ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

 

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ธีมา

ศรีลารัตน์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

2

นวภรณ์

ศรีประเทศ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

3

ถาวรี

พิมพา

/

 

 

 

 

 

 

 

 

4

เพชรชวาร์

ดวงอาจ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

5

อติกานต์

สุขประสงค์

/

/

/

/

/

/

/

 

 

6

อนิตา

พานเงิน

/

/

/

/

/

/

/

/

 

7

โอมาพร

ยิ้มสง่า

/

/

 

 

 

 

 

 

 

8

สุจิรา

บุตรเนียม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

9

ดรุณี

ท้วมจอก

/

 

 

 

 

 

 

 

 

10

พัชรนันท์

นาอุดม

/

/

/

/

/

 

 

 

 

11

ภควดี

ทุ่มจันทรไตร

/

/

/

/

/

/

/

 

 

12

วริศรา

บุญวิลัย

/

/

/

 

 

 

 

 

 

13

อลิสา

ล้ำนภานุพงษ์

/

/

 

 

 

 

/

 

 

14

ชนัดดา

บุญเพ็ง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

15

อัจฉริยา

จันทรี

/

/

 

/

/

 

 

 

 

16

จุฬา

เพิ่มมิตร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

17

โชติรส

ธัญภัคฐากร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

18

ณัฎฐกมล

ขวัญกิจปฐวี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

19

นภาพร

มีเหล่าแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

มัลลิกา

เพ็ชรากูล

/

/

/

/

/

/

 

 

 

21

ปภาดา

บุญเถื่อน

/

/

/

/

/

 

 

 

 

22

มัทนา

เลิศชวนิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

จณิสตา

เหลาผา

/

/

 

 

 

 

 

 

 

24

ชนิกานต์

พรวิไลชัยสกุล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

25

ฐิติรัตน์

วงค์จันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ณฤดี

อุดมสมุทร

/

/

/

/

 

 

 

 

 

27

นริศรา

สมอทอง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ภัสราภรณ์

แพงแก้ว

/

 

 

 

 

 

 

 

 

29

รุจิรดา

มังคะละคีรี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

30

สุจิรา

อนันตโภคทรัพย์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

31

นวิยา

สวนแก้ว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

บุษบง

ใจธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

ปิ่นไพร

ปื้มหอม

/

/

/

/

/

/

/

 

 

34

วนิดา

โกแวน

/

/

/

 

/

 

 

 

 

35

วรรณนิษา

ประศิลป์ชัย

/

/

/

/

/

/

/

 

 

36

วรัญญา

หล้าคอม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

37

สาริศา

สังกรณี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

38

อาทิตยา

กล้ำสำโรง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

39

อาทิตยา

ช่างประดิษฐ์

 

/

 

 

/

 

 

 

 

40

อิงลดา

บุญภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u/date 20 ส.ค. 60 (12.30 น.)