ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

นฤมล

รากทอง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

2

สุรภา

ศรีนพนันท์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

3

ฐิติญากรณ์

ทองไสว

/

 

 

 

 

 

 

 

 

4

รุ่งฤดี

โกกะพันธ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

5

วีรวรรณ

สารกุล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

6

อัญชรีย์

อ่อนจันทร์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

7

กรรวี

สุวรรณวิก

/

/

 

 

 

 

 

 

 

8

จณิสตา

จอมประเสริฐ

/

/

/

/

/

 

/

 

 

9

ฐิตาภรณ์

ฝ่ายศิลา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

10

ปาริชาติ

ปิยวงศ์

/

/

/

/

/

/

/

 

 

11

วริศรา

อินเจิง

/

/

 

 

 

 

 

 

 

12

อนินทร์ชิตา

จันทะคัด

/

/

 

 

 

 

 

 

 

13

อริษา

อุดมรักษ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

14

ธัญญานุช

แก้วนิยม

/

/

/

 

 

 

 

 

 

15

พิมลรัตน์

สีน้อย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16

ภักดิพร

พลศักดิ์

/

/

 

/

 

/

 

 

 

17

ยุพเรศ

ใหญ่วงค์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

18

รัตนาภรณ์

เหลืองอ่อน

/

/

/

/

/

/

/

 

 

19

วีรอร

สุระศร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

20

อรัญญากร

สีวะโสภา

/

/

/

/

/

/

/

 

 

21

เจนจิรา

นาดประนิล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

22

ภิรัชพร

ศรีปราชญ์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

23

ลักษณา

ศรีพยัคฆ์

/

/

/

 

 

 

 

 

 

24

วรรัตน์

ชมภูทีป

/

/

/

/

/

 

 

 

 

25

จิรวรรณ

สอนทองแดง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

26

บุญณิกา

ประกายทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ชนิสรา

ผดุงหมาย

/

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ธนาภรณ์

ขันซ้อน

/

/

/

/

/

/

/

 

 

29

สุรัญญา

วัตสุข

 

/

/

/

/

 

 

 

 

30

สุทธิลักษณ์

สาพูนคำ

/

/

/

/

/

/

/

/

 

31

อาทิตยา

แซ่ตั้ง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

32

คารีน่า

กองโคกกรวด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

สุรัตน์พร

พุ่มไพบูลย์

 

/

/

/

/

/

/

 

 

34

กฤติยา

ทำมา

/

/

/

/

/

/

/

 

 

35

กันยา

แสนคำ

/

/

/

/

/

/

/

/

 

36

กีรติ

อัครเดชาเกียรติ

/

/

/

 

 

 

 

 

 

37

กุลธิดา

แก้วมณี

/

/

/

/

/

/

/

/

 

38

ชลธิชา

บาลี

/

/

/

/

/

/

/

/

 

39

ชุติกาญจน์

กุลบุตร

/

 

 

 

 

 

 

 

 

40

ณัฐชยา

ผดุงทรงธรรม

 

/

/

/

/

 

 

 

 

41

พรพนา

อรุณโรจน์โกศล

/

/

/

/

 

 

/

/

 

 

u/date 20 ส.ค. 60 (12.30 น.)