ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 1/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

สุธิตา

แก่นธรรม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

2

รมณี

พนิตอุทัย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

3

ลลิดา

แซ่โง้ว

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

4

วริศรา

ศัพทเสวี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

5

นภสร

เพ็งช่วย

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ชนาภรณ์

มีบทสม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

7

พิมพ์พรรณ

เร็วไว

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

8

แสงรวี

พิสุทธิพจน์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

9

เฟิร์น

ยวงฐิตะสุทธิ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ณัฎฐณิชา

สุธรรมพงษ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

11

ปภาวดี

บุญทศ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

สุภาวดี

สิงห์น้อย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

13

นิลมล

บรรพชาติ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

14

อภิญญา

พวงจินดา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

15

เกตน์สิรินทร์

ธรรมศิริ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

16

ภัณฐิลา

นีระวงค์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

17

กานต์ทิตา

อนันตะ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

18

แคททรียา

สัมมจรินทร์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

19

จิราพร

พรมเมือง

 

 

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

20

ณัฐณิชา

ยังดี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

21

ปัณณิภัสร์

กังวาลย์

/

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

22

พุทธิฌา

สุธงษา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

23

ศศิการ

นิมิตเจริญรวม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

24

สุทธิดา

ใจหาญ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

update 31/07/61 (11.20)