ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 1/2562

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

จุฑาทิพย์

โยรัมย์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

2

ณัฐธิดา

เมืองนก

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

3

ปาณิสรา

ไกรชาติตระกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ศิริวิภา

ปะวันตา

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

สิริยากร

เฮืองฮุง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ณัฎฐณิชา

คะหงวน

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

สุธิดา

สาพูนคำ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

เจนจิรา

ลูกคำ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

นภัสสร

เนาว์ไธสง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

มนัชญา

อินทโชติ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

เดือนเพ็ญ

สิงห์พงษ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ศิริรัตน์

สุวรรณแก้วมณี

/

/

 

/

 

 

/

 

 

 

13

ไอรดา

ศุกระมล

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ผริตา

เฮงประทุม

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

15

พัชรินทร์

คุณธิ

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

16

วิภาดา

จำเริญโชค

 

/

 

/

 

 

/

 

 

 

17

สุจิตรา

ศรีแสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ปรายฟ้า

ไชยโอรส

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

19

กุลนัตธิดา

ภูมิเกาะ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

จุฑามาศ

ศรีอ่ำดี

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ธันยาภัทร์

วสุภิรมย์นรากุล

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ภัทรจาริน

ชมภูนุช

/

/

 

/

/

 

 

 

 

 

23

พิชญ์สินี

จิตตพงศ์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

24

รัตน์ฟ้า

พงษ์ขันท์

/

/

 

/

 

 

/

 

 

 

25

สิตานันท์

สวนสมุทร

/

/

 

 

 

 

/

 

 

 

26

สุทินา

จองรุจิธรรม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

27

ชฎาพันธ์

เตียเอกลาภ

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

28

เบญญทิพย์

ผดาจิตร

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

วรรณิศา

กาญจนาวาจาสิทธิ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

30

พรรวินท์

ชิตจุ้ย

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ธีรภรณ์

ดาวกลาง

/

/

 

/

/

/

 

 

 

 

32

ชลธิชา

ไชยชมภู

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

33

ทอฝัน

ธีรานุภาพ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ธนัญญา

อินวงษ์

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

35

ธรากานต์

จำปาเทศ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

ธีรดา

จันทร์วิชัย

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

บงกช

รัตนบรรณกิจ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

เยาวลักษณ์

เกิดสมบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ลภัสรดา

ถาวรทอง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

ศิริพร

สายรัตน์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

สิริยุพา

บรรจบ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

42

สิรีวรรณ

กุลวิเศษชนะ

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

43

สุกฤตา

มุ่งซ้อนกลาง

/

/

 

 

/

/

 

 

 

 

44

สุทธิดา

ซาสิงห์

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

45

อาทิตยา

รุ่งแดง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

update 3/09/62 (12.00 น.)