ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 5

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

24 มิ.ย. 59 1.

ม.4/8

เลขที่ 4

น.ส.ธัญลักษณ์  ลิ้มธาดาคณานนท์

  2.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ธัญชนก เลิศเผ่าปัญญา

  3.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.ศรันญภัฏค์ ศรใส

  4.

ม.4/8

เลขที่ 10

น.ส.ศิโรรัตน์ ยศทอง

  5.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ภูษรี  เต็มบุญเกียรติ

  6.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.ธัญวรัตน์ เลิศเผ่าปัญญา

  7.

ม.4/8

เลขที่ 35

น.ส.รินรดา ธรรมนิภานนท์

  8.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.นลินรัตน์  เกลอแก้ว

  9.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา   กิจประเสริฐผล

  10.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.ภารดี ทองเเตร

  11.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.เพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

  12.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.เพ็ญพิชชา  รินลำพา

  13.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.อาทิตยา เรืองรายวัน

  14.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม

  15.

ม.4/8

เลขที่ 18

น.ส.วราลักษณ์ สี่

  16.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ปัณฑิตา อุทุมภา

  17.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.ดุสิตา เกตุรักษา

  18.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.วรรรรัตน์ ฟางทสวัสดิ์

  19.

ม.4/8

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญานุช ปานแก้ว  

  20.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ญาณพร ทิพยมณฑล

  21.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.รินดา พุกอั้ว

  22.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.ชนิกานต์ อิ่มที่สุด

  23.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.อริสรา สุกหอม

25 มิ.ย. 59 24.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.สุปัญญา จำปาทองเทศ

  25.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กรกช นิธิธราดล 

  26.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ณิชกมล สายจันทร์

  27.

ม.4/8

เลขที่ 11

น.ส.สวิชญา เเละใจดี

  28.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อภิญญา พันสวัสดิ์

  29.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.กัญญาณัฐ  ภูมิวัตร

  30.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.เสาวรส สุริยาวงศ์

  31.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.ไอรีน อังก๊าศ

  32.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.ธัญชนก ศรีเสมอ

  33.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐชยา จิวสุวรรณ์

  34.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์

  35.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.สุทธิดา หิรัญเอกทวี

  36.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สิริกัญญา คงสวัสดิ์

  37.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.นภัสสร นพคุณ

  38.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.มณฑิญา ขลุ่ยศรีตระกูล

  39.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.มธุรดา   เปรมานุพันธ์

  40.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.จารุวรรณ  นามูล

  41.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.จินต์จุฑา  ภาคพร

  42.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.มนัญชนก เติมเดชศรีสกุล

  43.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.วรนิษฐา ตั้งสุวรรณศรี

  44.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.อนุตตรีย์ อุ่นเรือน

  45.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.อภิชญา เย็นจิตรพิสมัย

  46.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ธิติมา  สมควรเจริญดี

  47.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.สโรชา พิสุทธิพจน์

  48.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ปาณิศา  แสงสิริวิโรจน์

  49.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐวศา พูลศิลป์

26 มิ.ย. 59 50.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.วันวิสาข์  สายมายา

  51.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ภาพิมล นาคสอิ้ง

  52.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.วรารัตน์  กระจาย 

  53.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.พลอยชนก นิดกระโทก

  54.

ม.4/8

เลขที่ 31

น.ส.อรณิชา ปะลิเตสังข์

  55.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.ชนกสุดา งามพรม

  56.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.จิรัชญา น้อยทัยสง

  57.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.ฉัตรสิริ กอมรัมย์

  58.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ กัลยาณมิตร

  59.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

  60.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.วธุรพจน์ มะโนรา

  61.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.กันธิชา สังข์สุข

  62.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ศศลักษณ์ ตรีโสภา

  63.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพ

  64.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.นาถสุชา สิทธิวรนันท์

  65.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.กชกร  โพธิ์เย็น

  66.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.เบญจกาญ ระดากรณ์

  67.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.วาสนา ปู่ห้วยพร

  68.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.มัณฑิตา สงวนบุญ

  69.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.บษบา พรมวัน

  70.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.ขนิษฐ เกตุชัยเจริญ

  71.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.ชนจันทร์ แสงประเสริฐ

  72.

ม.4/8

เลขที่ 16

น.ส.พลอยไพลิน ยังสูงเนิน

  73.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.นุศรา ดีไว

  74.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.สิริญา  แสนคำอ้อ 

  75.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.ปัทมา  เนื้อทอง

27 มิ.ย. 59 76.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.อดิภา อาจหาญ 

  77.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ขนิษฐา พวงพั่ว

  78.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.ชวิศา สถิรทัศน์

  79.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.พัชรณัฐ  ศรีวะสุทธิ์   

  80.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.ปทิตตา วรสวัสดิ์

  81.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.มินตรา ยามันสะบีดีน

  82.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ชาลิสา หนูเมือง

  83.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.นุชวรา มูลแก้ว

  84.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.กุลนาถ สุคงคารัตนกุล

  85.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.เครือวัลย์ คณิตไธสง

  86.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัสนันท์ เจษฎาธนาดี

  87.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.สุภาพร ผ่านแผ้ว

  88.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.สุภัสสรา    ศรีโยหะ  

28 มิ.ย. 59 89.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.โสรยา พูดเพราะ

  90.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.นริศรา กลั่นหอม

  91.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.วรินยุพา   จอกทอง

  92.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.ภัคจิรา  ขุนอาจ

  93.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.พิชดาพร เหลี่ยมพิมา

  94.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.นริศรา แสงศัพท์

  95.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.เอื้อมพร กลัดเจริญ

  96.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.อรอุมา เลิศสุทธิผล

  97.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ดวงกมล พิลาสุข

  98.

ม.4/8

เลขที่ 22

น.ส.ชัชรีย์ เวียงด้าน

  99.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.นภัสนันท์ ว่องโชติพันธ์

  100.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.ปณาลี ยุทธนานุกูล

  101.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ธีรดา บุญฮ้าว

  102.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.สุธินี ศรีนุเคราะห์

  103.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.อนันตา กุลศิริ

  104.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ศศิธร ฉันท์ศิริรักษ์

29 มิ.ย. 59 105.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.สรารินทร์ อิ่มพันธุ

  106.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ซาฟานา บราฮิม

  107.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.เขมอัษญาณ์   วรพัทธ์วิจิตร

  108.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.วรดา ธุวพรนิธิ 

  109.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.สุจิต วงษ์ใหญ่

  110.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.พีเฟอร์โจนส์ ดอกคำ

  111.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.ปภาดา ศรีอนรรฆวานิช

  112.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

  113.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.รุ่งฟ้า เจริญสาย

  114.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรทิยา หาญภูบาลศิริ

  115.

ม.4/12

เลขที่ 27

น.ส.ปิญชาน์ ปลื้มจิตร

  116.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.คนธรส วิบูลย์วงศรี

  117.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.ภัทรภร. น้อยจุ้ย

  118.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.เขมิกา บุญเรือง

  119.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัชชา วงศ์วรกมล

  120.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.วราพร แก่กล้า 

  121.

ม.4/8

เลขที่ 34

น.ส.นรกมล  พงษ์สุระ 

30 มิ.ย. 59 122.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.กุลสตรี ศรีแสง

1 ก.ค. 59 123.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.วิไลพรรณ ใจมั่น

  124.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.ภารดี  ทองแตร 

  125.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.ปัณฑารีย์ ประจญ

  126.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.นวรัตน์ คงเครือพพันธุ์

3 ก.ค. 59 127.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.อรพิมพ์  สีทองหลาง

  128.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.กุลนิษฐ์ ตาตะกา

  129.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ   กัลยาณมิตร

  130.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.กชกร  โพธิ์เย็น

  131.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.พรพิตา ดีมารยาตร์

  132.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.โยษิตา ประบุญเรือง

4 ก.ค. 59 133.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ

  134.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.อัญมณี ศรีระกิจ

  135.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ชญาดา บุญธรรม

  136.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.อารยา สุคำหล้า

5 ก.ค. 59 137.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.ชลิดา บัวพัฒน์

  138.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.ไอรฎา วิมลสุข

6 ก.ค. 59 139.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.กมลวรรณ  ใจยั่งยืน

  140.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.สุพัตรา   ภูมิแดนดิน

  141.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.สิริโชคนภา  กมล

  142.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.นันทิยา    ธุระธรรม

  143.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.กานต์รวี เฉลิมเมือง

  144.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.พิมพ์ชนก ใบยพฤกษ์

7 ก.ค. 59 145.

ม.4/8

เลขที่ 29

น.ส.รินทร์ลภัส สุวัฒน์ธนากร

8 ก.ค. 59 146.

ม.4/8

เลขที่ 19

น.ส.วริศรา  บุญปัญญา

10 ก.ค. 59 147.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.ภานุชนารถ ชาญอสิกุลพิทยา

12 ก.ค. 59 148.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.เมธาวี คล้ายสิงห์

16 ก.ค. 59 149.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.พรปวีณ์  แซ่เตีย

  150.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ธัญย์ชนก  ทองดีนอก

21 ก.ค. 59 151.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.ดาพวรรณ บุญที 

  152.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ 

22 ก.ค. 59 153.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.วิศรุตา ราศรี

24 ก.ค. 59 154.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.อารียา คำไฮ

  155.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.ศศิกานต์ มอญขาม

28 ก.ค. 59 156.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส. นภัสสร ปรีหะจินดา

3 ส.ค. 59 157.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.ธันย์ชนก ฉัตรโสวรรณ

7 ส.ค. 59 158.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.นภัสสร ศิริกุล

25 ส.ค. 59 159.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ

7 ก.ย. 59 160.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.นริศรา จันทะปัสสา

12 ก.ย. 59 161.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.สุนิลตรา  ราชสีห์