ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1                

1

นฤมล

รากทอง

                 

2

สุรภา

ศรีนพนันท์

                 

3

ฐิติญากรณ์

ทองไสว

                 

4

รุ่งฤดี

โกกะพันธ์

                 

5

วีรวรรณ

สารกุล

                 

6

อัญชรีย์

อ่อนจันทร์

                 

7

กรรวี

สุวรรณวิก

                 

8

จณิสตา

จอมประเสริฐ

                 

9

ฐิตาภรณ์

ฝ่ายศิลา

/                

10

ปาริชาติ

ปิยวงศ์

                 

11

วริศรา

อินเจิง

                 

12

อนินทร์ชิตา

จันทะคัด

                 

13

อริษา

อุดมรักษ์

                 

14

ธัญญานุช

แก้วนิยม

                 

15

พิมลรัตน์

สีน้อย

                 

16

ภักดิพร

พลศักดิ์

/                

17

ยุพเรศ

ใหญ่วงค์

/                

18

รัตนาภรณ์

เหลืองอ่อน

                 

19

วีรอร

สุระศร

/                

20

อรัญญากร

สีวะโสภา

                 

21

เจนจิรา

นาดประนิล

                 

22

ภิรัชพร

ศรีปราชญ์

                 

23

ลักษณา

ศรีพยัคฆ์

                 

24

วรรัตน์

ชมภูทีป

                 

25

จิรวรรณ

สอนทองแดง

                 

26

บุญณิกา

ประกายทอง

                 

27

ชนิสรา

ผดุงหมาย

                 

28

ธนาภรณ์

ขันซ้อน

                 

29

สุรัญญา

วัตสุข

                 

30

สุทธิลักษณ์

สาพูนคำ

                 

31

อาทิตยา

แซ่ตั้ง

                 

32

คารีน่า

กองโคกกรวด

                 

33

สุรัตน์พร

พุ่มไพบูลย์

                 

34

กฤติยา

ทำมา

                 

35

กันยา

แสนคำ

                 

36

กีรติ

อัครเดชาเกียรติ

                 

37

กุลธิดา

แก้วมณี

/                

38

ชลธิชา

บาลี

                 

39

ชุติกาญจน์

กุลบุตร

                 

40

ณัฐชยา

ผดุงทรงธรรม

                 

41

พรพนา

อรุณโรจน์โกศล

/                

 

update 12/11/60 (15.40)