ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 1/2562

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

อนุตรา

หอมระรื่น

/

 

/

/

 

 

 

 

 

 

2

ธนวรรณ

สุวรรณศรี

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

3

ปรินทร

เวชยา

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

4

พัชรา

ทรายเวียง

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

5

รุจิรา

ใจธรรม

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

6

อัคพร

เผ่าพันธ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

กัญญารัตน์

พร้อมสุข

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

8

เกวลิน

สอนกลิ่น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

ชลธิชา

มุ่งเกิด

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

10

พรวิไล

ปื้มหอม

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

11

ศกุนตลา

ฉิมแช่ม

 

 

/

 

 

/

/

/

/

/

12

ศศิวิมล

ผลวัฒนะ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

13

สโรชา

ชมชื่น

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

14

ณัฐนันท์

อ่อนอิ่ม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

15

มณทิวา

ปรีชา

/

/

/

/

/

/

 

/

/

 

16

วราภรณ์

สุดโท

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

17

โชติกา

อยู่เย็น

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ปาริชาติ

มุ้ยพลาย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

19

ภาฤณี

หมวดเมืองกลาง

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

20

สุชาดา

วิริยะพรศรี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

21

โสภิตนภา

ใจคำวัง

 

/

/

/

/

/

/

/

 

 

22

ณัฐชยา

พระชัย

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

23

สุจิรา

มานะชัย

/

/

/

 

/

/

/

/

 

 

24

โสภิดา

การุณกร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

25

พรรพษา

นารี

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ธนาภร

-

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

27

อรนุช

โสมิ่งมี

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

28

อารียา

สีหามาตย์

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

29

สุภัสสรา

ยิ่งมีมา

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

30

กฤตติกา

เจริญรุ่งวิเศษ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

31

ช่อผกาทิพย์

ยอดใส

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

32

มนทกานต์

โกกะพันธ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

33

รัตนมน

โคนชัยภูมิ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

34

วราภรณ์

คำนาค

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

35

ศิริลักษณ์

พุฒเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

สุภานี

ชมมอญ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 3/09/62 (12.00 น.)