ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 6

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

1 ก.ค. 59 1.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.ภารดี  ทองแตร 

  2.

ม.4/8

เลขที่ 10

น.ส.ศิโรรัตน์ ยศทอง

  3.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ปัณฑิตา อุทุมภา

  4.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.ปัณฑารีย์ ประจญ

  5.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร

  6.

ม.4/8

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญานุช ปานแก้ว

  7.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.ธัญวรัตน์ เลิศเผ่าปัญญา

  8.

ม.4/8

เลขที่ 35

น.ส.รินรดา ธรรมนิภานนท์

  9.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.มนัญชนก เติมเดชศรีสกุล

  10.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.นวรัตน์ คงเครือพันธุ์

  11.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.พลอยชนก  นิดกระโทก

  12.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.นลินรัตน์  เกลอแก้

  13.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.ชนิกานต์ อิ่มที่สุด

  14.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม 

  15.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.สุธินี ศรีนุเคราะห์

  16.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.ศรันญภัฏค์ ศรีใส

  17.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.อริสรา สุกหอม

  18.

ม.4/8

เลขที่ 31

น.ส.อรณิชา ปะลิเตสังข์

2 ก.ค. 59 19.

ม.4/8

เลขที่ 18

น.ส.วราลักษณ์ สี่

  20.

ม.4/8

เลขที่ 22

น.ส.ชัชรี์ เวียงด้าน

  21.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.จารุวรรณ  นามูล

  22.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.จินต์จุฑา ภาคพร

  23.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.สิริญา  แสนคำอ้อ 

  24.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.วรนิษฐา ตั้งสุวรรณศรี

  25.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.นริศรา แสงศัพท์

  26.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.อาทิตยา เรืองรายวัน

  27.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.สุภาพร ผ่านแผ้ว

  28.

ม.4/8

เลขที่ 11

น.ส.สวิชญา เเละใจดี

  29.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.ดุสิตา เกตุรักษา

  30.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.กัญญาณัฐ ภูมิวัตร

  31.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ปาณิศา แสงสิริวิโรจน์

  32.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.ภัคจิรา  ขุนอาจ

  33.

ม.4/8

เลขที่ 4

น.ส.ธัญลักษณ์ ลิ้มธาดาคณานนท์

  34.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กรกช นิธิธราดล

  35.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.เพ็ญพิชชา   รินลำพา

  36.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ขนิษฐา พวงพั่ว

  37.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ณิชกมล สายจันทร์

  38.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.สโรชา พิสุทธิพจน์

  39.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.เบญจกาญ ระดากรณ์

  40.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.ยุพารินทร์ มโนสา

  41.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.สุปัญญา จำปาทองเทศ

  42.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.มธุมิศร  เงินทองสัมฤทธิ์

3 ก.ค. 59 43.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.วรรณรัตน์ ฟางทสวัสดิ์

  44.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ธิติมา สมควรเจริญดี

  45.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.ชนกสุดา งามพรม

  46.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.จิรัชญา น้อยทัยสง

  47.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ธัญชนก เลิศเผ่าปัญญา

  48.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.อรพิมพ์  สีทองหลาง

  49.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.นาถสุชา สิทธิวรนันท์

  50.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อภิญญา พันสวัสดิ์

  51.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.บุษบา พรมวัน

  52.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ   กัลยาณมิตร

  53.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.กุลนิษฐ์ ตาตะกา

  54.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐวศา พูลศิลป์

  55.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.กชกร  โพธิ์เย็น

  56.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ภาพิมล นาคสอิ้ง

  57.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐชยา จิวสุวรรณ์ 

  58.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.มณฑิญา ขลุ่ยศรีตระกูล

  59.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.อดิภา อาจหาญ

  60.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.ธัญชนก ศรีเสมอ 

  61.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.นภัสสร นพคุณ 

  62.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์ 

  63.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.โยษิตา ประบุญเรือง

  64.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.โยษิตา ประบุญเรือง

  65.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.เขมอัษญาณ์  วรพัทธ์วิจิตร

  66.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.พรพิตา ดีมารยาตร์

  67.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.กุลนาถ สุคงคารัตนกุล

  68.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.นุศรา ดีไว

  69.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ 

  70.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.ปณาลี ยุทธนานุกูล

  71.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.ชวิศา สถิรทัศน์

  72.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พัชรณัฐ  ศรีวะสุทธิ์

4 ก.ค. 59 73.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.สรารินทร์ อิ่มพันธุ์

  74.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ศศิธร ฉันท์ศิริรักษ์

  75.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.มินตรา  ยามันสะบีดีน

  76.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.เพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

  77.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.วรารัตน์ กระจาย

  78.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ

  79.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.ไอรีน อังก๊าศ

  90.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.มธุรดา   เปรมานุพันธ์

  91.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ชาลิสา  หนูเมือง

  92.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.นุชวรา  มูลแก้ว

  93.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.อัญมณี ศรีระกิจ

  94.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ชญาดา บุญธรรม

  95.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.อารยา สุคำหล้า

5 ก.ค. 59 96.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.สุภัสสรา   ศรีโยหะ

  97.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.สุจิต วงษ์ใหญ่

  98.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.พีเฟอร์โจนส์ ดอกคำ

  99.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.วรดา ธุวพรนิธิ

  100.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ดวงกมล พิลาสุข

  101.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.นภัสนันท์ ว่องโชติพันธ์

  102.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.สุนันทา สุขวาสนะ

  103.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ซาฟานา บราฮิม

  104.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.วรินดา   พุกอั้ว

  105.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัสนันท์ เจษฎาธนาดี

  106.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ธีรดา บุญฮ้าว

  107.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.มัณฑิตา สงวนบุญ

  108.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.ชลิดา บัวพัฒน์

  109.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.วรินยุพา   จอกทอง

6 ก.ค. 59 110.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.ปภาดา ศรีอนรรฆวานิช

  111.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.รุ่งฟ้า เจริญสาย

  112.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

  113.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.กมลวรรณ  ใจยั่งยืน

  114.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.ขนิษฐ เกตุชัยเจริญ

  115.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.เอื้อมพร กลัดเจริญ

  116.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.สุพัตรา   ภูมิแดนดิน

  117.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.สิริโชคนภา  กมล

  118.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.นันทิยา    ธุระธรรม

  119.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.กานต์รวี เฉลิมเมือง

  120.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.พิมพ์ชนก ใบยพฤกษ์

  121.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ภูษรี เต็มบุญเกียรติ

  122.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.อนุตตรีย์ อุ่นเรือน

  123.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ศศลักษณ์ ตรีโสภา

7 ก.ค. 59 124.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.ปทิตตา วรสวัสดิ์

  125.

ม.4/8

เลขที่ 29

น.ส.รินทร์ลภัส สุวัฒน์ธนากร

  126.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วันวิสาข์ สายมายา

  127.

ม.4/8

เลขที่ 34

น.ส.นรกมล. พงษ์สุระ

8 ก.ค. 59 128.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.วราพร แก่กล้า

9 ก.ค. 59 129.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.อนันตา กุลศิริ

  130.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สิริกัญญา คงสวัสดิ์

  131.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.สุทธิดา หิรัญเอกทวี

10 ก.ค. 59 132.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.ภานุชนารถ ชาญอสิกุลพิทยา

  133.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.ไอรฎา วิมลสุข

12 ก.ค. 59 134.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.เมธาวี คล้ายสิงห์

16 ก.ค. 59 135.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.พรปวีณ์  แซ่เตีย

  136.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ธัญย์ชนก  ทองดีนอก

21 ก.ค. 59 137.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.ดาพวรรณ บุญที 

22 ก.ค. 59 138.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา   กิจประเสริฐผล

  139.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.วิศรุตา ราศรี

24 ก.ค. 59 140.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.อารียา คำไฮ

  141.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.ศศิกานต์ มอญขาม

28 ก.ค. 59 142.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส. นภัสสร ปรีหะจินดา

  143.

ม.4/12

เลขที่ 27

น.ส.ปิญชาน์ ปลื้มจิตร

  144.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.ภัทรภร น้อยจุ้ย

  145.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.วธุรพจน์ มะโนรา

  146.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.กันธิชา สังข์สุข

  147.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัชชา วงศ์วรกมล

  148.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.เขมิกา  บุญเรือง

  149.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส..คนธรส วิบูลย์วงศรี

1 ส.ค. 59 150.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรทิยา หาญภูบาลศิริ

3 ส.ค. 59 151.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.ธันย์ชนก ฉัตรโสวรรณ

7 ส.ค. 59 152.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.นภัสสร ศิริกุล

  153.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

8 ส.ค. 59 154.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ขนิษฐา หวงห้าม

17 ส.ค. 59 155.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.ปภาดา ศรีอนรรฆวานิช

  156.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.รุ่งฟ้า นามสกุลเจริญสาย

  157.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.โสรยา พูดเพราะ

  158.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.นริศรา กลั่นหอม

  159.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ธีรดา บุญฮ้าว

18 ส.ค. 59 160.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.กุลธิดา เชาวลิต

27 ส.ค. 59 161.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.สุปัญญา จำปาทองเทศ

7 ก.ย. 59 162.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.นริศรา จันทะปัสสา

12 ก.ย. 59 163.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.สุนิลตรา  ราชสีห์