ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 7

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

16 ก.ค. 59 1.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม 

  2.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ

  3.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.ชนิกานต์ อิ่มที่สุด

  4.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.ธัญย์ชนก  ทองดีนอก

17 ก.ค. 59 5.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.สุปัญญา จำปาทองเทศ

18 ก.ค. 59 6.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.ปณาลี ยุทธนานุกูล

19 ก.ค. 59 7.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.วราพร แก่กล้า

20 ก.ค. 59 8.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.ศรันญภัฏค์ ศรีใส

  9.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.ชนกสุดา งามพรม

  10.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.ภารดี ทองแตร

  11.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ภาพิมล นาคสอิ้ง

  12.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.เบญจกาญ ระดากรณ์

  13.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.อริสรา สุกหอม

  14.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.พลอยชนก  นิดกระโทก

  15.

ม.4/8

เลขที่ 16

น.ส.พลอยไพลิน ยังสูงเนิน

  16.

ม.4/8

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญานุช ปานแก้ว

  17.

ม.4/8

เลขที่ 10

น.ส.ศิโรรัตน์ ยศทอง

  18.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วันวิสาข์  สายมายา

  19.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.นลินรัตน์   เกลอแก้ว

  20.

ม.4/8

เลขที่ 18

น.ส.วราลักษณ์  สี่

21 ก.ค. 59 21.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.ดาพวรรณ บุญที 

22 ก.ค. 59 22.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ธิติมา สมควรเจริญดี

  23.

ม.4/8

เลขที่ 19

น.ส.วริศรา   บุญปัญญา

  24.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.อาทิตยา เรืองรายวัน

  25.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา   กิจประเสริฐผล

  26.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.วรรณรัตน์ ฟางทสวัสดิ์

  27.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐชยา จิวสุวรรณ์

  28.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.วิศรุตา ราศรี

  29.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กรกช นิธิธราดล

23 ก.ค. 59 30.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.มนัญชนก เติมเดชศรีสกุล

  31.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.กัญญาณัฐ ภูมิวัตร

  32.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ปัณฑิตา อุทุมภา

  33.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.ไอรีน อังก๊าศ

  34.

ม.4/

เลขที่ 35

น.ส.รินรดา ธรรมนิภานนท์

  35.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.เพ็ญพิชชา    รินลำพา

  36.

ม.4/8

เลขที่ 31

น.ส.อรณิชา ปะลิเตสังข์

  37.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.ดุสิตา เกตุรักษา

24 ก.ค. 59 38.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.นาถสุชา สิทธิวรนันท์

  39.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.สิริญา  แสนคำอ้อ

  40.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.วรินดา พุกอั้ว

  41.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.สุธินี  ศรีนุเคราะห์ 

  42.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สิริกัญญา  คงสวัสดิ์

  43.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ภาพิมล นาคสอิ้ง

  44.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.ไอรฎา วิมลสุข

  45.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สิริกัญญา  คงสวัสดิ์

  46.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.สุทธิดา หิรัญเอกทวี

  47.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.กชกร  โพธิ์เย็น

  48.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.จินต์จุฑา  ภาคพร

  49.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.มธุรดา   เปรมานุพันธ์

  50.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา   กิจประเสริฐผล

  52.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.อารียา คำไฮ

  53.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.มธุมิศร  เงินทองสัมฤทธิ์

  54.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.ศศิกานต์ มอญขาม

26 ก.ค. 59 55.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.ปทิตตา วรสวัสดิ์

28 ก.ค. 59 56.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส. นภัสสร ปรีหะจินดา

  57.

ม.4/12

เลขที่ 27

น.ส.ปิญชาน์ ปลื้มจิตร

  58.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.ภัทรภร น้อยจุ้ย

  59.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.วธุรพจน์ มะโนรา

  60.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.กันธิชา สังข์สุข

  61.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.ณัชชา วงศ์วรกมล

  62.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.เขมิกา  บุญเรือง

  63.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส..คนธรส วิบูลย์วงศรี

29 ก.ค. 59 64.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์

  65.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.มณฑิญา ขลุ่ยศรีตระกูล

  66.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.ธัญชนก ศรีเสมอ

  67.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.โยษิตา ประบุญเรือง

  68.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.นภัสส นพคุณ

  69.

ม.4/8

เลขที่ 4

น.ส.ธัญลักษณ์ ลิ้มธาดาคณานนท์

30 ก.ค. 59 70.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ธัญชนก เลิศเผ่าปัญญา

  71.

ม.4/8

เลขที่ 11

น.ส.สวิชญา เเละใจดี

  72.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร

  73.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.กุลนาถ สุคงคารัตนกุล

31 ก.ค. 59 74.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ณิชกมล สายจันทร์

  75.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.อดิภา อาจหาญ 

  76.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ชญาดา บุญธรรม 

  77.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.ปัณฑารีย์ ประจญ

  78.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.นุศรา ดีไว

1 ส.ค. 59 79.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.กานต์รวี เฉลิมเมือง

  80.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.พิมพ์ชนก ใบยพฤกษ์

  81.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรทิยา หาญภูบาลศิริ

  82.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.นวรัตน์ คงเครือพันธุ์

  83.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ภูษรี เต็มบุญเกียรติ

  84.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.อนุตตรีย์ อุ่นเรือน

2 ส.ค. 59 85.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.ภัคจิรา  ขุนอาจ

  86.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.อนันตา กุลศิริ

3 ส.ค. 59 87.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.จิรัชญา น้อยทัยสง

  88.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.สรารินทร์ อิ่มพันธุ์

  89.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

  90.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.กมลวรรณ ใจยั่งยืน

  91.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.รุ่งฟ้า เจริญสาย

  92.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.มัณฑิตา สงวนบุญ

  93.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ซาฟานา บราฮิม

  94.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.ชวิศา สถิรทัศน์

  95.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.พัชรณัฐ ศรีวะสุทธิ์

  96.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐวศา พูลศิลป์

  97.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.สุจิต วงษ์ใหญ่

  98.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อภิญญา พันสวัสดิ์

  99.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.ธันย์ชนก ฉัตรโสวรรณ

  100.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.วรดา ธุวพรนิธิ

4 ส.ค. 59 101.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ขนิษฐา พวงพั่ว

  102.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ศศิธร ฉันท์ศิริรักษ์

  103.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ดวงกมล พิลาสุข

  104.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัสนันท์ เจษฎาธนาดี

  105.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ชาลิสา หนูเมือง

  106.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.นุชวรา  มูลแก้ว

5 ส.ค. 59 107.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.สโรชา พิสุทธิพจน์

  108.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.อภิชญา เย็นจิตรพิสมัย

  109.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.ธัญวัตน์ เลิศเผ่าปัญญา

6 ส.ค. 59 110.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.สุภาพร ผ่านแผ้ว

7 ส.ค. 59 111.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ศศลักษณ์ ตรีโสภา

  112.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.นภัสสร ศิริกุล

  113.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.เพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

  114.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.จารุวรรณ นามูล

  115.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.สุนันทา สุขวาสนะ

  116.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.พีเฟอร์โจนส์ ดอกคำ

  117.

ม.4/8

เลขที่ 22

น.ส.ชัชรีย์ เวียงด้าน

  118.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

8 ส.ค. 59 119.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.นริศรา แสงศัพท์

9 ส.ค. 59 120.

ม.4/8

เลขที่ 48

น.ส.นรกมล  พงษ์สุระ

  121.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.วรินยุพา   จอกทอง

  123.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.วรารัตน์ กระจาย

  124.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.เขมอัษญาณ์  วรพัทธ์วิจิตร

  125.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.มินตรา ยามันสะบีดีน

  126.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.ชลิดา บัวพัฒน์

12 ส.ค. 59 127.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.ขนิษฐ เกตุชัยเจริญ

13 ส.ค. 59 128.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.บุษบา พรมวัน

14 ส.ค. 59 129.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.กุลนิษฐ์ ตาตะกา 

17 ส.ค. 59 130.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.ปภาดา ศรีอนรรฆวานิช

  131.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.โสรยา พูดเพราะ

  132.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.นริศรา กลั่นหอม

  133.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ธีรดา บุญฮ้าว

21 ส.ค. 59 134.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.นภัสนันท์ ว่องโชติพันธ์

  135.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.เสาวรส สุริยาวงศ์

22 ส.ค. 59 136.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัสนันท์ เจษฎาธนาดี

  137.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.พรพิตา ดีมารยาตร์

23 ส.ค. 59 138.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.อรพิมพ์ สีทองหลาง 

24 ส.ค. 59 139.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

27 ส.ค. 59 140.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.วรนิษฐา ตั้งสุวรรณศรี

  141.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.กุลธิดา เชาวลิต

28 ส.ค. 59 142.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.เอื้อมพร กลัดเจริญ  

3 ก.ย. 59 143.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.อัญมณี ศรีะกิจ

6 ก.ย. 59 144.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.พิชดาพร เหลี่ยมพิมาย

7 ก.ย. 59 145.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.นันทิยา ธุระธรรม

  146.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.สุพัตรา ภูมิแดนดิน

11 ก.ย. 59 147.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.เมธาวี คล้ายสิงห์

12 ก.ย. 59 148.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.สุนิลตรา  ราชสีห์ 

  149.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ กัลยาณมิตร

  150.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.ยุพารินทร์ มโนสา

  151.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.จิรวรรณ วังคำลุน