ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 1

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

27 พ.ค. 59 1.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.วรรณรัตน์ ฟางทสวัสดิ์

  2.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.ไอรีน อังก๊าศ

  3.

ม.4/8

เลขที่ 4

น.ส.ธัญลักษณ์ ลิ้มธาดาคณานนท์

  4.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.ชนกสุดา งามพรม

  5.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ปัณฑิตา  อุทุมภา

  6.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.นลินรัตน์ เกลอแก้ว

  7.

ม.4/8

เลขที่ 16

น.ส.พลอยไพลิน  ยังสูงเนิน

  8.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา   กิจประเสริฐผล

  9.

ม.4/8

เลขที่ 19

น.ส.วริศรา   บุญปัญญา

  10.

ม.4/8

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญานุช ปานแก้ว

  11.

ม.4/8

เลขที่ 29

น.ส.รินทร์ลภัส สุวัฒน์ธนากร

  12.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ภาพิมล นาคสอิ้ง

  13.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.เพ็ญพิชชา  รินลำพา

  14.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.วราพร แก่กล้า 

  15.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.สุธินี  ศรีนุเคราะห์

  16.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.เบญจกาญ  ระดากรณ์

  17.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.มนัญชนก เติมเดชศรีสกุล

  18.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.วรดา ธุวพรนิธิ

  19.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.กชกร โพธิ์เย็น

  20.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.พลอยชนก นิดกระโทก

  21.

ม.4/8

เลขที่ 35

น.ส.รินรดา ธรรมนิภานนท์

  22.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.อรณิชา ปะลิเตสังข์

  23.

ม.4/8

เลขที่ 31

น.ส.อรณิชา ปะลิเตสังข์

  24.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์

  25.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.วธุรพจน์ มะโนรา

  26.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.มธุมิศร  เงินทองสัมฤทธิ์

  27.

ม.4/8

เลขที่ 22

น.ส.ชัชรีย์ เวียงด้าน

  28.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐชยา จิวสุวรรณ์

  29.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สิริกัญญา คงสวัสดิ์

  30.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ธีรดา บุญฮ้าว

  31.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.โยษิตา ประบุญเรือง

  32.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ธิติมา สมควรเจริญดี

  33.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.นภัสสร นพคุณ

  34.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.ขลุ่ยศรีตระกูล

  35.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม

  36.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.เขมิกา บุญเรือง

  37.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.ปภาดา ศรีอนรรฆวานิช

  38.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.คนธรส วิบูลย์วงศรี

  39.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.อาทิตยา เรืองรายวัน

  40.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรทิยา หาญภูบาลศิริ

  41.

ม.4/8

เลขที่ 10

น.ส.ศิโรรัตน์ ยศทอง

  42.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.สุปัญญา  จำปาทองเทศ

  43.

ม.4/8

เลขที่ 11

น.ส.สวิชญา และใจดี

  44.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.จิรัชญา  น้อยทัยสง

  45.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.อนุตตรีย์ อุ่นเรือน

  46.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ดวงกมล พิลาสุข

  47.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ศศลักษณ์ ตรีโสภา

  48.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.เพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

  49.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ญาณพร ทิพยมณฑล

  50.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐวศา พูลศิลป์

  51.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.รินดา พุกอั้ว

  52.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.วรารัตน์  กระจาย

  53.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.ชนจันทร์ แสงประเสริฐ

  54.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.ไอรฎา วิมลสุข

  55.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พัชรณัฐ  ศรีวะสุทธิ์

  56.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.ธัญชนก ศรีเสมอ

  57.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.อภิชญา เย็นจิตรพิสมัย

  58.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.อริสรา  สุกหอม

  59.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ศศิธร ฉันท์ศิริรักษ์ 

  60.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ณิชกมล สายจันทร์

  61.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.ปิญชาน์ ปลื้มจิตร

  62.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.จินต์จุฑา ภาคพร

  63.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กรกช นิธิธราดล

  64.

ม.4/12

เลขที่ 27

น.ส.ปาณิศา แสงสิริวิโรจน์

28 พ.ค. 59 65.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.มัณฑิตา สงวนบุญ

  66.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.นภัสนันท์ ว่องโชติพันธ์

  67.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัสนันท์ เจษฎาธนาดี

  68.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ชาลิสา หนูเมือง

  69.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.นุชวรา มูลแก้ว

  70.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.มินตรา ยามันสะบีดีน

  71.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.สุนันทา สุขวาสนะ

  72.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อภิญญา  พันสวัสดิ์ 

  73.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.กันธิชา สังข์สุข

  74.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร

  75.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.สุจิต  วงษ์ใหญ่

  76.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.นาถสุชา สิทธิวรนันท์

  77.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.สุทธิดา หิรัญเอกทวี

  78.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.อดิภา อาจหาญ

  79.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.นุศรา  ดีไว

  80.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.นวรัตน์ คงเครือพันธุ์

  81.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.กุลนิษฐ์ ตาตะกา

  82.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ซาฟานา บราฮิม

  83.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.รนิษฐา ตั้งสุวรรณศรี

  84.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.เอื้อมพร กลัดเจริญ

  85.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.พิชดาพร เหลี่ยมพิมาย

  86.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.สุภัสสรา ศรีโยหะ

  87.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.ภัคจิรา  ขุนอาจ

  88.

ม.4/12

เลขที่ 21

น.ส.ภัทรภร น้อยจุ้ย

  89.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.ฉัตรสิริ  กอมรัมย์

  90.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.โสรยา พูดเพราะ

  91.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.วรรณพร  เหรียญโมรา

  92.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

  93.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.ปัณฑารีย์ ประจญ

  94.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.ชนิกานต์ อิ่มที่สุด

  95.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.นริศรา แสงศัพท์

  96.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.ศรันญภัฏค์  ศรีใส

  97.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ชรินภา วงศ์ปถัมภ์

  98.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.วันวิสาข์   สายมายา

29 พ.ค. 59 99.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.ขนิษฐ

  100.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.ศศิกานต์ มอญขาม

  101.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.สุภาพร ผ่านแผ้ว

  102.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.เสาวรส สุริยาวงศ์

  103.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.นภัสสร ปรีหะจินดา

  104.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.เขมอัษญาณ์   วรพัทธ์วิจิตร

  105.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.วิศรุตา ราศรี

  106.

ม.4/12

เลขที่ 24

น.ส.ณัชชา วงศ์วรกมล

  107.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.พรปวีณ์ แซ่เตีย

  108.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.รุ่งฟ้า เจริญสาย

  109.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.สลินทิพย์  จุลมณี

  110.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.ภิสนัญญา อนารัตน์

  111.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นาทันลิ

  112.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.อัญมณี ศรีระกิจ  

  113.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐติกาญ ศรีโคตร

  114.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.ปัทมา เนื้อทอง

  115.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.สิริญา  แสนคำอ้อ

  116.

ม.4/8

เลขที่ 18

น.ส.วราลักษณ์ สี่

  117.

ม.4/8

เลขที่ 34

น.ส.นรกมล  พงษ์สุระ

  118.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.วรินยุพา   จอกทอง  

  119.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.อนันตา กุลศิริ

  120.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.กุลธิดา เชาวลิต

  121.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.ธัญวรัตน์ เลิศเผ่าปัญญา

30 พ.ค. 59 122.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.สรารินทร์ อิ่มพันธุ์

  123.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.ชวิศา สถิรทัศน์

  124.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ขนิษฐา พวงพั่ว

  125.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.กมลวรรณ ใจยั่งยืน

  126.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

  127.

ม.4/10

เลขที่ 3

น.ส.วิยดา อัศวพรเกษม

  128.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.สโรชา พิสุทธิพจน์

  129.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.ดุสิตา  เกตุรักษา

31 พ.ค. 59 130.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.นริศรา กลั่นหอม

  131.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ธัญชนก  เลิศเผ่าปัญญา

  132.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.สุนิลตรา ราชสีห์

  133.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.อรอุมา เลิศสุทธิผล

1 มิ.ย. 59 134.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.กุลนาถ สุคงคารัตนกุล

  135.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.อารียา คำไฮ

  136.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.ชลิดา บัวพัฒน์

2 มิ.ย. 59 137.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ญาณิศา  นิมิตกุลไพบูลย์

4 มิ.ย. 59 138.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.ภานุชนารถ  ชาญอสิกุล

5 มิ.ย. 59 139.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.เมธาวี คล้ายสิงห์

  140.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.กัญญาณัฐ  ภูมิวัตร

  141.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.ยุพารินทร์ มโนสา

6 มิ.ย. 59 142.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา   รัตนเทพ

  143.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.ดาพวรรณ บุญที

7 มิ.ย. 59 144.

ม.4/10

เลขที่ 37

น.ส.ณัฎฐณิชา คำสวัสดิ์

  145.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.ปริญญานุช นาคประสิทธิ์

11 มิ.ย. 59 146.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.ภารดี   ทองแตร

12 มิ.ย. 59 147.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.บุษบา พรมวัน

  148.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ กัลยาณมิตร

  149.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ภูษรี  เต็มบุญเกียรติ  

14 มิ.ย. 59 150.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กุลสตรี  ศรีแสง 

15 มิ.ย. 59 151.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ชญาดา บุญธรรม

20 มิ.ย. 59 152.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.ปณาลี ยุทธนานุกูล

24 มิ.ย. 59 153.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.มธุรดา   เปรมานุพันธ์

25 มิ.ย. 59 154.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.จารุวรรณ  นามูล

26 มิ.ย. 59 155.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.วาสนา  ปู่ห้วยพระ

  156.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.พิมพ์ชนก ใบยพฤกษ์

27 มิ.ย. 59 157.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.ปทิตตา วรสวัสดิ์

  158.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.อารยา สุคำหล้า

28 มิ.ย. 59 159.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.อรพิมพ์ สีทองหลาง

29 มิ.ย. 59 160.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.สุนันทา สุขวาสนะ

  161.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัชชา วงศ์วรกมล

1 ก.ค. 59 162.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.วิไลพรรณ ใจมั่น

3 ก.ค. 59 163.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.พรพิตา ดีมารยาตร์

  164.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.ธัญวีร์ ปิ่นเเก้ว

4 ก.ค. 59 165.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ชญาดา บุญธรรม

6 ก.ค. 59 166.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.สิริโชคนภา  กมล

  167.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.นันทิยา    ธุระธรรม

  168.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.สุพัตรา   ภูมิแดนดิน

16 ก.ค. 59 169.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ธัญย์ชนก  ทองดีนอก

21 ก.ค. 59 170.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.วราภรณ์ ปู่บุตรชา

7 ส.ค. 59 171.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.นภัสสร ศิริกุล

17 ส.ค. 59 172.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.รุ่งฟ้า นามสกุลเจริญสาย

7 ก.ย. 59 173.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.นริศรา จันทะปัสสา