ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 1

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

26 พ.ค. 60 1.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.วชิรญา เสนีวงศ์ณอยุธยา

  2.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.ธัญภัค ผิวอ่อน

  3.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.ไรวินท์ เกษปัญญารักษ์

  4.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.เพียงออ สุรบัณฑิตกุล

  5.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.นริศรา สมอทอง

  6.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.วรัญญา หล้าคอม

  7.

ม.4/11

เลขที่ 6

น.ส.อนิตา พานเงิน

  8.

ม.4/12

เลขที่ 21

น.ส.ปทิตตา สุศิวะ 

  9.

ม.4/12

เลขที่ 4

น.ส.พิชามญชุ์  เลวัน

  10.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.พรรณพร สมมิตร

  11.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.ศศิวิมล มิ่งมงคล

  12.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.กัญญารัตน์ จงรวมกลาง

  13.

ม.4/11

เลขที่ 31

น.ส.นวิยา สวนแก้ว

  14.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.ศศิวิมล มิ่งมงคล

  15.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.โยษิตา  โพธิศรีทอง

  16.

ม.4/11

เลขที่ 4

น.ส.เพชรชวาร์   ดวงอาจ

  17.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.จิดาภา  โยติภัย

  18.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.จุฬา   เพิ่มมิตร

  19.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.โชติรส  ธัญภัคฐากร

  20.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.รุจิรดา มังคะละคีรี

  21.

ม.4/11

เลขที่ 38

น.ส.อาทิตยา กล้ำสำโรง

  22.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.สุจิรา อนันตโภคทรัพย์

  23.

ม.4/11

เลขที่ 24

น.ส.ชนิกานต์ พรวิไลชัยสกุล

  24.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.ณัฐสรัลพร รุจิดาลภัสศิริ

  25.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.ปิ่นไพร ปื้มหอม

  26.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.ภควดี ทุ่มจันทรไตร

  27.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.วนิดา โกแวน

  28.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.ชนัดดา บุญเพ็ง

  29.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ณัฏฐกมล ขวัญกิจปฐวี

  30.

ม.4/11

เลขที่ 26

น.ส.ณฤดี อุดมสมุทร

  31.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.ธนพร มีสุข

  32.

ม.4/11

เลขที่ 9

น.ส. ดรุณี ท้วมจอก

  33.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.ธนพร มีสุข

  34.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.สาริศา สังกรณี

  35.

ม.4/

เลขที่

น.ส.อวัสดา สายสกุล

  36.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.ถาวรี  พิมพา

27 พ.ค. 60 37.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.วริศรา บุญวิลัย

  38.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.พิมพ์ลภัส อนันตวิริยะ

  39.

ม.4/11

เลขที่ 10

น.ส.พัชรนันท์ นาอุดม

  40.

ม.4/11

เลขที่ 15

น.ส.อัจฉริยา จันทรี

  41.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.พรพนา อรุณโรจน์โกศล

  42.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.ธีมา ศรีลารัตน์

  43.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.พิมพ์ธิดา  แก้วปัญจะ

  44.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.สุจิรา บุตรเนียม

28 พ.ค. 60 45.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.ไอรีณ ขจรเดชนุกูล

30 พ.ค. 60 46.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.ภัสราภรณ์ แพงแก้ว

  47.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.อลิสา ล้ำนภานุพงษ์

  48.

ม.4/11

เลขที่ 7

น.ส.โอมาพร ยิ้มสง่า

  49.

ม.4/11

เลขที่ 5

น.ส.อติกานต์ สุขประสงค์

  50.

ม.4/11

เลขที่ 35

น.ส.วรรณนิษา  ประศิลป์ชัย

  51.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.สุจิรา บุตรเนียม

  52.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.นวภรณ์ ศรีประเทศ

  53.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.จณิสตา เหลาผา

31 พ.ค. 60 54.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.ปภาดา บุญเถื่อน

1 มิ.ย. 60 55.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.อัญชรีย์ อ่อนจันทร์

  56.

ม.4/10

เลขที่ 38

น.ส.ชลธิชา บาลี

  57.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.ลักษณา ศรีพยัคฆ์

  58.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.กันยา เเสนคำ

  59.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.กรรวี. สุวรรณวิก

  60.

ม.4/10

เลขที่ 37

น.ส.กุลธิดา แก้วมณี 

  61.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.ภักดิพร พลศักดิ์

  62.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ณัฐชยา ผดุงทรงธรรม

  63.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.ธัญญานุช แก้วนิยม

  64.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.พิมลรัตน์ สีน้อย

  65.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.เจนจิรา นาดประนิล

  66.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.รัตนาภรณ์ เหลืองอ่อน

  67.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.วีรวรรณ สารกุล

  68.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.จณิสตา จอมประเสริฐ

  69.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.ชุติกาญจน์ กุลบุตร

  70.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.รุ่งฤดี โกกะพันธ์

  71.

ม.4/

เลขที่ 34

น.ส.กฤติยา ทำมา

  72.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.กีรติ อัครเดชาเกียรติ

  73.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.อนินทร์ชิตา  จันทะคัด

  74.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.อริษา อุดมรักษ์

  75.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.วริศรา อินเจิง

  76.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.นฤมล รากทอง

  77.

ม.4/10

เลขที่ 3

น.ส.ฐิติญากรณ์ ทองไสว

  78.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.จิรวรรณ สอนทองแดง

  79.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.ธนาภรณ์ ขันซ้อน

  80.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ฐิตาภรณ์ ฝ่ายศิลา

  81

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.ยุพเรศ  ใหญ่วงค์

  82.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.ชนิสรา ผดุงหมาย

  83.

ม.4/10

เลขที่ 2

น.ส.สุรภา ศรีนพนันท์

  84.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.อาทิตยา แซ่ตั้ง

  85.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.ภิรัชพร ศรีปราชญ์

  86.

ม.4/10

เลขที่ 20

น.ส.อรัญญากร สีวะโสภา

  87.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.วรรัตน์ ชมภูทีป

  88.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.วีรอร สุระศร

2 มิ.ย. 60 89.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.ภัทราพร  ป้องทัพไทย

  90.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ธนันยวรรณ สิริปุณณนันท์

  91.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.พิชามญชุ์ ธรรมรัชพิมล

  92.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.วรรณฤดี อินทร์วงค์

  93.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.ปรีย์วรา อารมย์สุขโข

  94.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.ณิชาภัทร จันทร์น้อย

  95.

ม.4/9

เลขที่39

น.ส.อริศรา กุซัว

  96.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.มณีทิพย์ ชนะศุภชัย

  97.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.เพ็ญสิริ สมใจ

  98.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.ศิริาภรณ์  สุดจบก

  99.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.สวนสน เทศสนั่น

  100.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.อัยรีณ กีมาและ

  101.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.อาทิตยา  ตะสูงเนิน

  102.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.จิดาภา ประชา

  103.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.วารีรัตน์ โปรยลาภ

  104.

ม.4/9

เลขที่ 41

น.ส.อินทิรา มุ่งงาม

  105.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.จิราวรรณ  วงศ์สามารถ

  106.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.ภัทรวดี ทิมพิทักษ์

  107.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.ณัฐฒธิดา บัวดง

  108.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.ปรียนันท์ รัชตะประเมศฐ์

  109.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.สุนิสา  คุ้มยิ้ม

  110.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.ปรานารี บุญมี

  111.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.จิราพรรณ อิทธะรงค์

  112.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.ภัทรดา บานเย็น

  113.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.รามี  เกิดเกตุ

  114.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.อัยรีณ  กีมาและ

  115.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.จิรพร ม่วงเอี่ยม

  116.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.ญาณิกา มณีกุล

  117.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.พิชญา แฉล้มวารี

  118.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.พรชิตา รัตนรุ่งเจริญ

  119.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.กัญญาณัฐ เทียนหอม

  120.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.โชติกา โพธิ์มาก

  121.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ญาณินี สิงหนาท

  122.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.สุนิสา คุ้มยิ้ม

  123.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ธมนวรรณ เกษมชื่นยศ

  124.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.นิภาพร ประจบ

  125.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.ฤทัยรัตน์ เรืองกอบการ

  126.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ปิยณัฐ แสนท้าว

  127.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ฐิติพร สายบุญญา 

  128.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.นฤมล มีทรัพย์มั่น