ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 2

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2557

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

14 พ.ย. 57 1.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติพร พุ่มพา

  2.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.วนัทปรียา จันทนยิ่งยง

  3.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.อริสรา อติพญากุล

  4.

ม.4/8

เลขที่ 41

น.ส.อาทิตยา  มาด้วง

  5.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.พิมพ์ชนก  ขจรเกียรติวิไล

  6.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ฐิติพร เมธาชัยรัช

  7.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ธัญรักษ์ พุทธานุ

  8.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.ปิยะธิดา   สุวรรณกิจ

  9.

ม.4/11

เลขที่ 7

น.ส.พรทิพย์ แสงสว่าง

  10.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.พัณณ์ชิตา ใจเด็ด

  11.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.มุจจรินทร์  ถิระพีรวัฒน์

  12.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.ธัญสุดา บุญสลับ

15 พ.ย. 57 13.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.พัณณ์ชิตา ใจเด็ด

  14.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ประกายดาว พลเยี่ยม

  15.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.วัลลภา เนื่องแก้ว

  16.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.นัฎฐธิดา  ฉัพพรรณรังษี 

  17.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.อภิญญา  พานเงิน

  18.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.กุลณัฐ  หาพันธ์

  19.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.สุภาภรณ์ ดำรงศักดาวุฒ

  20.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ศิวพร ศรีบุตตะ

  21.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.คติยา  สุวันทา  

  22.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.พรรณพัชร พันธ์เลิศ 

  23.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.ปรารถนา วีระฉายา

  24.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.พัชรพร ไชยราช

  25.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.อุสรี ศรีไพบูลย์ผลิน

  26.

ม.4/11

เลขที่ 15

น.ส.ณิขกานต์ แก้วน้อย

  27.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.วิภาวี  แสงลา  

  28.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ศุภาวรรณ เจริญยิ่ง

  29.

ม.4/10

เลขที่ 20

น.ส.ขัติยาภรณ์  เจตเจริญอารยะ

  30.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.สุพรรษา   จันทร์ดวง

  31.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.สายฝน  ถิ่นจอม

  32.

ม.4/8

เลขที่ 39

น.ส.พุทธิชา พรชัยพานิช

  33.

ม.4/8

เลขที่ 16

น.ส.จารุกร พรศุภวัฒน์

  34.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.เกศแก้ว อินทะชัย

  35.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.พรนัชชา  จารึกกลาง

16 พ.ย. 57 36.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.สบงกช   มามาก

  37.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.อารียา เริ่มสันติกุล

  38.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.ณัชชา กำแก้ว

  39.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.เกวลี จันลคร

  40.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.ทิพวัลย์ ศรีเมือง

  41.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.ปุษยมาส วัฒนาเรืองสกุล

  42.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.รรินทิพย์ สุวรรณราษฎร์

  43.

ม.4/8

เลขที่ 22

น.ส.พิรุฬห์ลักษณ์ ยิ้มพรพิพัฒน์ผล

  44.

ม.4/8

เลขที่ 4

น.ส.นันทิชา สิงคะเวหน

  45.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.บุญญิตา สีตะริสุ

  46.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.เนตรนภา ชาตวัน

  47.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.ญาณิศา กิจกิติวิริยะ

  48.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.สุรัตนา พัฒนประเสริฐ

  49.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ศศิภา วสันต์ชื่นโชคชัย

  50.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ปทุมาวดี ชื่นไพสิฐ

  51.

ม.4/8

เลขที่ 34

น.ส.พรทิพา ศรีสุข

  52.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.เมธาวี เตชะผ่องพันธ์

  53.

ม.4/8

เลขที่ 18

น.ส.นีโอ สีบุญเรือง

  54.

ม.4/11

เลขที่ 26

น.ส.ภัทรสุดา  ศรีโยหะ

  55.

ม.4/10

เลขที่ 38

น.ส.ปาจรีย์ เพ็ญเดือน

  56.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.พิชญา เชวงธรรมรัตน์

  57.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.วรากานต์  นิยม 

  58.

ม.4/8

เลขที่ 11

น.ส.สร้อยสุดา ภูดอนกลอย

  59.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.พัทธมน วุฒินรากร

  60.

ม.4/8

เลขที่ 35

น.ส.จีฑาทิพย์ ลาดี

17 พ.ย. 57 61.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.กรรณิกา เจตานนท์

  62.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ศุภาพิชญ์ อุรุพงศา

  63.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.เบญจรัตน์ พุทธขันต์

  64.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.ภัทราพร พยัคฆ์ฤทธิ์

  65.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.พรรัมภา มาทำมา

  66.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.วนิดา ทีฆะชาติ

  67.

ม.4/10

เลขที่ 37

น.ส.ปริตต์ อุ่นบุญเรือง

  68.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.กุลณัฐ หาพันธ์

  69.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ธาราทิพย์ โพนาคา

  70.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ขนิษฐา อ่ำโกเมนทร์

  71.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ธัญชนก ภูมิแสนโครต

  72.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.ภัทรานิษฐ์ ชุมเชื้อ

  73.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.จิรสุตา  เจแสง  

  74.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.ปัฐมา จันทาทอง

  75.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.พีรกานต์   โสวรรณี  

  76.

ม.4/11

เลขที่ 5

น.ส.ปวริศา  สมสุขหวัง

  77.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.โซน่า  ซาร์บา

  78.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.เกวลี ประสาร

  79.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.ณัฐสินี เอื้ออารีรัชต์

  80.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.พิชชาพร สุริยันชัยเจริญ

  81.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.ศริยา คูณเต็มทรัพย์

18 พ.ย. 57 82.

ม.4/8

เลขที่ 19

น.ส.พรทิพย์  ชนะศุภชัย

  83.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.สุริโย โสภากุล

  84.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.นลณี ศรีบุญ

  85.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชยา หน่อหล้า

  86.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส. พรปวีณ์ วีรแพทยโกศล

  87.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.ณัฐริกา เขียวขาว

19 พ.ย. 57 88.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.ขวัญฤทัย อยู่เย็น

  89.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.วรากร ศิลากุล

20 พ.ย. 57 90.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.บุษยาภรณ์ มูลระดับ

  91.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.ปวีณา ไชยทอง

  92.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.ภัทราพร บุญญกามะ

21 พ.ย. 57 93.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.แพรวพรรณ  บุญสังข์

  94.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.นลินทิพย์ ปั้นวงษ์รอด

  95.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.ธัญวรัตน์   รุ่งสุริยะวิบูลย์ 

  96.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.วาสนา กาญจนสกุล

  97.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.นิสรีน วงษ์สันต์

  98.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ชลกานต์ แสงน้อย

  99.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.ญาดาวดี ด้วงคำสิงห์

  100.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.กัญญาณัฐ  เถื่อนรอด

  101.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.โมไนยา คงไทย

  102.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ดวงพร ทองโต

22 พ.ย. 57 103.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ขนิษฐา  อ่ำโกเมนทร์

  104.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ธัญชนก ภูมิแสนโครต

  105.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.พิชชาพร สุริยันชัยเจริญ

  106.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ธิดารัตน์  นาคศรี

  107.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.นันทวรรณ์ พรมสวัสดิ์

  108.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.ชาคริยา  ก่อชัย  

23 พ.ย. 57 109.

ม.4/8

เลขที่ 29

น.ส.อิษยา หิรัญรัตนไชย

  110.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ภัณฑิรา ผลเจริญการค้า

24 พ.ย. 57 111.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.พีรดา  ภูพัฒนะ

  112.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สุพิชชา สิงคะเนติ 

25 พ.ย. 57 113.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ปภาวรินทร์ ผาทอง

  114.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.วรรณพร ขจรพูล

  115.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.นาฏนารี จอมประเสริฐ

26 พ.ย. 57 116.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กุลณัฐ  เย็งยูโซ๊ะ 

  117.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.วรรณทนี แคว้นคอนฉิม

  118.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.ชลดา รักกลาง

27 พ.ย. 57 119.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.นันท์นภัส ไชยทิพย์

  120.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.ปิยะวรรณ  วงค์ป้อม

28 พ.ย. 57 121.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.กชกร  ชุณหสุนทร

29 พ.ย. 57 122.

ม.4/11

เลขที่ 32

น.ส.ศิริสุดา สร้อยสูงเนิน

  123.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.นภิสา โตยัง

30 พ.ย. 57 124.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.กัญญาลักษณ์ คาดสนิท

  125.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.สุดารัตน์ ชุ่มเกษ

  126.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.จิรัชญา  พงษ์ประยูร  

  127.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.กัญต์ฤทัย ธรเจริญศรี

1 ธ.ค. 57 128.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ญานิศา ลาสุดี

2 ธ.ค. 57 129.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.พัชรา  พัฒนาศิริรักษ์

  130.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.วิศนี แก้วแสน 

3 ธ.ค. 57 131.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.ฐิตาภรณ์ คล่องกิจโรจน์

4 ธ.ค. 57 132.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.จุฑาทิพย์ ใจยั่งยืน

  133.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.กุลสตรี อินภู่พิมล

5 ธ.ค. 57 134.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ศุภานัน วงศ์วิไลจรัสเด่น

6 ธ.ค. 57 135.

ม.4/8

เลขที่ 40

น.ส.สริดา ซัมดิน

  136.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.ปณิดา ชิณเกตุ

  137.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.จุฑาทิพย์ ใจยั่งยืน

  138.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.ปภาวี คุ่ยครอง

7 ธ.ค. 57 139.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.ณัฐศิกา สุทธิโยธา

8 ธ.ค. 57 140.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.กุลณัฐ  หาพันธ์

  141.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.ศศิธร พรมบุตร

9 ธ.ค. 57 142.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.แสงระวี  เพราะพืช

  143.

ม.4/12

เลขที่ 24

น.ส.พัณณ์ชิตา ใจเด็ด

10 ธ.ค. 57 144.

ม.4/8

เลขที่ 26

น.ส.วิวิศนา ช่วยคูณ

12 ธ.ค. 57 145.

ม.4/8

เลขที่ 10

น.ส.ศุภกานต์ ศรีปัตเนตร

13 ธ.ค. 57 146.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.ฑิฆัมพร  ฤทธิ์นิ่ม

  147.

ม.4/11

เลขที่ 10

น.ส.มนัสพร  ธุลีรัตนารมย์

14 ธ.ค. 57 148.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.ภิมย์พร ชาภักดี 

15 ธ.ค. 57 149.

ม.4/10

เลขที่ 3

น.ส.อิชญา ไพจิตรพิมุข

17 ธ.ค. 57 150.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.ปทิตตา อารีกิจธวัช

20 ธ.ค. 57 151.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.ศรันย์ริญา   พิศเพ็ง   

  152.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.อิสราภรณ์ แก้วนพกุล

  153.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.พิมลพรรณ ชินหา

  154.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.พนิดา ชุติโชติพันธ์

21 ธ.ค. 57 155.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.ณปภา  ศิริประภา

  156.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.เกตุแก้ว วงศ์บัวสอน

22 ธ.ค. 57 157.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.ณัฐชัญญา สุขศิริวัฒนโรจน์

28 ธ.ค. 57 158.

ม.4/11

เลขที่ 31

น.ส.ศิริกัลยา  เพ็งศิริ  

7 ม.ค. 58 159.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.จิราภัทร สุทัศน์ ณ อยุธยา

14 ม.ค. 58 160.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.นารีรัตน์ ทองสุข

  161.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.มินทรา ชัยราโพธิ์

19 ม.ค. 58 162.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.สุกัญญา เกี้ยวสุนทร

21 ม.ค. 58 163.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.พิชชาพร ศรีสงคราม

26 ม.ค. 58 164.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.กวินทิพย์ พัฒนเผ่าพันธุ์