ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ชารินีย์

สุดใจ

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ณัฐนรี

พรมวาสน์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

เนตรนภา

พงษ์วิลัย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

แพรฟ้า

เทียนศรี

 

/

 

/

/

/

 

 

 

 

5

มัณฑิตา

กล้าพังเทียม

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

6

ชนากานต์

เศรษฐนันท์

/

/

 

 

 

/

 

 

 

/

7

ธนพร

ไชยปัดถา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8

เพชรลดา

ไชยมาตร

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

9

รดาพรรษ

นิคมคณารักษ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

10

วริษฐา

สุรชัยดังถวิล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

11

สุธาดา

บุญล้อม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

12

ธัญญลักษณ์

ราชโคตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

13

เฟื่องฟ้า

สุขวัฒน์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

14

วิรามร

ผลเจริญการค้า

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

15

จิราพร

สุขสุวรรณ

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

16

อุทุมพร

ภูผาลี

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

17

ญาตาวี

แสงมาศ

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

18

ธีรกานต์

ธรรมเพ็ชร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

19

พรรณธร

พิมพ์วัน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

20

มนัชญา

อินทราไสย

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

21

รมิตา

อุดม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22

ไรวินท์

สาดะระ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

23

อัยยรินทร์

ภิญโญศรี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

24

กัณณภัค

อยู่ดีพเนา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

25

ธมลวรรณ

ศรีเมือง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

26

นวลหง

วิทยารัตน์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

27

นิลเนตร

ชาติไทย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

28

ปณาลี

สรรพกิจธำรง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

29

ปวิชญา

สุวัฒนธรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

30

พรชนิตว์

ดวงเพชร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

31

วันวิสา

มีปิ่น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

จิรัชญา

โสอิติกุล

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

33

ฉัตรชนก

โชติสิริสถาพร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

34

ชนิสรา

ศรีสวัสดิ์

/

/

/

 

/

 

/

/

 

/

35

ฐิติญา

แสนคำอ้อ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36

พิชญา

เพชรขาว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

37

รังสิมา

สุรังสิมันต์กุล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

38

รินรญา

พละมี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

39

ศศิวิภา

ก้อนใจจิตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

40

อภิชญา

เลาหวรรณ

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

41

อภิณัฐชญา

วงษ์รักษวณิช

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

42

อารตี

มะแก้ว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

update 9/02/61 (17.31)