ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 2/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

ณัฎฐณิชา

สุขะวัธนกุล

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ภัทรมล

เมฆสกุล

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

3

รพีพรรณ

พันสูงเนิน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

4

ปุณณดา

อุดมบุญถาวร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

5

พิมญาดา

วงค์ศรี

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ชฎาภรณ์

คำสุรีย์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

7

เชษฐ์สุดา

เพ็ชรพรประภาส

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

8

ธีรดา

โสระธิวา

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

9

มีนา

ชนะศักดิ์อำไพ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

10

วรัญญา

พินิจมนตรี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

11

สุพัชชา

ชำนาญจิตร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

12

สุภาวรี

ศรีมงคลวิศิษฎ์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

13

นลินทิพย์

ทรัพย์เพิ่มพูนโชค

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

14

นุสบา

ปาลาวัน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

15

พนมแก้ว

พิทักษ์รังสรรค์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ฐิติพร

พรมสำลี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

17

นาราดา

รัศมีวงษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

นิภาพรรณ

สมบุญเปล่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

บุษรัตน์

รุ่งสิทธิชัย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

20

พัชราวดี

พรแก้ว

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

21

เพ็ญนภา

มีพร

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

อภิชญา

พิมพ์อ่อน

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

กัญญารัตน์

เก่งเขตรกรณ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

24

กุลธิดา

ศรีบัวบาล

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

25

ณราภัทร

จันเทวา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

26

วาธินี

แสงผาด

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

27

วิชุดา

ยิ่งวรกุล

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

28

ทิวาพร

บัวเทศ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

29

วรรณภา

เรือนชัย

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

กานต์ธีรา

วงค์พุทธา

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

31

บุญญรัตน์

ขวัญทอง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

32

พิมพ์ชนก

สิงห์นันท์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

33

สุจีณนา

ปานตะละสี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

34

ณัฐนาทฤดี

โพธิ์จันทร์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

35

วรกาณต์

นาคราช

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

36

พลอยกาญจน์

คำภา

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

37

พัณณิตา

น้อยบาท

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

38

ศศิกานต์

ตั้งสกุล

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

39

สุภาวรรณ

วงษ์ศีล

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

40

อักษร

อิ่มประเสริฐ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

41

ธัญชนก

แก้วพินึก

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 3/01/62 (13.00)