ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

               

1

ธีมา

ศรีลารัตน์

                 

2

นวภรณ์

ศรีประเทศ

                 

3

ถาวรี

พิมพา

                 

4

เพชรชวาร์

ดวงอาจ

                 

5

อติกานต์

สุขประสงค์

                 

6

อนิตา

พานเงิน

                 

7

โอมาพร

ยิ้มสง่า

                 

8

สุจิรา

บุตรเนียม

                 

9

ดรุณี

ท้วมจอก

                 

10

พัชรนันท์

นาอุดม

                 

11

ภควดี

ทุ่มจันทรไตร

/                

12

วริศรา

บุญวิลัย

                 

13

อลิสา

ล้ำนภานุพงษ์

                 

14

ชนัดดา

บุญเพ็ง

                 

15

อัจฉริยา

จันทรี

                 

16

จุฬา

เพิ่มมิตร

                 

17

โชติรส

ธัญภัคฐากร

                 

18

ณัฎฐกมล

ขวัญกิจปฐวี

                 

19

นภาพร

มีเหล่าแก้ว

                 

20

มัลลิกา

เพ็ชรากูล

                 

21

ปภาดา

บุญเถื่อน

                 

22

มัทนา

เลิศชวนิตย์

                 

23

จณิสตา

เหลาผา

                 

24

ชนิกานต์

พรวิไลชัยสกุล

/                

25

ฐิติรัตน์

วงค์จันทร์

                 

26

ณฤดี

อุดมสมุทร

                 

27

นริศรา

สมอทอง

                 

28

ภัสราภรณ์

แพงแก้ว

                 

29

รุจิรดา

มังคะละคีรี

                 

30

สุจิรา

อนันตโภคทรัพย์

                 

31

นวิยา

สวนแก้ว

/                

32

บุษบง

ใจธรรม

                 

33

ปิ่นไพร

ปื้มหอม

                 

34

วนิดา

โกแวน

                 

35

วรรณนิษา

ประศิลป์ชัย

                 

36

วรัญญา

หล้าคอม

                 

37

สาริศา

สังกรณี

                 

38

อาทิตยา

กล้ำสำโรง

                 

39

อาทิตยา

ช่างประดิษฐ์

/                

40

อิงลดา

บุญภาพ

                 

 

update 12/11/60 (15.40)