ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 11

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

13 ส.ค. 59 1.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.ชนิกานต์ อิ่มที่สุด

  2.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.มธุรดา   เปรมานุพันธ์ 

  3.

ม.4/8

เลขที่ 20

น.ส.ณัฐธิดา   กิจประเสริฐผล

  4.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.นลินรัตน์  เกลอแก้ว

  5.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.วราพร แก่กล้า

  6.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.ไอรฎา วิมลสุข

  7.

ม.4/8

เลขที่ 18

น.ส.วราลักษณ์ สี่

  8.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.พลอยชนก  นิดกระโทก

  9.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.จินต์จุฑา ภาคพร

  10.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.อริสรา สุกหอม

  11.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.ณิชกมล สายจันทร์

  12.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.ธัญวรัตน์ เลิศเผ่าปัญญา

  13.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.ปัณฑารีย์ ประจญ

  14.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม 

  15.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ภาพิมล นาคสอิ้ง

  16.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กรกช นิธิธราดล

14 ส.ค. 59 17.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.จิรัชญา น้อยทัยสง

  18.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.ภารดี  ทองเเตร

  19.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.นงลักษณ์ สุขเกษมสถาพร

  20.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.มนัญชนก เติมเดชศรีสกุล

  21.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ปัณฑิตา อุทุมภา

  22.

ม.4/8

เลขที่ 35

น.ส.รินรดา ธรรมนิภานนท์

  23.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ธิติมา สมควรเจริญดี

  24.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.นุศรา ดีไว

  25.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.เพ็ญพิชชา  รินลำพา  

  26.

ม.4/8

เลขที่ 26

น.ส.ธัญญานุช ปานแก้ว

  27.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.อาทิตยา เรืองรายวัน

  28.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.สิริญา  แสนคำอ้อ

  29.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.วรรณรัตน์ ฟางทสวัสดิ์

15 ส.ค. 59 30.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.ธัญชนก ศรีเสมอ

  31.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.ปทิตตา วรสวัสดิ์

  32.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.นภัสสร นพคุณ

  33.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์

  34.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ภูษรี เต็มบุญเกียรติ

  35.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.ดุสิตา เกตุรักษา

  36.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.ภัคจิรา  ขุนอาจ

  37.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.ณัฐชยา จิวสุวรรณ์

  38.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ขนิษฐา พวงพั่ว

  39.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.สุทธิดา หิรัญเอกทวี

  40.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.สิริกัญญา คงสวัสดิ์

  41.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์

16 ส.ค. 59 42.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.ศศิกานต์ มอญขาม

  43.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.กชกร  โพธิ์เย็น

  44.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.มณฑิญา ขลุ่ยศรีตระกูล 

  45.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ชญาดา บุญธรรม

  46.

ม.4/8

เลขที่ 16

น.ส.พลอยไพลิน  ยังสูงเนิน

  47.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.วรินยุพา   จอกทอง

  48.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.วรารัตน์ กระจาย

  49.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.ศศลักษณ์ ตรีโสภา

  50.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ชาลิสา  หนูเมือง

  51.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.อดิภา อาจหาญ

  52.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.นุชวรา  มูลแก้ว

17 ส.ค. 59 53.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์

  54.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.ปภาดา ศรีอนรรฆวานิช

  55.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.โสรยา พูดเพราะ

  56.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.นริศรา กลั่นหอม

  57.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.ชนกสุดา งามพรม

  58.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส. พรชิตา รัตนเทพ

  59.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ธีรดา บุญฮ้าว

  60.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.ดาพวรรณ บุญที

18 ส.ค. 59 61.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.วันวิสาข์  สายมายา

  62.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ชัญญารัตน์ กิจเจริญวงศ์

19 ส.ค. 59 63.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.สุปัญญา จำปาทองเทศ

  64.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.อภิญญา พันสวัสดิ์

  65.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.ศรันญภัฏค์ ศรีใส

20 ส.ค. 59 66.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.ปณาลี ยุทธนานุกูล

  67.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.ธัญชนก เลิศเผ่าปัญญา

  68.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.กัญญาณัฐ ภูมิวัตร

21 ส.ค. 59 69.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.นภัสนันท์ ว่องโชติพันธ์

  70.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.เสาวรส สุริยาวงศ์

  71.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.นวรัตน์ คงเครือพันธุ์

  72.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.อนันตา  กุลศิริ

  73.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ดวงกมล พิลาสุข

22 ส.ค. 59 74.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัสนันท์ เจษฎาธนาดี

23 ส.ค. 59 75.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐวศา พูลศิลป์

  76.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.พีเฟอร์โจนส์ ดอกคำ

  77.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.เครือวัลย์  คณิตไธสง

24 ส.ค. 59 78.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.มินตรา ยามันสะบีดีน

  79.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.วรรณวิสา ศรีเครือ

  80.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.เบญจกาญ ระดากรณ์

25 ส.ค. 59 81.

ม.4/11

เลขที่ 25

น.ส.พรชิตา รัตนเทพ

26 ส.ค. 59 82.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.จารุวรรณ นามูล

  83.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.มธุมิศร เงินทองสัมฤทธิ์

27 ส.ค. 59 84.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.วรนิษฐา ตั้งสุวรรณศรี

  85.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ กัลยาณมิตร

28 ส.ค. 59 86.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.รินดา  พุกอั้ว 

  87.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.เอื้อมพร กลัดเจริญ  

29 ส.ค. 59 88.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.พรพิตา ดีมารยาตร์

  89.

ม.4/8

เลขที่ 31

น.ส.อรณิชา ปะลิเตสังข์

30 ส.ค. 59 90.

ม.4/8

เลขที่ 34

น.ส.นรกมล พงษ์สุระ

3 ก.ย. 59 91.

ม.4/8

เลขที่ 19

น.ส.วริศรา  บุญปัญญา

  92.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พัชรณัฐ ศรีวะสุทธิ์

4 ก.ย. 59 93.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.สุธินี ศรีนุเคราะห์

5 ก.ย. 59 94.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.อารียา คำไฮ

  95.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.นริศรา    แสงศัพท์

6 ก.ย. 59 96.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.ชวิศา สถิรทัศน์

  97.

ม.4/10

เลขที่ 45

น.ส.อภิชญา    เย็นจิตรพิสมัย์

  98.

ม.4/10

เลขที่ 44

น.ส.สโรชา พิสุทธิพจน์ 

  99.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.สุภาพร ผ่านแผ้ว

  100.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.เพชรรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ 

7 ก.ย. 59 101.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.วรดา  ธุวพรนิธิ

  102.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.กานต์รวี เฉลิมเมือง

10 ก.ย. 59 103.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.กุลธิดา เชาวลิต

11 ก.ย. 59 104.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.ปัณฑารีย์ ประจญ

  105.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.กมลวรรณ ใจยั่งยืน

  106.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ดวงกมล  ใจยั่งยืน

12 ก.ย. 59 107.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.สุนิลตรา  ราชสีห์ 

  108.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.มีนาฉัฏฐมะ กัลยาณมิตร

  109.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.ยุพารินทร์ มโนสา