ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1                

1

ชารินีย์

สุดใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ณัฐนรี

พรมวาสน์

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

3

เนตรนภา

พงษ์วิลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

แพรฟ้า

เทียนศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

มัณฑิตา

กล้าพังเทียม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ชนากานต์

เศรษฐนันท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ธนพร

ไชยปัดถา

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

8

เพชรลดา

ไชยมาตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

รดาพรรษ

นิคมคณารักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

วริษฐา

สุรชัยดังถวิล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

สุธาดา

บุญล้อม

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ธัญญลักษณ์

ราชโคตร

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

13

เฟื่องฟ้า

สุขวัฒน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

วิรามร

ผลเจริญการค้า

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

15

จิราพร

สุขสุวรรณ

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

16

อุทุมพร

ภูผาลี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ญาตาวี

แสงมาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ธีรกานต์

ธรรมเพ็ชร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

พรรณธร

พิมพ์วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

มนัชญา

อินทราไสย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

รมิตา

อุดม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ไรวินท์

สาดะระ

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

23

อัยยรินทร์

ภิญโญศรี

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

24

กัณณภัค

อยู่ดีพเนา

/

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ธมลวรรณ

ศรีเมือง

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

26

นวลหง

วิทยารัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

นิลเนตร

ชาติไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ปณาลี

สรรพกิจธำรง

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

29

ปวิชญา

สุวัฒนธรรม

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

30

พรชนิตว์

ดวงเพชร

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

31

วันวิสา

มีปิ่น

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

32

จิรัชญา

โสอิติกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

ฉัตรชนก

โชติสิริสถาพร

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ชนิสรา

ศรีสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

ฐิติญา

แสนคำอ้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

พิชญา

เพชรขาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

รังสิมา

สุรังสิมันต์กุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

รินรญา

พละมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ศศิวิภา

ก้อนใจจิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

อภิชญา

เลาหวรรณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

อภิณัฐชญา

วงษ์รักษวณิช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

อารตี

มะแก้ว

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 12/11/60 (15.40)