ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ธีมา

ศรีลารัตน์

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

2

นวภรณ์

ศรีประเทศ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

ถาวรี

พิมพา

 

 

/

/

/

 

 

/

/

/

4

เพชรชวาร์

ดวงอาจ

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

5

อติกานต์

สุขประสงค์

 

 

 

 

 

/

/

/

/

/

6

อนิตา

พานเงิน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7

โอมาพร

ยิ้มสง่า

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

8

สุจิรา

บุตรเนียม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ดรุณี

ท้วมจอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

พัชรนันท์

นาอุดม

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

11

ภควดี

ทุ่มจันทรไตร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

วริศรา

บุญวิลัย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

13

อลิสา

ล้ำนภานุพงษ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14

ชนัดดา

บุญเพ็ง

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

15

อัจฉริยา

จันทรี

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

16

จุฬา

เพิ่มมิตร

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

17

โชติรส

ธัญภัคฐากร

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

18

ณัฎฐกมล

ขวัญกิจปฐวี

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

19

นภาพร

มีเหล่าแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

มัลลิกา

เพ็ชรากูล

/

 

/

/

/

 

 

 

 

 

21

ปภาดา

บุญเถื่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

มัทนา

เลิศชวนิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

จณิสตา

เหลาผา

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

24

ชนิกานต์

พรวิไลชัยสกุล

/

/

/

/

/

 

/

 

 

 

25

ฐิติรัตน์

วงค์จันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ณฤดี

อุดมสมุทร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

27

นริศรา

สมอทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ภัสราภรณ์

แพงแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

รุจิรดา

มังคะละคีรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

สุจิรา

อนันตโภคทรัพย์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

31

นวิยา

สวนแก้ว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

บุษบง

ใจธรรม

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

33

ปิ่นไพร

ปื้มหอม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

34

วนิดา

โกแวน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

35

วรรณนิษา

ประศิลป์ชัย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36

วรัญญา

หล้าคอม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

37

สาริศา

สังกรณี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

38

อาทิตยา

กล้ำสำโรง

/

/

/

 

/

/

/

/

/

/

39

อาทิตยา

ช่างประดิษฐ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

40

อิงลดา

บุญภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 9/02/61 (17.34)