ม.ปลาย

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2560

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

               

1

โยษิตา

โพธิศรีทอง

                 

2

วชิรญา

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

/                

3

กัญญารัตน์

จงรวมกลาง

                 

4

พิชามญชุ์

เลวัน

                 

5

พิมพ์ธิดา

แก้วปัญจะ

                 

6

ไรวินท์

เกษปัญญารักษ์

                 

7

ณัฐสรัลพร

รุจิดาลภัสศิริ

/                

8

จิดาภา

โยติภัย

/                

9

นริณี

มีทอง

/                

10

ธัญภัค

ผิวอ่อน

/                

11

เพียงออ

สุรบัณฑิตกุล

/                

12

ไอรีณ

ขจรเดชนุกูล

                 

13

ธนพร

มีสุข

                 

14

พรรณพร

สมมิตร

                 

15

จิราวรรณ

ช้างเชื้อ

                 

16

นฤวรรณ

ลาภเจริญโกศล

                 

17

พิมพ์ลภัส

อนันตวิริยะ

                 

18

มาธวี

กสิณชัยวงศ์

                 

19

ศศิวิมล

มิ่งมงคล

/                

20

อวัสดา

สายสกุล

/                

21

ปทิตตา

สุศิวะ

                 

 

update 12/11/60 (15.40)