ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 4

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

17 มิ.ย. 59 1.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.วรรณรัตน์ ฟางทสวัสดิ์

  2.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร

  3.

ม.4/8

เลขที่ 18

น.ส.วราลักษณ์ สี่

  4.

ม.4/8

เลขที่ 19

น.ส.วริศรา  บุญปัญญา

  5.

ม.4/8

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญานุช ปานแก้ว

  6.

ม.4/8

เลขที่ 16

น.ส.พลอยไพลิน ยังสูงเนิน

  7.

ม.4/8

เลขที่ 35

น.ส.รินรดา ธรรมนิภานนท์

  8.

ม.4/

เลขที่ 25

น.ส.ชนิกานต์  อิ่มที่สุด 

  9.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.นลินรัตน์  เกลอแก้ว

  10.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ภูษรี  เต็มบุญเกียรติ

  11.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.อาทิตยา เรืองรายวัน

  12.

ม.4/8

เลขที่ 10

น.ส.ศิโรรัตน์ ยศทอง

  13.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.วันวิสาข์   สายมายา

  14.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.สุปัญญา จำปาทองเทศ

  15.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม 

  16.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ปาณิศา แสงสิริวิโรจน์

  17.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ญาณพร ทิพยมณฑล

  18.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ขนิษฐา พวงพั่ว

18 มิ.ย. 59 19.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.ภารดี ทองแตร

  20.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.วรนิษฐา ตั้งสุวรรณศรี

  21.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อภิญญา พันสวัสดิ์

  22.

ม.4/8

เลขที่ 4

น.ส.ธัญลักษณ์  ลิ้มธาดาคณานนท์

  23.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.สิริญา  แสนคำอ้อ 

  24.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.กัญญาณัฐ  ภูมิวตร

  25.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.ไอรีน อังก๊าศ

  26.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ปัณฑิตา อุทุมภา

  27.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.จิรัชญา น้อยทัยสง

  28.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.ดุสิตา เกตุรักษา

  29.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ธิติมา  สมควรเจริญดี

  30.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.พลอยชนก นิดกระโทก

  31.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.วราพร แก่กล้า

  32.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.วธุรพจน์ มะโนรา

  33.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.กันธิชา สังข์สุข

  34.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ศศิธร ฉันท์ศิริรักษ์

  35.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.เมธาวี คล้ายสิงห์

  36.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.นาถสุชา สิทธิวรนันท์ 

  37.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.อริสรา สุกหอม

  38.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ภาพิมล นาคสอิ้ง

  39.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.ศรันญภัฏค์ ศรีใส

  40.

ม.4/8

เลขที่ 11

น.ส.สวิชญา และใจดี

  41.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.นุศรา ดีไว

  42.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.สลิลทิพย์ จุลมณี

  43.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กรกช นิธิธราดล

  44.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.ชนกสุดา งามพรม

19 มิ.ย. 59 45.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ธัญชนก เลิศเผ่าปัญญา

  46.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.อนันตา กุลศิริ

  47.

ม.4/8

เลขที่ 31

น.ส.อรณิชา ปะลิเตสังข์

  48.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.เพ็ญพิชชา   รินลำพา

  49.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.รินดา พุกอั้ว

  50.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.พีเฟอร์โจนส์ ดอกคำ

  51.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.เขมอัษญาณ์  วรพัทธ์วิจิตร

  52.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ กัลยาณมิตร

  53.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ณิชกมล สายจันทร์

  54.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.ธัญชนก ศรีเสมอ

  55.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.มธุมิศร  เงินทองสัมฤธิ์

  56.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.ยุพารินทร์ มโนสา

  57.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.พรปวีณ์  แซ่เตีย

  58.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.วุ่งฟ้า เจิญสาย

  59.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐชยา จิวสุวรรณ์ 

  60.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.มธุรดา   เปรมานุพันธ์

  61.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ชญาดา บุญธรรม 

  62.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.มณฑิญา ขลุ่ยศรีตระกูล 

  63.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.อดิภา อาจหาญ

  64.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์

  65.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.กุลนาถ สุคงคารัตนกุล 

  66.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.กชกร  โพธิ์เย็น

  67.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.ศศิกานต์ มอญขาม

  68.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.อัญมณี  ศรีระกิจ

  69.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.มินตรา ยามันสะบีดีน

  70.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.ปัณฑารีย์ ประจญ

  71.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สิริกัญญา คงสวัสดิ์

  72.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.จินต์จุฑา  ภาคพร

  73.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.นภัสสร ปรีหะจินดา

  74.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.นวรัตน์ คงเครือพันธุ์

  75.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.กุลฉัตร พัดศรี

  76.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.มัณฑิตา สงวนบุญ

  77.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สิริกัญญา คงสวัสดิ์

  78.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.สุทธิดา หิรัญเอกทวี

20 มิ.ย. 59 79.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา  กิจประเสริฐผล

  80.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.ชรินภา วงศ์ปถัมภ์

  81.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.สุภัสสรา   ศรีโยหะ

  82.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.เอื้อมพร กลัดเจริญ

  83.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.สุพัตรา   ภูมิแดนดิน

  84.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.นันทิยา   ธุระธรรม

  85.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.สุทธิดา หิรัญเอกทวี

  86.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัสนันท์ เจษฏาธนาดี

  87.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.เครือวัลย์. คณิตไธสง

  88.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.สุจิต วงษ์ใหญ่

21 มิ.ย. 59 89.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.นภัสสร นพคุณ

  90.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐวศา พูลศิลป์

  91.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ซาฟานา บราฮิม

  92.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ชาลิสา  หนูเมือง

  93.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.นุชวรา  มูลแก้ว

  94.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.อรอุมา เลิศสุทธิผล

  95.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.สุนันทา สุขวาสน

  96.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ธีรดา บุญฮ้าว

  97.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.กุลนิษฐ์ ตาตะกา

  98.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.โสรยา พูดเพราะ 

  99.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.นภัสนันท์ ว่องโชติพันธ์

22 มิ.ย. 59 100.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.วรินยุพา   จอกทอง

  101.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.วรารัตน์  กระจาย

  102.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ญาณิศา นิมิตกุลไพบูลย์

  103.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ศสลักษณ์ ตรีโสภา

  104.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ดวงกมล พิลาสุข

  105.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.ชวิศา สถิรทัศน์

  106.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พัชรณัฐ  ศรีวะสุทธิ์

  107.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.วรดา ธุวพรนิธิ

  108.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

  109.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.กมลวรรณ ใจยั่งยืน

  110.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.ไอรฎา วิมลสุข

  111.

ม.4/8

เลขที่ 34

น.ส.นรกมล พงษ์สุระ

  112.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.พรนภา นาทันลิ

  113.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

  114.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.สุธินี  ศรีนุเคราะห์ 

  115.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.เพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

  116.

ม.4/8

เลขที่ 29

น.ส.รินทร์ลภัส สุวัฒน์ธนากร 

  117.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.มนัญชนก เติมเดชศรีสกุล

24 มิ.ย. 59 118.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.ธัญวรัตน์ เลิศเผ่าปัญญา

  119.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.ชนิกานต์ อิ่มที่สุด

25 มิ.ย. 59 120.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.เสาวรส สุริยาวงศ์

  121.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.จารุวรรณ  นามูล

  122.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.อภิชญา เย็นจิตรพิสมัย

  123.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.อนุตตรีย์ อุ่นเรือน

  124

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.สโรชา พิสุทธิพจน์

  125.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.สุภาพร ผ่านแผ้ว

26 มิ.ย. 59 126.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.ฉัตรสิริ กอมรัมย์

  127.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.นริศรา แสงศัพท์

  128.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.เบญจกาญ ระดากรณ์

  129.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.บษบา พรมวัน

  130.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.ขนิษฐ เกตุชัยเจริญ

  131.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.ชนจันทร์ แสงประเสริฐ

  132.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.พิมพ์ชนก ใบยพฤกษ์

  133.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.ปัทมา  เนื้อทอง

27 มิ.ย. 59 134.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.ปทิตตา วรสวัสดิ์

  135.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.ปณาลี ยุทธนานุกูล

  136.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.อารยา สุคำหล้า

28 มิ.ย. 59 137.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.นริศรา กลั่นหอม

  138.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.ภัคจิรา  ขุนอาจ

  139.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.พิชดาพร เหลี่ยมพิมาย

  140.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.สุภาพร ผ่านแผ้ว

  141.

ม.4/8

เลขที่ 22

น.ส.ชัชรีย์ เวียงด้าน

29 มิ.ย. 59 142.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.สรารินทร์ อิ่มพันธุ์

  143.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.กมลวรรณ ใจยั่งยืน

  144.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรทิยา หาญภูบาลศิริ

  145.

ม.4/12

เลขที่ 27

น.ส.ปิญชาน์ ปลื้มจิตร

  146.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.คนธรส วิบูลย์วงศรี

  147.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.ภัทรภร. น้อยจุ้ย

  148.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.เขมิกา บุญเรือง

  149.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัชชา วงศ์วรกมล

30 มิ.ย. 59 150.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.กุลธิดา เชาวลิต

  151.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กุลสตรี ศรีแสง 

1 ก.ค. 59 152.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.วิไลพรรณ ใจมั่น

3 ก.ค. 59 153.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.อรพิมพ์  สีทองหลาง

  154.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.พรพิตา ดีมารยาตร์

  155.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.โยษิตา ประบุญเรือง

4 ก.ค. 59 156.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ

  157.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.อารยา สุคำหล้า

5 ก.ค. 59 158.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.ชลิดา บัวพัฒน์

6 ก.ค. 59 159.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.สิริโชคนภา  กมล

  160.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.กานต์รวี เฉลิมเมือง

  161.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.พิมพ์ชนก ใบยพฤกษ์

7 ก.ค. 59 162.

ม.4/8

เลขที่ 29

น.ส.รินทร์ลภัส สุวัฒน์ธนากร

10 ก.ค. 59 163.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.ภานุชนารถ ชาญอสิกุลพิทยา

16 ก.ค. 59 164.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ธัญย์ชนก  ทองดีนอก

21 ก.ค. 59 165.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.ดาพวรรณ บุญที 

  166.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ 

7 ส.ค. 59 167.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.นภัสสร ศิริกุล

7 ก.ย. 59 168.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.นริศรา จันทะปัสสา

12 ก.ย. 59 169.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.สุนิลตรา  ราชสีห์