ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 9

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

29 ก.ค. 59 1.

ม.4/8

เลขที่ 4

น.ส.ธัญลักษณ์ ลิ้มธาดาคณานนท์

  2.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.ชนิกานต์ อิ่มที่สุด

  3.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.สปัญญา จำปาทองเทศ

  4.

ม.4/8

เลขที่ 10

น.ส.ศิโรรัตน์ ยศทอง

  5.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.ไอรฎา วิมลสุข

  6.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.มนัญชนก เติมเดชศรีสกุล

  7.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ปัณฑิตา อุทุมภา

  8.

ม.4/8

เลขที่ 19

น.ส.วริศรา  บุญปัญญา

  9.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม 

  10.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.อริสรา สุกหอม

  11.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.นลินรัตน์ เกลอแก้ว

  12.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.วรรณรัตน์ ฟางทสวัสดิ์

  13.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.ภารดี ทองเเตร

  14.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.สิริญา  แสนคำอ้อ

30 ก.ค. 59 15.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.อาทิตยา เรืองรายวัน

  16.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.กัญญาณัฐ ภูมิวัต

  17.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ธัญชนก เลิศเผ่าปัญญา

  18.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา   กิจประเสริฐผล

  19.

ม.4/8

เลขที่ 18

น.ส.วราลักษณ์    สี่

  20.

ม.4/8

เลขที่ 11

น.ส.สวิชญา เเละใจดี

  21.

ม.4/8

เลขที่ 16

น.ส.พลอยไพลิน ยังสูงเนิน

  22.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร

  23.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.ชนกสุดา งามพรม

  24.

ม.4/8

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญานุช ปานแก้ว

  25.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.ดุสิตา เกตุรักษา

  26.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ภาพิมล นาคสอิ้ง

  27.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.นภัสสร ปรีหะจินดา

31 ก.ค. 59 28.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ณิชกมล สายจันทร์

  29.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.พลอยชนก  นิดกระโทก

  30.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.ไอรีน  อังก๊าศ

  31.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐชยา จิวสุวรรณ์

  32.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์ 

  33.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.มณฑิญา ขลุ่ศรีตระกูล

  34.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.อดิภา อาจหาญ 

  35.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ชญาดา บุญธรรม 

  36.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ธิติมา สมควรเจริญดี

  37.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.นภัสสร นพคุณ

  38.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.กุลนาถ สุคงคารัตนกุล

  39.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.มธุมิศร  เงินทองสัมฤทธิ์

  40.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.ศรันญภัฏค์ ศรีใส

  41.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กรกช นิธิธราดล

  42.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.นุศรา ดีไว

  43.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.ปัณฑารีย์ ประจญ

  44.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.จินต์จุฑา  ภาคพร

1 ส.ค. 59 45.

ม.4/8

เลขที่ 31

น.ส.อรณิชา ปะลิเตสังข์

  46.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.ปทิตตา วรสวัสดิ์

  47.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.กานต์รวี เฉลิมเมือง

  48.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.พิมพ์ชนก ใบยพฤกษ์

  49.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.ภัทรทิยา หาญภูบาลศิริ

  50.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ภูษรี เต็มบุญเกียรติ

  51.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วันวิสาข์ สายมายา

  52.

ม.4/12

เลขที่ 30

น.ส.อนุตตรีย์ อุ่นเรือน

  53.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.มธุรดา   เปรมานุพันธ์  

2 ส.ค. 59 54.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.ปณาลี ยุทธนานุกูล

  55.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.เครือวัลย์ คณิตไธสง

  56.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.ภัคจิรา  ขุนอาจ

3 ส.ค. 59 57.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.สรารินทร์ อิ่มพันธุ์

  58.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

  59.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.กมลวรรณ ใจยั่งยืน

  60.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.จิรัชญา น้อยทัยสง

  61.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.มัณฑิตา สงวนบุญ

  62.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.ชวิศา สถิรทัศน์

  63.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พัชรณัฐ ศรีวะสุทธิ์

  64.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐวศา พูลศิลป์

  65.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ซาฟานา บราฮิม

  66.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.สุจิต วงษ์ใหญ่

  67.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.เพ็ญพิชชา รินลำพา

  68.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อภิญญา พันสวัสดิ์

  69.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.ธันย์ชนก ฉัตรโสวรรณ

7 ส.ค. 59 70.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.อนันตา กุลศิริ

  71.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ขนิษฐา พวงพั่ว

  72.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ศศิธร ฉันท์ศิริรักษ์

  73.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ดวงกมล พิลาสุข

  74.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ชาลิสา หนูเมือง

  75.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.นุชวรา  มูลแก้ว

5 ส.ค. 59 76.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ

  77.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.สโรชา พิสุทธิพจน์

  78.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.อภิชญา เย็นจิตรพิสมัย

  79.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.ธัญวัตน์ เลิศเผ่าปัญญา

  80.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.กชกร  โพธิ์เย็น

6 ส.ค. 59 81.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.สุภาพร ผ่านแผ้ว

7 ส.ค. 59 82.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ศศลักษณ์ ตรีโสภา

  83.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.จารุวรรณ นามูล

  84.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.ดาพวรรณ บุญที 

  85.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.สุนันทา สุขวาสนะ

  86.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.พีเฟอร์โจนส์ ดอกคำ

  87.

ม.4/8

เลขที่ 22

น.ส.ชัชรีย์ เวียงด้าน

  88.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

8 ส.ค. 59 89.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.นริศรา แสงศัพท์

9 ส.ค. 59 90.

ม.4/8

เลขที่ 48

น.ส.นรกมล  พงษ์สุระ

  91.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.รุ่งฟ้า   เจริญสาย

  92.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.วรินยุพา   จอกทอง

  93.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.วรารัตน์ กระจาย

  94.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.เขมอัษญาณ์  วรพัทธ์วิจิตร

  95.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.มินตรา ยามันสะบีดีน

  96.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.รินดา  พุกอั้ว

  97.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.เพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

  98.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.วิศรุตา ราศรี

  99.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.สุนันทา สุขวาสนะ

  100.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.ชลิดา บัวพัฒน์

10 ส.ค. 59 101.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.ธัญชนก ศรีเสมอ

  102.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.วรดา ธุวพรนิธิ

12 ส.ค. 59 103.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.ขนิษฐ เกตุชัยเจริญ

  104.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.นาถสุชา สิทธิวรนันท์

  105.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.วราพร แก่กล้า

13 ส.ค. 59 106.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.บุษบา พรมวัน

14 ส.ค. 59 107.

ม.4/8

เลขที่ 35

น.ส.รินรดา ธรรมนิภานนทื

16 ส.ค. 59 108.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.ศศิกานต์ มอญขาม

17 ส.ค. 59 109.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.ปภาดา ศรีอนรรฆวานิช

  110.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.โสรยา พูดเพราะ

  111.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.นริศรา กลั่นหอม

  113.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ธีรดา บุญฮ้าว

21 ส.ค. 59 114.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.นภัสนันท์ ว่องโชติพันธ์

  115.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.เสาวรส สุริยาวงศ์

  116.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.นวรัตน์ คงเครือพันธุ์

22 ส.ค. 59 117.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัสนันท์ เจษฎาธนาดี

23 ส.ค. 59 118.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.อรพิมพ์ สีทองหลาง 

24 ส.ค. 59 119.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

  120.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.เบญจกาญ ระดากรณ์

27 ส.ค. 59 121.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.วรนิษฐา ตั้งสุวรรณศรี

  122.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.กุลธิดา เชาวลิต

28 ส.ค. 59 123.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.เอื้อมพร กลัดเจริญ  

29 ส.ค. 59 124.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.พรพิตา ดีมารยาตร์

3 ก.ย. 59 125.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.อัญมณี ศรีะกิจ

4 ก.ย. 59 126.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.สุธินี ศรีนุเคราะห์

5 ก.ย. 59 127.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.อารียา คำไฮ

7 ก.ย. 59 128.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.นันทิยา ธุระธรรม

  129.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.สุพัตรา ภูมิแดนดิน

9 ก.ย. 59 130.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.พิมพ์ชนก ใบยพฤกษ์

11 ก.ย. 59 131.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.เมธาวี คล้ายสิงห์

12 ก.ย. 59 132.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.สุนิลตรา  ราชสีห์ 

  133.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ กัลยาณมิตร

  134.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.ยุพารินทร์ มโนสา