ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 1/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

พรนิภา

กินารักษ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

2

รัตติกา

ศรีสำราญ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

จิราพร

สนใจ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

4

พรรณิดา

โพบุตร

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

5

อัจจิมา

สุจริต

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

สุธามาส

โพธิ์สิงห์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

7

อารินทร์

วรรณทอง

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ปิยะดา

พานิชนอก

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

พิมพ์มาดา

สุทธิโพธิ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

10

ชนันเนตร์

จิรันธร

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

11

กนกกร

รัตนวัน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

12

ช่อชมพู

จึงพานิช

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

13

ฉัตรวีรยา

ทิพากรรัตนศิริ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

14

จีรดา

พิมายนอก

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

15

ศรัญณิตา

ลือชารัศมี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

16

สุดารัตน์

ไกรกลอง

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

กะรัต

ชิณกธรรม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

18

กัลนิกา

คะหาญ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ธัญญรัตน์

สุธรรมมา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

20

ชญาภา

พัลพัฒน์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

21

ชัชฎาภรณ์

ชูวงศ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ฐิติมา

ศรีสุวรรณศักดา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

23

ธนัชชา

เขียนประเสริฐ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

24

ธัญกร

สมมณีวัฒน์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

25

ธิดารัตน์

อินทุใส

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

26

นิชาภา

ปัคเคยะกา

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

พรทิพย์

ชื่นวจีธรรม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

28

พรพรรณ

พันธุ์พงศ์พิพัฒน์

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

ลลิตา

กลิ่นสุวรรณ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

30

อมิตา

คาโต้

/

/

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

31

อลิชา

อินทรฤทธิ์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

32

อัญมณี

ยะรังวงษ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

update 31/07/61 (11.20)