ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 3

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

10 มิ.ย. 59 1.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.จิรัชญา น้อยทัยสง

  2.

ม.4/8

เลขที่ 16

น.ส.พลอยไพลิน ยังสูงเนิน

  3.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.อรอุมา เลิศสุทธิผล

  4.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.วราลักษณ์ สี่

  5.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.วิศรุตา ราศรี 

  6.

ม.4/12

เลขที่ 27

น.ส.ปาณิศา แสงสิริวิโรจน์

  7.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.วราพร แก่กล้า

  8.

ม.4/8

เลขที่ 35

น.ส.รินรดา ธรรมนิภานนท์

  9.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ขนิษฐา พวงพั่ว

  10.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ธิติมา สมควรเจริญดี

  11.

ม.4/8

เลขที่ 22

น.ส.ชัชรีย์ เวียงด้าน

  12.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.ธัญญานุช ปานแก้ว

  13.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม  

  14.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.นลินรัตน์   เกลอแก้

  15.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.ดุสิตา เกตุรักษา

  16.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.ชนิกานต์  อิ่มที่สุด

  17.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.สุปัญญา จำปาทองเทศ

  18.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.อาทิตยา เรืองรายวัน

  19.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.ศรันญภัฏค์ ศรีใส

  20.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร

11 มิ.ย. 59 21.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ภาพิมล นาคสอิ้ง

  22.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.วธุรพจน์ มะโนรา

  23.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.กันธิชา สังข์สุข

  24.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.ภารดี   ทองแตร

  25.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.เบญจกาญ   ระดากร

  26.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.มธรดา   เปรมานุพันธ์

  27.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ปัณฑิตา  อุทุมภา

  28.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.กัญญาณัฐ ภูมิวัตร

  29.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.วรรณรัตน์ ฟางทสวัสดิ์

  30.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.อริสรา สุกหอม

  31.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.พลอยชนก  นิดกระโทก

  32.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา  กิจประเสริฐผล

  33.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.ไอรีน  อังก๊าศ

  34.

ม.4/8

เลขที่ 4

น.ส.ธัญลักษณ์ ลิ้มธาดาคณานนท์

  35.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ณิชกมล สายจันทร์

  36.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ณิชกมล สายจันทร์

  37.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สิริกัญญา คงสวัสดิ์

  38.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.เพ็ญพิชชา   รินลำพา

  39.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.กานต์รวี เฉลิมเมือง

  40.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.ไอรฎา วิมลสุข

  41.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.ชนกสุดา งามพรม

  42.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.สิริญา  แสนคำอ้อ

  43.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ศศลักษณ์ ตรีโสภา

  44.

ม.4/8

เลขที่ 31

น.ส.อรณิชา ปะลิเตสังข์

  45.

ม.4/8

เลขที่ 10

น.ส.ศิโรรัตน์ ยศทอง

  46.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.รินดา พุกอั้ว

  47.

ม.4/8

เลขที่ 19

น.ส.วริศรา  บุญปัญญา

  48.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.นภัสนันท์ ว่องโชติพันธ์

  49.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.ธัญชนก ศรีเสมอ

  50.

ม.4/8

เลขที่ 11

น.ส.สวิชญา และใจดี

  51.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.นาถสุชา สิทธิวรนันท์

  52.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.นภัสสร นพคุณ

  53.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.มณฑิญา ขลุ่ยศรีตระกูล

  54.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัสนันท์ เจษฎาธนาดี

  55.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.อดิภา อาจหาญ

  56.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.สุธินี  ศรีนุเคราะห์ 

  57.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.ฉัตรสิริ กอมรัมย์

  58.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา   กิจประเสริฐผล

12 มิ.ย. 59 59.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.เอื้อมพร กลัดเจริญ

  60.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐชยา จิวสุวรรณ์

  61.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.บุษบา พรมวัน

  62.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.ขนิษฐ เกตุชัยเจริญ

  63.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ กัลยาณมิตร

  64.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์

  65.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.คนธรส วิบูลย์วงศรี

  66.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.กุลนาถ สุคงคารัตนกุล

  67.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.ปิญชาน์ ปลื้มจิตร

  68.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

  69.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐวศา พูลศิลป์

  70.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.สุจิต วงษ์ใหญ่

  71.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.จินต์จุฑา ภาคพร

  72.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.นูศรา ดีไว

  73.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.ภานุชนารถ  ชาญอสิกุลพิทยา

  74.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.สรารินทร์ อิ่มพันธุ์

  75.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.กชกร  โพธิ์เย็น

  76.

ม.4/8

เลขที่ 34

น.ส.นรกมล. พงษ์สุระ

  77.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.มนัญชนก เติมเดชศรีสกุล

  78.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.พีเฟอร์โจนส์ ดอกคำ

  79.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.วรรณพร เหรียญโมรา

  80.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.มธุมิศร  เงินทองสัมฤทธิ์

  81.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.ปัทมา  เนื้อทอง

  82.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.อนุตตรีย์ อุ่นเรือน

  83.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อภิญญา  พันสวัสดิ์

  84.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ภูษรี  เต็มบุญเกียรติ

  85.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กรกช นิธิธราดล

  86.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.เขมอัษญาณ์  วรพัทธ์วิจิตร

13 มิ.ย. 59 87.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ธีรดา บุญฮ้าว

  88.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.สุภัสสรา  ศรีโยหะ

  89.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.นริศรา กลั่นหอม

  90.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.รุ่งฟ้า เจริญสาย

  91.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.ปัณฑารีย์ ประจญ

  92.

ม.4/10

เลขที่ 3

น.ส.วิยดา อัศวพรเกษม

14 มิ.ย. 59 93.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กุลสตรี  ศรีแสง 

  94.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.นันทิยา ธุระธรรม

  95.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ซาฟานา บราฮิม

  96.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ศศิธร ฉันท์ศิริรักษ์

  97.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.ชวิศา สถิรทัศน์ 

  98.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.เพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

  99.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.โยษิตา ประบุญเรือง

  100.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.มัณฑิตา สงวนบุญ

  101.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ดวงกลม พิลาสุข

  102.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.มินตรา ยามันสะบีดีน

  103.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.สุนันทา สุขวาสนะ

  104.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ชาลิสา  หนูเมือง

  105.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.เสาวรส สุริยาวงศ์

  106.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.นุชวรา  มูลแก้ว

  107.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.วันวิสาข์  สายมาย

  108.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.ปภาดา ศรีอนรรฆวานิช

  109.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.ชลิดา บัวพัฒน์

  110.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.เครือวัลย์ คณิตไธสง

  111.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.วรารัตน์ กระจาย

  112.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.อนันตา  กุลศิริ

15 มิ.ย. 59 113.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.วรดา ธุวพรนิธิ 

  114.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.อารียา. คำไฮ

  115.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.กมลวรรณ  ใจยั่งยืน

  116.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล   ใจยั่งยืน

  117.

ม.4/8

เลขที่ 29

น.ส.รินทร์ลภัส สุวัฒน์ธนากร

  118.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พัชรณัฐ  ศรีวะสุทธิ์

  119.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.วรินยุพา   จอกทอง

  120.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ชญาดา บุญธรรม

17 มิ.ย. 59 121.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.ภิสนัญญา  อนารัตน์ 

  122.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.พิชดาพร เหลี่ยมพิมาย

  123.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ญาณพร ทิพยมณฑล

18 มิ.ย. 59 124.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.วรนิษฐา ตั้งสุวรรณศรี

  125.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.เมธาวี คล้ายสิงห์

  126.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.สลิลทิพย์ จุลมณี

  127.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.ภัคจิรา  ขุนอาจ

19 มิ.ย. 59 128.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ธัญชนก เลิศเผ่าปัญญา

  129.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.ยุพารินทร์ มโนสา

  130.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.ศศิกานต์ มอญขาม

  131.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.นภัสสร ปรีหะจินดา

  132.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.นวรัตน์ คงเครือพันธุ์

20 มิ.ย. 59 133.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.ปณาลี ยุทธนานุกูล

  134.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.สุทธิดา หิรัญเอกทวี

21 มิ.ย. 59 135.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.กุลนิษฐ์ ตาตะกา

22 มิ.ย. 59 136.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นาทันลิ

24 มิ.ย. 59 137.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.ธัญวรัตน์ เลิศเผ่าปัญญา

25 มิ.ย. 59 138.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.จารุวรรณ  นามูล

  139.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.อภิชญา เย็นจิตรพิสมัย

  140.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.สโรชา พิสุทธิพจน์

  141.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.สุภาพร ผ่านแผ้ว

26 มิ.ย. 59 142.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.ฉัตรสิริ กอมรัมย์

  143.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.นริศรา แสงศัพท์

  144.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.ชนจันทร์ แสงประเสริฐ

  145.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.พิมพ์ชนก ใบยพฤกษ์

27 มิ.ย. 59 146.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.ปทิตตา วรสวัสดิ์

  147.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.อารยา สุคำหล้า

29 มิ.ย. 59 148.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรทิยา หาญภูบาลศิริ

  149.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัชชา วงศ์วรกมล

30 มิ.ย. 59 150.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.กุลธิดา เชาวลิต

1 ก.ค. 59 151.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.วิไลพรรณ ใจมั่น

2 ก.ค. 59 152.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.อภิชญา เย็นจิตรพิสมัย

  153.

ม.4/10

เลขที่14

น.ส.พรปวีณ์  แซ่เตีย

3 ก.ค. 59 154.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.อรพิมพ์  สีทองหลาง

  155.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.พรพิตา ดีมารยาตร์

4 ก.ค. 59 156.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ

5 ก.ค. 59 157.

ม.4/11

เลขที่ 5

น.ส.คริสติพร ประเสริฐอังกุร

  158.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.ชลิดา บัวพัฒน์

6 ก.ค. 59 159.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.สิริโชคนภา  กมล

16 ก.ค. 59 160.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ธัญย์ชนก  ทองดีนอก

21 ก.ค. 59 161.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.ดาพวรรณ บุญที 

  162.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.วราภรณ์ ปู่บุตรชา

7 ส.ค. 59 163.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.นภัสสร ศิริกุล

7 ก.ย. 59 164.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.นริศรา จันทะปัสสา

12 ก.ย. 59 165.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.สุนิลตรา  ราชสีห์