  บุญหนัก

  113.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.จีราวรรณ  ปาณลักษณ์

  114.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.ฟ้า วงศ์วรเชษฐ์

  115.

ม.4/11

เลขที่ 44

น.ส.เมรี นิวปันเน

12 ก.พ. 57 116.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.นิดารัตน์ สงวนบุญ

  117.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.ชัชมณฑ์ แซ่ตั้ง

  118.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ปนัสยา  เสรีทวีกุล

  119.

ม.4/12

เลขที่ 31

น.ส.พัชรรัตน์  แจ่มใส

  120.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.กฤษฏ์ณภัทร พงศ์พัฒนาชาติ

  121.

ม.4/12

เลขที่ 37

น.ส.วทันยา ไชยสายัณท์

  122.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ชนัญญา จันทรัง

13 ก.พ. 57 123.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.เปรมกมล ไชยชวลิตสกุล

  124.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ทับทิม ขำเหมือนดนตรี

  125.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ณัฐชยา เสรีเสถียรทรัพย์

  126.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ณัฐนันท์   พันธุรังษี 

  127.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.วัลยา  แซ่เบ๊

  128.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.เพลงพิณ สุดสวาท

  129.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.ฐานันทิยา  อักษรเสือ

14 ก.พ. 57 130.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.วลัยพรรณ จุฬาลักษณ์กุล

  131.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กนกรัตน์ ประจักษ์วิกรานต์

15 ก.พ. 57 132.

ม.4/9

เลขที่ 46

น.ส.อินทิรา สาลี

  133.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.กัณทิมา  ศุกระกาญจน์

  134.

ม.4/12

เลขที่ 38

น.ส.วรกานต์ ฝอยทองสำโรง

  135.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.ชลิดา เต็มบุญบริสุทธิ์

  136.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.รมิดา ภาคย์ปริทัศน์

  137.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.ชญาภรณ์ อบเชย

  138.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐรัตน์ เอมบัว

16 ก.พ. 57 139.

ม.4/11

เลขที่ 42

น.ส.นันทนัช สุพลธวณิชย์

  140.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ณัฐมน ทองผล

  141.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.รัตนาภรณ์ พงษ์สังข์

  142.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.เหมือนฝัน อัคเนวุทธ

  143.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.อรอนงค์ มีดี

  144.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.สุธินี สมบัติเจริญ

  145.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.รสิตา  อุดมศิลป์

  146.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.นันทมาลี เสิฐศรี

17 ก.พ. 57 147.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.ปวันรัตน์ วาดเขียน

  148.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัฐธยาห์ สุตะพรม

  149.

ม.4/12

เลขที่ 21

น.ส.ชฎาภรณ์ โสจิศันสนีย์

  150.

ม.4/11

เลขที่ 31

น.ส.อริสา คำภีระ

  151.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.ฐิติพร งามพรหม

18 ก.พ. 57 152.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ชนิดาภา วงศ์สุขอุทัย

  153.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.ขวัญฤดี  เสาสมภพ

  154.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.อรอุมา  สุวรรณะ

  155.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.กรรณิการ์ กุลมงคล

19 ก.พ. 57 156.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.เมธาดา ธนกวินนนท์

  157.

ม.4/11

เลขที่ 41

น.ส.ชนัญชิดา ศรีเจริญ

  158.

ม.4/11

เลขที่ 48

น.ส.อารียา เตรียมไธสงค์